آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی

دانلود جلسات آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی
دانلود جلسات آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی

دانلود جلسات آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی

کتاب الجوهر النضید: اَلجَوهَر النَّضید فی شرح منطق التّجرید کتابی در علم منطق به عربی، تألیف علامه حلّی، در شرحِ بخش منطق کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است. منطق تجرید یک دوره کامل و بسیار مختصر درباره علم منطق است و علامه حلّی به سبب همین اختصار و نیز به دلیل وجود مطالب بسیار ارزنده در این کتاب، به شرح آن پرداخته است.

نقاط قوت کتاب:
♦ در موضوع خود کامل است و تمام بخش‌های منطق را دربر دارد…
♦ بصورت طولانی خسته کننده و کوتاه گیج کننده نیست راه میانه‌ای را برگزیده است…
♦ روش کتاب با روش کتابهای پیشین خود نظیر الشفا و اساس الاقتباس همخوانی دارد و خواننده می‌تواند به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را بیابد…

دانلود جلسات صوتی در ادامه:

توضیحات بیشتر:

سبک:
خواجه نصیر الدین طوسی منطق تجرید را مطابق با ساختار بخش منطق کتاب الشفاء ابن سینا و به روش ارسطویی نگاشته و از این رو، در آن به بحث درباره مقولات پرداخته و دلیل این کار را نیاز منطقی به بحث مقولات در مباحث تعریف و اکتساب آن دانسته است.[۵] علامه حلّی نیز، به تبعیت از او، در الجوهر النّضید[۶] مقولات را شرح کرده و از صناعات خمس به تفصیل سخن گفته و حد و رسم را در بخش فن برهان مطرح کرده است، در حالی که در آثار منطقی دیگرش (مانند بخش منطق الاسرار الخفیه، و القواعد الجَلیه، به پیروی از روش ابوعلی سینا در منطق اشارات، بحث مقولات را از مباحث فلسفی دانسته و آن را از منطق به فلسفه منتقل کرده است.[۷] وی از صناعات خمس تنها به طرح برهان و مغالطه اکتفا کرده و پس از طرح کلیات خمس، حد و رسم را از فن برهان به مبحث تصورات منتقل کرده است. بنابراین، باب معرِّف (مباحث مربوط به تعریف) را قبل از باب حجت (مباحث مربوط به استدلال) آورده است.[۸] البته در منطق تجرید از ماهیت منطق و موضوع آن بحث نشده، اما شارح در الجوهر النّضید[۹] به طور مختصر به بیان آن پرداخته است.

فصل ها:

منطق تجرید و شرح آن (الجوهرالنّضید) مشتمل بر ۹ فصل است:

درباره مدخل منطق، شامل مباحثی از قبیل دلالت الفاظ، اقسام حمل و کلیات خمس.
درباره مقولات، که در آن از اقسام تقدم و تأخر نیز بحث می‌شود.
درباره قضایا، شامل مباحثی درباره اجزای قضیه، اقسام آن، مناط صدق در قضایا، تلازم شرطیات، جهات قضایا، تناقض و عکس.
درباره قیاس، که از مباحثی همچون اقسام قیاس، اشکال چهارگانه قیاس اقترانی، شرایط انتاج آن، قیاس اقترانی شرطی، قیاس استثنایی و لواحق آن بحث می‌کند.
برهان و تعریف، که در آن اقسام «‌مطالب‌» (پرسش‌های سه گانه ما، هل و لِمَ)، مبادی برهان، شرایط مقدمات برهان، احوال علوم، اقسام حد و مشارکت حد و برهان مطرح می‌شود.
جدل، شامل مباحثی چون مبادی جدل، مادّه و صورت و مواضع آن.
مغالطه، که در آن مواد مغالطه و اسباب آن بیان می‌شود.
درباره خطابه.
شعر.

