دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی

 

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس،انصاری،وحید)
نحو ۲ ( سيوطى + تجزيه و تركيب )

 

عربی ۸ – سيوطى
استاد : مدرس
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱سيوطى – جلسه ۱ ۹,۵۲۸۰۰:۴۰:۱۹
۲سيوطى – جلسه ۲ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۳سيوطى – جلسه ۳ ۹,۰۹۶۰۰:۳۸:۲۹
۴سيوطى – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱۰۰:۴۲:۲۵
۵سيوطى – جلسه ۵ ۱۰,۵۳۴۰۰:۴۴:۳۷
۶سيوطى – جلسه ۶ ۹,۵۲۸۰۰:۴۰:۱۹
۷سيوطى – جلسه ۷ ۷,۹۶۹۰۰:۳۳:۴۰
۸سيوطى – جلسه ۸ ۸,۹۲۷۰۰:۳۷:۴۵
۹سيوطى – جلسه ۹ ۹,۸۵۹۰۰:۴۱:۴۴
۱۰سيوطى – جلسه ۱۰ ۷,۷۵۳۰۰:۳۲:۴۵
۱۱سيوطى – جلسه ۱۱ ۸,۸۱۲۰۰:۳۷:۱۶
۱۲سيوطى – جلسه ۱۲ ۸,۳۴۷۰۰:۳۵:۱۷
۱۳سيوطى – جلسه ۱۳ ۹,۰۶۹۰۰:۳۸:۲۲
۱۴سيوطى – جلسه ۱۴ ۹,۷۱۰۰۰:۴۱:۰۶
۱۵سيوطى – جلسه ۱۵ ۸,۲۲۵۰۰:۳۴:۴۶
۱۶سيوطى – جلسه ۱۶ ۱۰,۳۸۵۰۰:۴۳:۵۹
۱۷سيوطى – جلسه ۱۷ ۱۰,۷۵۰۰۰:۴۵:۳۲
۱۸سيوطى – جلسه ۱۸ ۷,۲۸۷۰۰:۳۰:۴۶
۱۹سيوطى – جلسه ۱۹ ۸,۱۸۵۰۰:۳۴:۳۵
۲۰سيوطى – جلسه ۲۰ ۷,۶۱۱۰۰:۳۲:۰۸
۲۱سيوطى – جلسه ۲۱ ۷,۹۵۵۰۰:۳۳:۳۷
۲۲سيوطى – جلسه ۲۲ ۹,۹۸۰۰۰:۴۲:۱۵
۲۳سيوطى – جلسه ۲۳ ۷,۴۰۸۰۰:۳۱:۱۷
۲۴سيوطى – جلسه ۲۴ ۸,۶۳۷۰۰:۳۶:۳۱
۲۵سيوطى – جلسه ۲۵ ۶,۶۷۹۰۰:۲۸:۱۰
۲۶سيوطى – جلسه ۲۶ ۸,۲۱۸۰۰:۳۴:۴۴
۲۷سيوطى – جلسه ۲۷ ۵,۹۰۳۰۰:۲۴:۵۱
۲۸سيوطى – جلسه ۲۸ ۹,۹۴۶۰۰:۴۲:۰۶
۲۹سيوطى – جلسه ۲۹ ۸,۳۵۳۰۰:۳۵:۱۹
۳۰سيوطى – جلسه ۳۰ ۸,۸۹۳۰۰:۳۷:۳۷
۳۱سيوطى – جلسه ۳۱ ۸,۱۱۷۰۰:۳۴:۱۸
۳۲سيوطى – جلسه ۳۲ ۷,۳۵۴۰۰:۳۱:۰۳
۳۳سيوطى – جلسه ۳۳ ۸,۴۲۱۰۰:۳۵:۳۶
۳۴سيوطى – جلسه ۳۴ ۹,۹۸۷۰۰:۴۲:۱۷
۳۵سيوطى – جلسه ۳۵ ۸,۴۲۱۰۰:۳۵:۳۶
۳۶سيوطى – جلسه ۳۶ ۸,۴۸۲۰۰:۳۵:۵۱
۳۷سيوطى – جلسه ۳۷ ۶,۵۲۴۰۰:۲۷:۳۰
۳۸سيوطى – جلسه ۳۸ ۸,۶۷۱۰۰:۳۶:۴۰
۳۹سيوطى – جلسه ۳۹ ۸,۵۷۶۰۰:۳۶:۱۶
۴۰سيوطى – جلسه ۴۰ ۹,۱۷۷۰۰:۳۸:۴۹
۴۱سيوطى – جلسه ۴۱ ۹,۶۹۷۰۰:۴۱:۰۲
۴۲سيوطى – جلسه ۴۲ ۹,۲۴۴۰۰:۳۹:۰۷
۴۳سيوطى – جلسه ۴۳ ۱۰,۲۶۴۰۰:۴۳:۲۸
۴۴سيوطى – جلسه ۴۴ ۹,۸۱۱۰۰:۴۱:۳۲
۴۵سيوطى – جلسه ۴۵ ۹,۸۵۹۰۰:۴۱:۴۴
۴۶سيوطى – جلسه ۴۶ ۷,۴۰۲۰۰:۳۱:۱۵
۴۷سيوطى – جلسه ۴۷ ۸,۶۴۴۰۰:۳۶:۳۳
۴۸سيوطى – جلسه ۴۸ ۹,۳۸۶۰۰:۳۹:۴۳
۴۹سيوطى – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۰۳۰۰:۴۷:۵۴
۵۰سيوطى – جلسه ۵۰ ۸,۴۶۸۰۰:۳۵:۴۸
۵۱سيوطى – جلسه ۵۱ ۱۰,۹۰۵۰۰:۴۶:۱۲
۵۲سيوطى – جلسه ۵۲ ۸,۳۸۰۰۰:۳۵:۲۵
۵۳سيوطى – جلسه ۵۳ ۹,۶۶۳۰۰:۴۰:۵۴
۵۴سيوطى – جلسه ۵۴ ۹,۳۳۲۰۰:۳۹:۲۹
۵۵سيوطى – جلسه ۵۵ ۱۳,۳۰۱۰۰:۵۶:۲۵
۵۶سيوطى – جلسه ۵۶ ۹,۹۱۳۰۰:۴۱:۵۸
۵۷سيوطى – جلسه ۵۷ ۸,۹۰۰۰۰:۳۷:۳۹
۵۸سيوطى – جلسه ۵۸ ۱۰,۶۱۵۰۰:۴۴:۵۷
۵۹سيوطى – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۹۶۰۰:۴۳:۱۰
۶۰سيوطى – جلسه ۶۰ ۸,۶۲۳۰۰:۳۶:۲۸
۶۱سيوطى – جلسه ۶۱ ۸,۶۵۷۰۰:۳۶:۳۶
۶۲سيوطى – جلسه ۶۲ ۸,۱۳۱۰۰:۳۴:۲۲
۶۳سيوطى – جلسه ۶۳ ۹,۷۶۴۰۰:۴۱:۲۰
۶۴سيوطى – جلسه ۶۴ ۱۰,۱۵۶۰۰:۴۳:۰۰
۶۵سيوطى – جلسه ۶۵ ۹,۰۴۹۰۰:۳۸:۱۷
۶۶سيوطى – جلسه ۶۶ ۹,۱۹۷۰۰:۳۸:۵۵
۶۷سيوطى – جلسه ۶۷ ۸,۴۸۸۰۰:۳۵:۵۳
۶۸سيوطى – جلسه ۶۸ ۹,۹۸۰۰۰:۴۲:۱۵
۶۹سيوطى – جلسه ۶۹ ۸,۷۲۵۰۰:۳۶:۵۴
۷۰سيوطى – جلسه ۷۰ ۹,۳۶۶۰۰:۳۹:۳۸
۷۱سيوطى – جلسه ۷۱ ۹,۰۸۹۰۰:۳۸:۲۷
۷۲سيوطى – جلسه ۷۲ ۸,۸۱۹۰۰:۳۷:۱۸
۷۳سيوطى – جلسه ۷۳ ۱۰,۳۵۱۰۰:۴۳:۵۰
۷۴سيوطى – جلسه ۷۴ ۱۴,۸۲۷۰۱:۰۲:۵۶
۷۵سيوطى – جلسه ۷۵ ۱۴,۷۶۶۰۱:۰۲:۴۰
۷۶سيوطى – جلسه ۷۶ ۱۴,۳۶۸۰۱:۰۰:۵۸
۷۷سيوطى – جلسه ۷۷ ۱۵,۲۴۵۰۱:۰۴:۴۳
۷۸سيوطى – جلسه ۷۸ ۱۴,۰۰۳۰۰:۵۹:۲۵
۷۹سيوطى – جلسه ۷۹ ۱۴,۷۳۲۰۱:۰۲:۳۲
۸۰سيوطى – جلسه ۸۰ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۸۱سيوطى – جلسه ۸۱ ۱۴,۳۰۷۰۱:۰۰:۴۳
۸۲سيوطى – جلسه ۸۲ ۱۴,۲۸۷۰۱:۰۰:۳۷
۸۳سيوطى – جلسه ۸۳ ۱۳,۳۰۸۰۰:۵۶:۲۷
۸۴سيوطى – جلسه ۸۴ ۱۴,۱۷۹۰۱:۰۰:۱۰
۸۵سيوطى – جلسه ۸۵ ۱۴,۴۶۹۰۱:۰۱:۲۴
۸۶سيوطى – جلسه ۸۶ ۱۴,۶۰۴۰۱:۰۱:۵۹
۸۷سيوطى – جلسه ۸۷ ۱۳,۳۸۹۰۰:۵۶:۴۸
۸۸سيوطى – جلسه ۸۸ ۱۴,۷۴۶۰۱:۰۲:۳۵