دانلود جلسات:

دانلود فایل صوتی
۳۲-۰۰۱٫mp3
۳۲-۰۰۲٫mp3
۳۲-۰۰۳٫mp3
۳۲-۰۰۴٫mp3
۳۲-۰۰۵٫mp3
۳۲-۰۰۶٫mp3
۳۲-۰۰۷٫mp3
۳۲-۰۰۸٫mp3
۳۲-۰۰۹٫mp3
۳۲-۰۱۰٫mp3
۳۲-۰۱۱٫mp3
۳۲-۰۱۲٫mp3
۳۲-۰۱۳٫mp3
۳۲-۰۱۴٫mp3
۳۲-۰۱۵٫mp3
۳۲-۰۱۶٫mp3
۳۲-۰۱۷٫mp3
۳۲-۰۱۸٫mp3
۳۲-۰۱۹٫mp3
۳۲-۰۲۰٫mp3
۳۲-۰۲۱٫mp3
۳۲-۰۲۲٫mp3
۳۲-۰۲۳٫mp3
۳۲-۰۲۴٫mp3
۳۲-۰۲۵٫mp3
۳۲-۰۲۶٫mp3
۳۲-۰۲۷٫mp3
۳۲-۰۲۸٫mp3
۳۲-۰۲۹٫mp3
۳۲-۰۳۰٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۰۳۱٫mp3
۳۲-۰۳۲٫mp3
۳۲-۰۳۳٫mp3
۳۲-۰۳۴٫mp3
۳۲-۰۳۵٫mp3
۳۲-۰۳۶٫mp3
۳۲-۰۳۷٫mp3
۳۲-۰۳۸٫mp3
۳۲-۰۳۹٫mp3
۳۲-۰۴۰٫mp3
۳۲-۰۴۱٫mp3
۳۲-۰۴۲٫mp3
۳۲-۰۴۳٫mp3
۳۲-۰۴۴٫mp3
۳۲-۰۴۵٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۰۴۶٫mp3
۳۲-۰۴۷٫mp3
۳۲-۰۴۸٫mp3
۳۲-۰۴۹٫mp3
۳۲-۰۵۰٫mp3
۳۲-۰۵۱٫mp3
۳۲-۰۵۲٫mp3
۳۲-۰۵۳٫mp3
۳۲-۰۵۴٫mp3
۳۲-۰۵۵٫mp3
۳۲-۰۵۶٫mp3
۳۲-۰۵۷٫mp3
۳۲-۰۵۸٫mp3
۳۲-۰۵۹٫mp3
۳۲-۰۶۰٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۰۶۱٫mp3
۳۲-۰۶۲٫mp3
۳۲-۰۶۳٫mp3
۳۲-۰۶۴٫mp3
۳۲-۰۶۵٫mp3
۳۲-۰۶۶٫mp3
۳۲-۰۶۷٫mp3
۳۲-۰۶۸٫mp3
۳۲-۰۶۹٫mp3
۳۲-۰۷۰٫mp3
۳۲-۰۷۱٫mp3
۳۲-۰۷۲٫mp3
۳۲-۰۷۳٫mp3
۳۲-۰۷۴٫mp3
۳۲-۰۷۵٫mp3
۳۲-۰۷۶٫mp3
۳۲-۰۷۷٫mp3
۳۲-۰۷۸٫mp3
۳۲-۰۷۹٫mp3
۳۲-۰۸۰٫mp3
۳۲-۰۸۱٫mp3
۳۲-۰۸۲٫mp3
۳۲-۰۸۳٫mp3
۳۲-۰۸۴٫mp3
۳۲-۰۸۵٫mp3
۳۲-۰۸۶٫mp3
۳۲-۰۸۷٫mp3
۳۲-۰۸۸٫mp3
۳۲-۰۸۹٫mp3
۳۲-۰۹۰٫mp3
۳۲-۰۹۱٫mp3
۳۲-۰۹۲٫mp3
۳۲-۰۹۳٫mp3
۳۲-۰۹۴٫mp3
۳۲-۰۹۵٫mp3
۳۲-۰۹۶٫mp3
۳۲-۰۹۷٫mp3
۳۲-۰۹۸٫mp3
۳۲-۰۹۹٫mp3
۳۲-۱۰۰٫mp3
۳۲-۱۰۱٫mp3
۳۲-۱۰۲٫mp3
۳۲-۱۰۳٫mp3
۳۲-۱۰۴٫mp3
۳۲-۱۰۵٫mp3
۳۲-۱۰۶٫mp3
۳۲-۱۰۷٫mp3
۳۲-۱۰۸٫mp3
۳۲-۱۰۹٫mp3
۳۲-۱۱۰٫mp3
۳۲-۱۱۱٫mp3
۳۲-۱۱۲٫mp3
۳۲-۱۱۳٫mp3
۳۲-۱۱۴٫mp3
۳۲-۱۱۵٫mp3
۳۲-۱۱۶٫mp3
۳۲-۱۱۷٫mp3
۳۲-۱۱۸٫mp3
۳۲-۱۱۹٫mp3
۳۲-۱۲۰٫mp3
۳۲-۱۲۱٫mp3
۳۲-۱۲۲٫mp3
۳۲-۱۲۳٫mp3
۳۲-۱۲۴٫mp3
۳۲-۱۲۵٫mp3
۳۲-۱۲۶٫mp3
۳۲-۱۲۷٫mp3
۳۲-۱۲۸٫mp3
۳۲-۱۲۹٫mp3
۳۲-۱۳۰٫mp3
۳۲-۱۳۱٫mp3
۳۲-۱۳۲٫mp3
۳۲-۱۳۳٫mp3
۳۲-۱۳۴٫mp3
۳۲-۱۳۵٫mp3
۳۲-۱۳۶٫mp3
۳۲-۱۳۷٫mp3
۳۲-۱۳۸٫mp3
۳۲-۱۳۹٫mp3
۳۲-۱۴۰٫mp3
۳۲-۱۴۱٫mp3
۳۲-۱۴۲٫mp3
۳۲-۱۴۳٫mp3
۳۲-۱۴۴٫mp3
۳۲-۱۴۵٫mp3
۳۲-۱۴۶٫mp3
۳۲-۱۴۷٫mp3
۳۲-۱۴۸٫mp3
۳۲-۱۴۹٫mp3
۳۲-۱۵۰٫mp3
۳۲-۱۵۱٫mp3
۳۲-۱۵۲٫mp3
۳۲-۱۵۳٫mp3
۳۲-۱۵۴٫mp3
۳۲-۱۵۵٫mp3
۳۲-۱۵۶٫mp3
۳۲-۱۵۷٫mp3
۳۲-۱۵۸٫mp3
۳۲-۱۵۹٫mp3
۳۲-۱۶۰٫mp3
۳۲-۱۶۱٫mp3
۳۲-۱۶۲٫mp3
۳۲-۱۶۳٫mp3
۳۲-۱۶۴٫mp3
۳۲-۱۶۵٫mp3
۳۲-۱۶۶٫mp3
۳۲-۱۶۷٫mp3
۳۲-۱۶۸٫mp3
۳۲-۱۶۹٫mp3
۳۲-۱۷۰٫mp3
۳۲-۱۷۱٫mp3
۳۲-۱۷۲٫mp3
۳۲-۱۷۳٫mp3
۳۲-۱۷۴٫mp3
۳۲-۱۷۵٫mp3
۳۲-۱۷۶٫mp3
۳۲-۱۷۷٫mp3
۳۲-۱۷۸٫mp3
۳۲-۱۷۹٫mp3
۳۲-۱۸۰٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۱۸۱٫mp3
۳۲-۱۸۲٫mp3
۳۲-۱۸۳٫mp3
۳۲-۱۸۴٫mp3
۳۲-۱۸۵٫mp3
۳۲-۱۸۶٫mp3
۳۲-۱۸۷٫mp3
۳۲-۱۸۸٫mp3
۳۲-۱۸۹٫mp3
۳۲-۱۹۰٫mp3
۳۲-۱۹۱٫mp3
۳۲-۱۹۲٫mp3
۳۲-۱۹۳٫mp3
۳۲-۱۹۴٫mp3
۳۲-۱۹۵٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۱۹۶٫mp3
۳۲-۱۹۷٫mp3
۳۲-۱۹۸٫mp3
۳۲-۱۹۹٫mp3
۳۲-۲۰۰٫mp3
۳۲-۲۰۱٫mp3
۳۲-۲۰۲٫mp3
۳۲-۲۰۳٫mp3
۳۲-۲۰۴٫mp3
۳۲-۲۰۵٫mp3
۳۲-۲۰۶٫mp3
۳۲-۲۰۷٫mp3
۳۲-۲۰۸٫mp3
۳۲-۲۰۹٫mp3
۳۲-۲۱۰٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۲۱۱٫mp3
۳۲-۲۱۲٫mp3
۳۲-۲۱۳٫mp3
۳۲-۲۱۴٫mp3
۳۲-۲۱۵٫mp3
۳۲-۲۱۶٫mp3
۳۲-۲۱۷٫mp3
۳۲-۲۱۸٫mp3
۳۲-۲۱۹٫mp3
۳۲-۲۲۰٫mp3
۳۲-۲۲۱٫mp3
۳۲-۲۲۲٫mp3
۳۲-۲۲۳٫mp3
۳۲-۲۲۴٫mp3
۳۲-۲۲۵٫mp3
دانلود فایل صوتی
۳۲-۲۲۶٫mp3
۳۲-۲۲۷٫mp3
۳۲-۲۲۸٫mp3
۳۲-۲۲۹٫mp3
۳۲-۲۳۰٫mp3
۳۲-۲۳۱٫mp3
۳۲-۲۳۲٫mp3
۳۲-۲۳۳٫mp3
۳۲-۲۳۴٫mp3
۳۲-۲۳۵٫mp3
۳۲-۲۳۶٫mp3
۳۲-۲۳۷٫mp3
۳۲-۲۳۸٫mp3
۳۲-۲۳۹٫mp3