۸۹سيوطى – جلسه ۸۹ ۱۴,۸۴۰۰۱:۰۲:۵۹
۹۰سيوطى – جلسه ۹۰ ۱۴,۱۱۱۰۰:۵۹:۵۳
۹۱سيوطى – جلسه ۹۱ ۱۴,۲۷۳۰۱:۰۰:۳۴
۹۲سيوطى – جلسه ۹۲ ۱۳,۸۶۱۰۰:۵۸:۴۹
۹۳سيوطى – جلسه ۹۳ ۱۵,۱۳۷۰۱:۰۴:۱۵
۹۴سيوطى – جلسه ۹۴ ۱۴,۹۰۱۰۱:۰۳:۱۵
۹۵سيوطى – جلسه ۹۵ ۱۴,۵۲۳۰۱:۰۱:۳۸
۹۶سيوطى – جلسه ۹۶ ۱۴,۸۶۰۰۱:۰۳:۰۴
۹۷سيوطى – جلسه ۹۷ ۱۵,۲۶۵۰۱:۰۴:۴۸
۹۸سيوطى – جلسه ۹۸ ۱۴,۵۵۷۰۱:۰۱:۴۷
۹۹سيوطى – جلسه ۹۹ ۱۴,۹۲۱۰۱:۰۳:۲۰
۱۰۰سيوطى – جلسه ۱۰۰ ۱۵,۲۱۱۰۱:۰۴:۳۴
۱۰۱سيوطى – جلسه ۱۰۱ ۱۴,۹۷۵۰۱:۰۳:۳۴
۱۰۲سيوطى – جلسه ۱۰۲ ۱۴,۷۳۲۰۱:۰۲:۳۲
۱۰۳سيوطى – جلسه ۱۰۳ ۱۴,۶۰۴۰۱:۰۱:۵۹
۱۰۴سيوطى – جلسه ۱۰۴ ۱۴,۸۰۶۰۱:۰۲:۵۱
۱۰۵سيوطى – جلسه ۱۰۵ ۱۶,۷۹۸۰۱:۱۱:۲۰
۱۰۶سيوطى – جلسه ۱۰۶ ۱۴,۸۴۷۰۱:۰۳:۰۱
۱۰۷سيوطى – جلسه ۱۰۷ ۱۴,۶۶۵۰۱:۰۲:۱۴
۱۰۸سيوطى – جلسه ۱۰۸ ۱۵,۱۷۱۰۱:۰۴:۲۴
۱۰۹سيوطى – جلسه ۱۰۹ ۱۴,۹۶۲۰۱:۰۳:۳۰
۱۱۰سيوطى – جلسه ۱۱۰ ۱۲,۱۲۰۰۰:۵۱:۲۳
۱۱۱سيوطى – جلسه ۱۱۱ ۱۴,۴۳۵۰۱:۰۱:۱۶
۱۱۲سيوطى – جلسه ۱۱۲ ۱۳,۶۵۹۰۰:۵۷:۵۷
۱۱۳سيوطى – جلسه ۱۱۳ ۱۴,۳۲۰۰۱:۰۰:۴۶
۱۱۴سيوطى – جلسه ۱۱۴ ۱۴,۰۰۳۰۰:۵۹:۲۵
۱۱۵سيوطى – جلسه ۱۱۵ ۱۳,۵۷۸۰۰:۵۷:۳۶
۱۱۶سيوطى – جلسه ۱۱۶ ۱۴,۵۴۳۰۱:۰۱:۴۳
۱۱۷سيوطى – جلسه ۱۱۷ ۱۴,۶۴۴۰۱:۰۲:۰۹
۱۱۸سيوطى – جلسه ۱۱۸ ۱۴,۴۶۹۰۱:۰۱:۲۴
۱۱۹سيوطى – جلسه ۱۱۹ ۱۴,۵۹۰۰۱:۰۱:۵۵
۱۲۰سيوطى – جلسه ۱۲۰ ۱۴,۴۷۶۰۱:۰۱:۲۶
۱۲۱سيوطى – جلسه ۱۲۱ ۱۴,۲۴۶۰۱:۰۰:۲۷
۱۲۲سيوطى – جلسه ۱۲۲ ۱۴,۳۸۸۰۱:۰۱:۰۳
۱۲۳سيوطى – جلسه ۱۲۳ ۱۴,۹۴۱۰۱:۰۳:۲۵
۱۲۴سيوطى – جلسه ۱۲۴ ۱۴,۵۵۰۰۱:۰۱:۴۵
۱۲۵سيوطى – جلسه ۱۲۵ ۱۳,۷۲۶۰۰:۵۸:۱۴
۱۲۶سيوطى – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۳۰۱۰۰:۵۶:۲۵
۱۲۷سيوطى – جلسه ۱۲۷ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸سيوطى – جلسه ۱۲۸ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹سيوطى – جلسه ۱۲۹ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰سيوطى – جلسه ۱۳۰ ۷,۳۴۸۰۰:۳۱:۰۱
۱۳۱سيوطى – جلسه ۱۳۱ ۱۴,۴۴۹۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۲سيوطى – جلسه ۱۳۲ ۱۴,۹۷۵۰۱:۰۳:۳۴
۱۳۳سيوطى – جلسه ۱۳۳ ۱۴,۴۴۹۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۴سيوطى – جلسه ۱۳۴ ۸,۸۵۳۰۰:۳۷:۲۶
۱۳۵سيوطى – جلسه ۱۳۵ ۱۴,۳۷۴۰۱:۰۱:۰۰
۱۳۶سيوطى – جلسه ۱۳۶ ۱۴,۳۲۰۰۱:۰۰:۴۶
۱۳۷سيوطى – جلسه ۱۳۷ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۸سيوطى – جلسه ۱۳۸ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۹سيوطى – جلسه ۱۳۹ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۰سيوطى – جلسه ۱۴۰ ۱۴,۶۵۸۰۱:۰۲:۱۳
۱۴۱سيوطى – جلسه ۱۴۱ ۱۵,۲۱۱۰۱:۰۴:۳۴
۱۴۲سيوطى – جلسه ۱۴۲ ۰ بایت۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۳سيوطى – جلسه ۱۴۳ ۱۴,۷۱۹۰۱:۰۲:۲۸
۱۴۴سيوطى – جلسه ۱۴۴ ۶,۵۳۱۰۰:۲۷:۳۲
۱۴۵سيوطى – جلسه ۱۴۵ ۱۱,۷۰۸۰۰:۴۹:۳۷
۱۴۶سيوطى – جلسه ۱۴۶ ۷,۱۱۱۰۰:۳۰:۰۱
۱۴۷سيوطى – جلسه ۱۴۷ ۷,۱۲۵۰۰:۳۰:۰۴
۱۴۸سيوطى – جلسه ۱۴۸ ۸,۶۵۷۰۰:۳۶:۳۶
۱۴۹سيوطى – جلسه ۱۴۹ ۱۰,۸۰۴۰۰:۴۵:۴۶
۱۵۰سيوطى – جلسه ۱۵۰ ۸,۱۷۱۰۰:۳۴:۳۲
۱۵۱سيوطى – جلسه ۱۵۱ ۱۲,۱۸۷۰۰:۵۱:۴۰
۱۵۲سيوطى – جلسه ۱۵۲ ۱۰,۴۱۲۰۰:۴۴:۰۶
۱۵۳سيوطى – جلسه ۱۵۳ ۱۳,۵۶۴۰۰:۵۷:۳۳
۱۵۴سيوطى – جلسه ۱۵۴ ۹,۴۹۴۰۰:۴۰:۱۱
۱۵۵سيوطى – جلسه ۱۵۵ ۱۱,۲۲۹۰۰:۴۷:۳۵
۱۵۶سيوطى – جلسه ۱۵۶ ۹,۱۳۶۰۰:۳۸:۳۹
۱۵۷سيوطى – جلسه ۱۵۷ ۹,۰۴۹۰۰:۳۸:۱۷
۱۵۸سيوطى – جلسه ۱۵۸ ۱۱,۲۴۹۰۰:۴۷:۴۰
۱۵۹سيوطى – جلسه ۱۵۹ ۱۱,۰۱۳۰۰:۴۶:۳۹
۱۶۰سيوطى – جلسه ۱۶۰ ۱۱,۷۴۹۰۰:۴۹:۴۸
۱۶۱سيوطى – جلسه ۱۶۱ ۱۰,۷۸۳۰۰:۴۵:۴۱
۱۶۲سيوطى – جلسه ۱۶۲ ۱۱,۴۴۵۰۰:۴۸:۳۰
۱۶۳سيوطى – جلسه ۱۶۳ ۸,۰۹۷۰۰:۳۴:۱۳
۱۶۴سيوطى – جلسه ۱۶۴ ۱۰,۸۳۱۰۰:۴۵:۵۳
۱۶۵سيوطى – جلسه ۱۶۵ ۸,۶۱۷۰۰:۳۶:۲۶
۱۶۶سيوطى – جلسه ۱۶۶ ۷,۵۹۱۰۰:۳۲:۰۳
۱۶۷سيوطى – جلسه ۱۶۷ ۱۱,۹۶۵۰۰:۵۰:۴۳
۱۶۸سيوطى – جلسه ۱۶۸ ۱۲,۸۵۶۰۰:۵۴:۳۱
۱۶۹سيوطى – جلسه ۱۶۹ ۱۰,۷۸۳۰۰:۴۵:۴۱
۱۷۰سيوطى – جلسه ۱۷۰ ۱۲,۲۹۵۰۰:۵۲:۰۸
۱۷۱سيوطى – جلسه ۱۷۱ ۱,۵۱۶۰۰:۰۶:۰۸
۱۷۲سيوطى – جلسه ۱۷۲ ۱۲,۲۲۱۰۰:۵۱:۴۹
۱۷۳سيوطى – جلسه ۱۷۳ ۱,۰۶۳۰۰:۰۴:۱۲
۱۷۴سيوطى – جلسه ۱۷۴ ۹,۹۹۴۰۰:۴۲:۱۸
۱۷۵سيوطى – جلسه ۱۷۵ ۱۱,۲۵۶۰۰:۴۷:۴۲
۱۷۶سيوطى – جلسه ۱۷۶ ۹,۴۳۳۰۰:۳۹:۵۵
۱۷۷سيوطى – جلسه ۱۷۷ ۱۱,۲۲۹۰۰:۴۷:۳۵
۱۷۸سيوطى – جلسه ۱۷۸ ۸,۵۲۹۰۰:۳۶:۰۴
۱۷۹سيوطى – جلسه ۱۷۹ ۱۰,۸۵۱۰۰:۴۵:۵۸
۱۸۰سيوطى – جلسه ۱۸۰ ۱۲,۲۶۲۰۰:۵۱:۵۹
۱۸۱سيوطى – جلسه ۱۸۱ ۱۰,۳۴۵۰۰:۴۳:۴۸
۱۸۲سيوطى – جلسه ۱۸۲ ۱۲,۰۳۹۰۰:۵۱:۰۲
۱۸۳سيوطى – جلسه ۱۸۳ ۸,۱۹۸۰۰:۳۴:۳۹
۱۸۴سيوطى – جلسه ۱۸۴ ۷,۴۰۲۰۰:۳۱:۱۵
۱۸۵سيوطى – جلسه ۱۸۵ ۶,۳۸۹۰۰:۲۶:۵۶
۱۸۶سيوطى – جلسه ۱۸۶ ۹,۸۲۵۰۰:۴۱:۳۵
۱۸۷سيوطى – جلسه ۱۸۷ ۱۳,۶۱۲۰۰:۵۷:۴۵
۱۸۸سيوطى – جلسه ۱۸۸ ۱۲,۲۲۸۰۰:۵۱:۵۰
۱۸۹سيوطى – جلسه ۱۸۹ ۱۰,۹۳۲۰۰:۴۶:۱۹
۱۹۰سيوطى – جلسه ۱۹۰ ۱۱,۳۰۳۰۰:۴۷:۵۴
۱۹۱سيوطى – جلسه ۱۹۱ ۱۰,۹۰۵۰۰:۴۶:۱۲
۱۹۲سيوطى – جلسه ۱۹۲ ۱۴,۸۲۷۰۱:۰۲:۵۶
۱۹۳سيوطى – جلسه ۱۹۳ ۱۱,۱۱۴۰۰:۴۷:۰۵
۱۹۴سيوطى – جلسه ۱۹۴ ۱۰,۲۷۰۰۰:۴۳:۲۹
۱۹۵سيوطى – جلسه ۱۹۵ ۹,۸۵۲۰۰:۴۱:۴۲
۱۹۶سيوطى – جلسه ۱۹۶ ۱۱,۴۳۱۰۰:۴۸:۲۷
۱۹۷سيوطى – جلسه ۱۹۷ ۱۲,۲۶۲۰۰:۵۱:۵۹
۱۹۸سيوطى – جلسه ۱۹۸ ۹,۰۴۹۰۰:۳۸:۱۷
۱۹۹سيوطى – جلسه ۱۹۹ ۱۱,۹۸۵۰۰:۵۰:۴۸
۲۰۰سيوطى – جلسه ۲۰۰ ۱۳,۶۲۵۰۰:۵۷:۴۸
۲۰۱سيوطى – جلسه ۲۰۱ ۱۰,۶۳۵۰۰:۴۵:۰۳
۲۰۲سيوطى – جلسه ۲۰۲ ۱۲,۸۶۹۰۰:۵۴:۳۵
۲۰۳سيوطى – جلسه ۲۰۳ ۱۰,۸۵۱۰۰:۴۵:۵۸
۲۰۴سيوطى – جلسه ۲۰۴ ۱۲,۸۴۲۰۰:۵۴:۲۸
۲۰۵سيوطى – جلسه ۲۰۵ ۱۱,۸۶۳۰۰:۵۰:۱۷
۲۰۶سيوطى – جلسه ۲۰۶ ۹,۷۶۴۰۰:۴۱:۲۰
۲۰۷سيوطى – جلسه ۲۰۷ ۱۱,۳۵۷۰۰:۴۸:۰۸
۲۰۸سيوطى – جلسه ۲۰۸ ۱۱,۰۷۴۰۰:۴۶:۵۵
۲۰۹سيوطى – جلسه ۲۰۹ ۱۳,۰۹۹۰۰:۵۵:۳۳
۲۱۰سيوطى – جلسه ۲۱۰ ۹,۵۶۲۰۰:۴۰:۲۸
۲۱۱سيوطى – جلسه ۲۱۱ ۹,۷۴۴۰۰:۴۱:۱۵
۲۱۲سيوطى – جلسه ۲۱۲ ۱۰,۵۳۴۰۰:۴۴:۳۷
۲۱۳سيوطى – جلسه ۲۱۳ ۱۱,۰۰۶۰۰:۴۶:۳۸
۲۱۴سيوطى – جلسه ۲۱۴ ۱۲,۸۴۹۰۰:۵۴:۲۹
۲۱۵سيوطى – جلسه ۲۱۵ ۱۲,۸۶۲۰۰:۵۴:۳۳
۲۱۶سيوطى – جلسه ۲۱۶ ۱۲,۷۲۷۰۰:۵۳:۵۸
۲۱۷سيوطى – جلسه ۲۱۷ ۹,۵۹۵۰۰:۴۰:۳۷
۲۱۸سيوطى – جلسه ۲۱۸ ۱۳,۸۶۱۰۰:۵۸:۴۹
۲۱۹سيوطى – جلسه ۲۱۹ ۱۴,۱۴۵۰۱:۰۰:۰۱
۲۲۰سيوطى – جلسه ۲۲۰ ۱۴,۳۲۷۰۱:۰۰:۴۸
۲۲۱سيوطى – جلسه ۲۲۱ ۳,۳۷۲۰۰:۱۴:۰۳
فایل مخصوص: sayuti.ef2

 

عربی ۹ – تجزيه و تركيب سوره عربي
استاد : آدينه وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱ ۱۲,۸۹۶۰۰:۵۴:۴۲
۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲ ۱۱,۵۶۰۰۰:۴۸:۵۹
۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳ ۱۱,۰۱۳۰۰:۴۶:۳۹
۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴ ۱۴,۳۴۷۰۱:۰۰:۵۳
۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵ ۱۲,۳۰۲۰۰:۵۲:۰۹
۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷ ۱۲,۶۱۳۰۰:۵۳:۲۹
۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸ ۱۱,۵۰۶۰۰:۴۸:۴۶
۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹ ۱۱,۰۴۰۰۰:۴۶:۴۶
۱۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰ ۱۲,۶۷۳۰۰:۵۳:۴۴
۱۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۱ ۱۱,۲۴۲۰۰:۴۷:۳۸
۱۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۲ ۹,۵۳۵۰۰:۴۰:۲۱
۱۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۳ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۱۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۴ ۱۲,۹۹۷۰۰:۵۵:۰۷
۱۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۵ ۳,۰۶۱۰۰:۱۲:۴۴
۱۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۶ ۱۱,۸۹۰۰۰:۵۰:۲۴
۱۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۷ ۸,۹۲۷۰۰:۳۷:۴۵
۱۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۸ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۱۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۲۴۰۰:۵۰:۳۳
۲۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۰ ۱۳,۵۱۰۰۰:۵۷:۱۹
۲۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۱ ۱۲,۶۰۶۰۰:۵۳:۲۷
۲۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۲ ۱۱,۴۵۸۰۰:۴۸:۳۳
۲۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۳ ۱۲,۳۰۹۰۰:۵۲:۱۱
۲۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۴ ۱۱,۶۳۴۰۰:۴۹:۱۸
۲۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۵ ۱۱,۹۰۴۰۰:۵۰:۲۸
۲۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۶ ۱۱,۲۸۰۰۰:۴۷:۴۸
۲۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۷ ۱۱,۴۵۸۰۰:۴۸:۳۳
۲۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۸ ۱۱,۵۹۳۰۰:۴۹:۰۸
۲۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۹ ۱۳,۴۱۶۰۰:۵۶:۵۵
۳۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۰ ۱۲,۱۰۶۰۰:۵۱:۱۹
۳۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۱ ۴,۳۰۳۰۰:۱۸:۰۲
۳۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۲ ۱۱,۴۵۸۰۰:۴۸:۳۳
۳۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۳ ۱۳,۹۰۹۰۰:۵۹:۰۱
۳۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۴ ۱۴,۴۸۹۰۱:۰۱:۲۹
۳۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۵ ۱۴,۶۱۷۰۱:۰۲:۰۲
۳۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۶ ۱۲,۹۹۱۰۰:۵۵:۰۶
۳۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۷ ۷,۴۴۹۰۰:۳۱:۲۷
۳۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۸ ۱۳,۴۲۹۰۰:۵۶:۵۸
۳۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۹ ۱۴,۱۰۴۰۰:۵۹:۵۱
۴۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۰ ۱۳,۳۰۱۰۰:۵۶:۲۵
۴۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۱ ۷,۰۲۴۰۰:۲۹:۳۸
۴۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۲ ۱۳,۱۱۹۰۰:۵۵:۳۹
۴۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۳ ۱۱,۶۸۱۰۰:۴۹:۳۰
۴۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۴ ۸,۳۵۳۰۰:۳۵:۱۹
۴۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۵ ۱۳,۹۸۳۰۰:۵۹:۲۰
۴۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۶ ۷,۱۸۶۰۰:۳۰:۲۰
۴۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۷ ۷,۰۸۴۰۰:۲۹:۵۴
۴۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷۰۰:۵۹:۳۹
۴۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۰۱۰۰:۵۸:۳۳
۵۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۰ ۱۴,۲۰۶۰۱:۰۰:۱۷
۵۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۱ ۱۳,۶۹۳۰۰:۵۸:۰۵
۵۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۲ ۱۳,۸۲۸۰۰:۵۸:۴۰
۵۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۳ ۱۲,۶۸۰۰۰:۵۳:۴۶
۵۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۴ ۷,۰۵۱۰۰:۲۹:۴۵
۵۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۵ ۱۲,۹۱۰۰۰:۵۴:۴۵
۵۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۶ ۱۴,۷۸۶۰۱:۰۲:۴۵
۵۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۷ ۵,۵۰۵۰۰:۲۳:۰۹
۵۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۸ ۷,۲۱۳۰۰:۳۰:۲۷
۵۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۹ ۱۳,۲۴۷۰۰:۵۶:۱۱
۶۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۰ ۱۴,۴۰۱۰۱:۰۱:۰۷
۶۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۱ ۱۲,۸۲۹۰۰:۵۴:۲۴
۶۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۲ ۱۳,۷۶۰۰۰:۵۸:۲۳
۶۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۳ ۱۱,۰۴۷۰۰:۴۶:۴۸
۶۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۴ ۱۰,۷۲۳۰۰:۴۵:۲۵
۶۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۵ ۱۲,۳۹۷۰۰:۵۲:۳۴
۶۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۶ ۸,۶۷۷۰۰:۳۶:۴۲
۶۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۰۶۰۰:۴۸:۴۶
۶۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۸ ۱۴,۴۱۵۰۱:۰۱:۱۰
۶۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۹ ۱۳,۳۲۸۰۰:۵۶:۳۲
۷۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۰ ۱۱,۶۳۴۰۰:۴۹:۱۸
۷۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۱ ۱۱,۱۶۸۰۰:۴۷:۱۹
۷۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۲ ۱۳,۰۹۲۰۰:۵۵:۳۲
۷۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۳ ۱۲,۸۱۵۰۰:۵۴:۲۱
۷۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۴ ۱۹,۱۶۰۰۱:۲۱:۲۵
۷۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۵ ۷,۷۹۳۰۰:۳۲:۵۵
۷۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۶ ۱۴,۴۷۶۰۱:۰۱:۲۶
۷۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۷ ۴,۸۷۷۰۰:۲۰:۲۹
۷۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۸ ۱۲,۵۳۸۰۰:۵۳:۱۰
۷۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۸۸۰۰:۵۴:۱۴
۸۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۰ ۱۲,۶۷۳۰۰:۵۳:۴۴
۸۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۱ ۱۲,۸۰۸۰۰:۵۴:۱۹
۸۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۲ ۱۲,۶۱۹۰۰:۵۳:۳۱
۸۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۳ ۱۱,۹۸۵۰۰:۵۰:۴۸
۸۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۴ ۱۴,۰۸۴۰۰:۵۹:۴۶
۸۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۵ ۱۲,۱۴۰۰۰:۵۱:۲۸
۸۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۶ ۱۳,۹۸۳۰۰:۵۹:۲۰
۸۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۷ ۱۲,۴۳۷۰۰:۵۲:۴۴
۸۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۸ ۱۲,۴۴۴۰۰:۵۲:۴۶
۸۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۹ ۱۱,۷۰۱۰۰:۴۹:۳۶
۹۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۰ ۱۲,۸۲۹۰۰:۵۴:۲۴
۹۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۱ ۱۳,۵۵۸۰۰:۵۷:۳۱
۹۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۳۵۰۰:۴۵:۰۳
۹۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۳ ۱۲,۰۳۹۰۰:۵۱:۰۲
۹۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۴ ۱۲,۴۸۴۰۰:۵۲:۵۶
۹۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۵ ۱۰,۴۹۳۰۰:۴۴:۲۶
۹۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۶ ۷,۵۷۷۰۰:۳۲:۰۰
۹۷تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۷ ۱۳,۶۴۵۰۰:۵۷:۵۳
۹۸تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۸ ۱۲,۵۷۲۰۰:۵۳:۱۹
۹۹تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۹ ۱۲,۰۱۹۰۰:۵۰:۵۷
۱۰۰تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۰ ۱۱,۴۷۲۰۰:۴۸:۳۷
۱۰۱تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۱ ۱۱,۲۲۲۰۰:۴۷:۳۳
۱۰۲تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶۰۰:۴۰:۴۷
۱۰۳تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۳ ۱۳,۰۳۱۰۰:۵۵:۱۶
۱۰۴تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۴ ۱۱,۹۵۸۰۰:۵۰:۴۱
۱۰۵تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۵ ۱۳,۵۴۴۰۰:۵۷:۲۷
۱۰۶تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۶ ۱۱,۹۳۸۰۰:۵۰:۳۶
فایل مخصوص: tajzie-tarkib.ef2

 

پیشنهاد ما برای آموزش منطق:

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
منطق ۲ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء اول و دوم)

 

منطق ۱ – منظومه منطق
استاد : انصاری
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منظومه منطق – جلسه ۱ ۱۹,۱۸۷۰۱:۲۱:۳۲
۲منظومه منطق – جلسه ۲ ۱۴,۷۲۵۰۱:۰۲:۳۰
۳منظومه منطق – جلسه ۳ ۱۵,۲۱۱۰۱:۰۴:۳۴
۴منظومه منطق – جلسه ۴ ۱۷,۲۶۳۰۱:۱۳:۲۰
۵منظومه منطق – جلسه ۵ ۱۹,۸۳۵۰۱:۲۴:۱۸
۶منظومه منطق – جلسه ۶ ۱۳,۴۰۹۰۰:۵۶:۵۳
۷منظومه منطق – جلسه ۷ ۱۲,۹۱۶۰۰:۵۴:۴۷
۸منظومه منطق – جلسه ۸ ۲۱,۲۳۹۰۱:۳۰:۱۷
۹منظومه منطق – جلسه ۹ ۱۵,۵۶۲۰۱:۰۶:۰۴
۱۰منظومه منطق – جلسه ۱۰ ۱۵,۹۸۷۰۱:۰۷:۵۳
۱۱منظومه منطق – جلسه ۱۱ ۱۵,۵۰۱۰۱:۰۵:۴۹
۱۲منظومه منطق – جلسه ۱۲ ۱۶,۸۶۵۰۱:۱۱:۳۸
۱۳منظومه منطق – جلسه ۱۳ ۱۴,۷۴۵۰۱:۰۲:۳۵
۱۴منظومه منطق – جلسه ۱۴ ۱۶,۰۶۲۰۱:۰۸:۱۲
۱۵منظومه منطق – جلسه ۱۵ ۱۶,۰۸۹۰۱:۰۸:۱۹
۱۶منظومه منطق – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۶۷۰۰:۴۶:۵۳
۱۷منظومه منطق – جلسه ۱۷ ۱۴,۱۰۴۰۰:۵۹:۵۱
۱۸منظومه منطق – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۳۲۰۰:۴۸:۵۲
۱۹منظومه منطق – جلسه ۱۹ ۱۵,۴۱۴۰۱:۰۵:۲۶
۲۰منظومه منطق – جلسه ۲۰ ۱۵,۴۸۱۰۱:۰۵:۴۳
۲۱منظومه منطق – جلسه ۲۱ ۱۵,۱۳۷۰۱:۰۴:۱۵
۲۲منظومه منطق – جلسه ۲۲ ۱۹,۴۶۴۰۱:۲۲:۴۳
۲۳منظومه منطق – جلسه ۲۳ ۱۵,۶۰۳۰۱:۰۶:۱۴
۲۴منظومه منطق – جلسه ۲۴ ۹,۲۱۷۰۰:۳۹:۰۰
۲۵منظومه منطق – جلسه ۲۵ ۱۴,۳۶۱۰۱:۰۰:۵۶
۲۶منظومه منطق – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۶۷۰۰:۵۱:۳۵
۲۷منظومه منطق – جلسه ۲۷ ۹,۴۸۷۰۰:۴۰:۰۹
۲۸منظومه منطق – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۴۷۰۱:۱۲:۲۴
۲۹منظومه منطق – جلسه ۲۹ ۱۱,۰۶۰۰۰:۴۶:۵۲
۳۰منظومه منطق – جلسه ۳۰ ۱۷,۱۵۵۰۱:۱۲:۵۲
۳۱منظومه منطق – جلسه ۳۱ ۱۴,۱۷۲۰۱:۰۰:۰۸
۳۲منظومه منطق – جلسه ۳۲ ۱۲,۳۹۰۰۰:۵۲:۳۲
۳۳منظومه منطق – جلسه ۳۳ ۲۱,۲۰۵۰۱:۳۰:۰۹
۳۴منظومه منطق – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۰۷۰۱:۰۰:۴۳
۳۵منظومه منطق – جلسه ۳۵ ۱۴,۴۱۵۰۱:۰۱:۱۰
۳۶منظومه منطق – جلسه ۳۶ ۱۲,۸۷۶۰۰:۵۴:۳۶
۳۷منظومه منطق – جلسه ۳۷ ۹,۶۸۳۰۰:۴۰:۵۹
۳۸منظومه منطق – جلسه ۳۸ ۹,۰۷۵۰۰:۳۸:۲۳
۳۹منظومه منطق – جلسه ۳۹ ۱۶,۵۴۸۰۱:۱۰:۱۶
۴۰منظومه منطق – جلسه ۴۰ ۱۹,۲۳۴۰۱:۲۱:۴۴
۴۱منظومه منطق – جلسه ۴۱ ۱۹,۶۱۹۰۱:۲۳:۲۳
۴۲منظومه منطق – جلسه ۴۲ ۱۳,۰۷۸۰۰:۵۵:۲۸
۴۳منظومه منطق – جلسه ۴۳ ۱۵,۹۵۴۰۱:۰۷:۴۴
۴۴منظومه منطق – جلسه ۴۴ ۲۱,۰۷۷۰۱:۲۹:۳۶
۴۵منظومه منطق – جلسه ۴۵ ۱۲,۳۱۵۰۰:۵۲:۱۳
۴۶منظومه منطق – جلسه ۴۶ ۱۶,۰۶۲۰۱:۰۸:۱۲
۴۷منظومه منطق – جلسه ۴۷ ۱۶,۴۸۰۰۱:۰۹:۵۹
۴۸منظومه منطق – جلسه ۴۸ ۱۷,۵۵۳۰۱:۱۴:۳۴
۴۹منظومه منطق – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۵۰۱:۰۲:۱۹
۵۰منظومه منطق – جلسه ۵۰ ۱۵,۴۴۱۰۱:۰۵:۳۳
۵۱منظومه منطق – جلسه ۵۱ ۱۳,۱۷۹۰۰:۵۵:۵۴
۵۲منظومه منطق – جلسه ۵۲ ۲۱,۵۰۲۰۱:۳۱:۲۵
۵۳منظومه منطق – جلسه ۵۳ ۲۱,۳۵۴۰۱:۳۰:۴۷
۵۴منظومه منطق – جلسه ۵۴ ۱۳,۴۳۶۰۰:۵۷:۰۰
۵۵منظومه منطق – جلسه ۵۵ ۱۲,۵۵۸۰۰:۵۳:۱۵
۵۶منظومه منطق – جلسه ۵۶ ۱۱,۲۰۸۰۰:۴۷:۳۰
۵۷منظومه منطق – جلسه ۵۷ ۱۶,۲۱۷۰۱:۰۸:۵۲
۵۸منظومه منطق – جلسه ۵۸ ۱۴,۹۴۸۰۱:۰۳:۲۷
۵۹منظومه منطق – جلسه ۵۹ ۱۸,۱۷۴۰۱:۱۷:۱۳
۶۰منظومه منطق – جلسه ۶۰ ۱۸,۷۶۲۰۱:۱۹:۴۳
۶۱منظومه منطق – جلسه ۶۱ ۱۲,۵۹۲۰۰:۵۳:۲۴
۶۲منظومه منطق – جلسه ۶۲ ۱۶,۸۶۵۰۱:۱۱:۳۸
۶۳منظومه منطق – جلسه ۶۳ ۱۳,۴۱۶۰۰:۵۶:۵۵
۶۴منظومه منطق – جلسه ۶۴ ۱۹,۲۲۷۰۱:۲۱:۴۲
۶۵منظومه منطق – جلسه ۶۵ ۱۷,۶۰۱۰۱:۱۴:۴۶
۶۶منظومه منطق – جلسه ۶۶ ۱۶,۹۴۶۰۱:۱۱:۵۸
۶۷منظومه منطق – جلسه ۶۷ ۱۱,۲۴۲۰۰:۴۷:۳۸
۶۸منظومه منطق – جلسه ۶۸ ۱۴,۹۵۵۰۱:۰۳:۲۹
۶۹منظومه منطق – جلسه ۶۹ ۱۷,۰۹۴۰۱:۱۲:۳۶
۷۰منظومه منطق – جلسه ۷۰ ۱۵,۲۳۸۰۱:۰۴:۴۱
۷۱منظومه منطق – جلسه ۷۱ ۱۵,۷۶۵۰۱:۰۶:۵۶
۷۲منظومه منطق – جلسه ۷۲ ۱۷,۷۶۹۰۱:۱۵:۲۹
۷۳منظومه منطق – جلسه ۷۳ ۱۵,۷۵۸۰۱:۰۶:۵۴
۷۴منظومه منطق – جلسه ۷۴ ۱۶,۰۰۸۰۱:۰۷:۵۸
فایل مخصوص: manzume-mantegh.ef2

 

منطق ۱ – منطق کبری
استاد : آدینه وند
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منطق کبری – جلسه ۱ ۱۲,۳۸۳۰۰:۵۲:۳۰
۲منطق کبری – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۰۰۰:۴۹:۱۰
۳منطق کبری – جلسه ۳ ۱۴,۰۳۰۰۰:۵۹:۳۲
۴منطق کبری – جلسه ۴ ۱۲,۵۵۸۰۰:۵۳:۱۵
۵منطق کبری – جلسه ۵ ۱۳,۹۱۵۰۰:۵۹:۰۲
۶منطق کبری – جلسه ۶ ۱۴,۴۴۸۰۱:۰۱:۱۹
۷منطق کبری – جلسه ۷ ۱۲,۷۴۱۰۰:۵۴:۰۲
۸منطق کبری – جلسه ۸ ۹,۸۲۵۰۰:۴۱:۳۵
۹منطق کبری – جلسه ۹ ۱۱,۲۲۷۰۰:۴۷:۳۵
۱۰منطق کبری – جلسه ۱۰ ۱۲,۴۲۸۰۰:۵۲:۴۲
۱۱منطق کبری – جلسه ۱۱ ۱۳,۷۷۲۰۰:۵۸:۲۶
۱۲منطق کبری – جلسه ۱۲ ۱۲,۵۰۳۰۰:۵۳:۰۱
۱۳منطق کبری – جلسه ۱۳ ۱۲,۴۰۸۰۰:۵۲:۳۷
۱۴منطق کبری – جلسه ۱۴ ۱۲,۴۳۵۰۰:۵۲:۴۴
۱۵منطق کبری – جلسه ۱۵ ۱۲,۲۴۸۰۰:۵۱:۵۶
۱۶منطق کبری – جلسه ۱۶ ۱۲,۹۰۳۰۰:۵۴:۴۳
۱۷منطق کبری – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۴۴۰۰:۵۰:۳۸
۱۸منطق کبری – جلسه ۱۸ ۱۰,۶۹۵۰۰:۴۵:۱۸
۱۹منطق کبری – جلسه ۱۹ ۱۲,۴۶۴۰۰:۵۲:۵۱
۲۰منطق کبری – جلسه ۲۰ ۱۱,۰۱۳۰۰:۴۶:۳۹
۲۱منطق کبری – جلسه ۲۱ ۱۳,۳۲۸۰۰:۵۶:۳۲
۲۲منطق کبری – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۰۱۰۰:۴۴:۵۴
۲۳منطق کبری – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۰۱۰۰:۴۹:۳۶
۲۴منطق کبری – جلسه ۲۴ ۱۲,۱۴۷۰۰:۵۱:۳۰
۲۵منطق کبری – جلسه ۲۵ ۱۱,۲۷۶۰۰:۴۷:۴۷
۲۶منطق کبری – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۴۰۰۰:۵۱:۲۸
۲۷منطق کبری – جلسه ۲۷ ۱۱,۸۲۳۰۰:۵۰:۰۷
۲۸منطق کبری – جلسه ۲۸ ۱۲,۳۴۹۰۰:۵۲:۲۲
۲۹منطق کبری – جلسه ۲۹ ۱۲,۸۶۲۰۰:۵۴:۳۳
۳۰منطق کبری – جلسه ۳۰ ۱۰,۸۵۷۰۰:۴۶:۰۰
فایل مخصوص: mantegh-kobra.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : وحید
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منطق مظفر – جلسه ۱ ۱۹,۷۸۱۰۱:۲۴:۰۴
۲منطق مظفر – جلسه ۲ ۲۱,۶۴۴۰۱:۳۲:۰۱
۳منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۸,۰۰۶۰۱:۱۶:۳۰
۴منطق مظفر – جلسه ۴ ۲۱,۴۷۵۰۱:۳۱:۱۸
۵منطق مظفر – جلسه ۵ ۲۱,۶۳۷۰۱:۳۱:۵۹
۶منطق مظفر – جلسه ۶ ۲۲,۲۰۴۰۱:۳۴:۲۴
۷منطق مظفر – جلسه ۷ ۲۱,۴۷۵۰۱:۳۱:۱۸
۸منطق مظفر – جلسه ۸ ۲۲,۳۱۲۰۱:۳۴:۵۲
۹منطق مظفر – جلسه ۹ ۲۱,۳۲۰۰۱:۳۰:۳۸
۱۰منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۱۰,۰۶۱۰۰:۴۲:۳۶
۱۱منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۷,۳۷۴۰۰:۳۱:۰۸
۱۲منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۲۱,۳۷۴۰۱:۳۰:۵۲
۱۳منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۶,۳۹۲۰۱:۰۹:۳۷
۱۴منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۲۱,۹۰۷۰۱:۳۳:۰۸
۱۵منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۲۱,۵۴۹۰۱:۳۱:۳۷
۱۶منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۲۱,۸۴۰۰۱:۳۲:۵۱
۱۷منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۲۲,۲۳۱۰۱:۳۴:۳۱
۱۸منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۲۱,۷۶۵۰۱:۳۲:۳۲
۱۹منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۲۱,۶۷۱۰۱:۳۲:۰۸
۲۰منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۲۱,۷۳۸۰۱:۳۲:۲۵
۲۱منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۲۱,۱۱۱۰۱:۲۹:۴۴
۲۲منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۲۱,۹۵۴۰۱:۳۳:۲۰
۲۳منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۲۱,۶۵۱۰۱:۳۲:۰۳
۲۴منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۲۲,۰۹۶۰۱:۳۳:۵۷
۲۵منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۲۱,۱۲۴۰۱:۲۹:۴۸
۲۶منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۱۹,۳۷۶۰۱:۲۲:۲۰
۲۷منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۲۱,۴۷۵۰۱:۳۱:۱۸
۲۸منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۲۱,۸۶۷۰۱:۳۲:۵۸
۲۹منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۲۱,۳۰۶۰۱:۳۰:۳۵
۳۰منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۵,۰۲۹۰۱:۰۳:۴۸
۳۱منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۴,۶۰۴۰۱:۰۱:۵۹
۳۲منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۱۴,۶۳۱۰۱:۰۲:۰۶
۳۳منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۳۴منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۴,۶۲۴۰۱:۰۲:۰۴
۳۵منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۱۴,۳۷۴۰۱:۰۱:۰۰
۳۶منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۱۴,۸۹۴۰۱:۰۳:۱۳
۳۷منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۴,۵۴۳۰۱:۰۱:۴۳
۳۸منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۱۴,۵۰۹۰۱:۰۱:۳۵
۳۹منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۴,۳۲۷۰۱:۰۰:۴۸
۴۰منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۱۴,۴۰۱۰۱:۰۱:۰۷
۴۱منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۴,۶۵۸۰۱:۰۲:۱۳
۴۲منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۵,۰۹۰۰۱:۰۴:۰۳
۴۳منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۴,۲۵۹۰۱:۰۰:۳۱
۴۴منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۱۴,۷۹۳۰۱:۰۲:۴۷
۴۵منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۴,۵۰۹۰۱:۰۱:۳۵
۴۶منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۴,۴۲۱۰۱:۰۱:۱۲
۴۷منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۱۴,۴۳۵۰۱:۰۱:۱۶
۴۸منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۴,۷۱۲۰۱:۰۲:۲۶
۴۹منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۴,۵۵۰۰۱:۰۱:۴۵
۵۰منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۱۴,۷۷۹۰۱:۰۲:۴۴
۵۱منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۲۲,۳۱۹۰۱:۳۴:۵۴
۵۲منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۱۴,۲۱۹۰۱:۰۰:۲۰
۵۳منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۱۴,۰۷۷۰۰:۵۹:۴۴
۵۴منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۴,۰۱۶۰۰:۵۹:۲۸
۵۵منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۴,۲۹۳۰۱:۰۰:۳۹
۵۶منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۴,۰۱۶۰۰:۵۹:۲۸
۵۷منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۳,۹۲۲۰۰:۵۹:۰۴
۵۸منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۱۳,۷۲۶۰۰:۵۸:۱۴
۵۹منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۴,۳۹۴۰۱:۰۱:۰۵
۶۰منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۴,۲۷۳۰۱:۰۰:۳۴
۶۱منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۱۴,۱۲۴۰۰:۵۹:۵۶
۶۲منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۱۴,۱۹۲۰۱:۰۰:۱۳
۶۳منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۱۴,۰۰۳۰۰:۵۹:۲۵
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-v.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : محمدی خراسانی
ردیفتوضیحاتدانلودحجم
(KB)
زمان
۱منطق مظفر – جلسه ۱ ۹,۹۸۸۰۰:۵۶:۲۳
۲منطق مظفر – جلسه ۲ ۹,۹۵۹۰۰:۵۶:۱۳
۳منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۰,۳۵۹۰۰:۵۸:۲۹
۴منطق مظفر – جلسه ۴ ۹,۹۵۶۰۰:۵۶:۱۲
۵منطق مظفر – جلسه ۵ ۱۰,۰۳۴۰۰:۵۶:۳۹
۶منطق مظفر – جلسه ۶ ۱۰,۵۷۱۰۰:۵۹:۴۲
۷منطق مظفر – جلسه ۷ ۹,۷۸۸۰۰:۵۵:۱۴
۸منطق مظفر – جلسه ۸ ۹,۹۱۲۰۰:۵۵:۵۷
۹منطق مظفر – جلسه ۹ ۱۰,۲۱۸۰۰:۵۷:۴۱
۱۰منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۹,۷۴۲۰۰:۵۴:۵۹
۱۱منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۹,۶۰۶۰۰:۵۴:۱۲
۱۲منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۷,۲۱۵۰۰:۴۰:۳۶
۱۳منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۰,۲۴۶۰۰:۵۷:۵۱
۱۴منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۱۰,۵۴۸۰۰:۵۹:۳۴
۱۵منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۹,۸۵۰۰۰:۵۵:۳۶
۱۶منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۱۰,۵۰۱۰۰:۵۹:۱۸
۱۷منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۹,۸۵۴۰۰:۵۵:۳۷
۱۸منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۱۰