 

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۷,۶۰۸

یک فکر در “آموزش منطق جوهر النضيد-استاد فربهی”

 1. سلام و درود خدمت شما
  ممنون از فایل هاتون
  فقط اگر میشد فصل هاشم مشخص کنید خیلی خوب میشد
  چون ما فقط ی فصلو میخایم من باید کلشو گوش کنم تا پیدا کنم
  ممنون

  1. علیکم السلام
   فعلا فرصتش برامون فراهم نیست. ولی نیازی به گوش کردن تمامی فایلها نیست شما میتونید زمانی که استاد متن را می خوانند با جستجو در متن کتاب متوجه شوید که این تراک مربوط به کدام مبحث است و با یک حدس ساده بروید به تراکی که نیاز دارید.

 2. سلام علیکم از زحمتی که کشیدید ممنون خیلی عالی هست.فقط اگه امکانش باشه لطف کنید و فایلها رو با توجه به فصل و موضوع دسته بندی کنید تا دسترسی به ریز موضوعات امکان پذیر باشه. چون تعداد فایلها زیاده و حجم مطلب بالاست پیدا کردن موضوعات خیلی سخته
  خدا خیرتون بده

 3. با سلام
  بيان بسيار عالى وموفقه، از شما خيلي متشكريم وان شالله خدا به شما أجر زياد بدهد.
  درخواست: ميشه همه فايل ها در يك () فولدر باشد تا بتوانيم سريعتر همه فايل ها يه دفعه داونلد كنيم.
  خيلي متشكريم

 4. سلام، مي خام بدونم استاد زنجيرزن جوهر النضيد رو تدريس نكرده اند؟اگه تدريس داشتن بذاريد روي سايت البته با كتابش(يا لينكش رو بذاريد)
  ممنونم

 5. سلام علیکم با تشکر از زحمات خستگی ناپذیر ومداوم شما ، امکان قرار دادن فایل های صوتی درس شرح اشارات نمط ۴۵۶ استاد زنجیر زن حسینی هست ؟ ایا امکان دارد مجموع دروس ایشان در ان طرح پنچ ساله اشان را در اینجا پوشش کامل دهید ؟ با تشکر

 6. عرض سلام وخسته نباشيد
  مثل اينكه ۱۵ درس اول جوهر النضيد استاد فربهي
  با درس هاي منظومه استاد مطهري جا به جا شده

  لطفا بررسي كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *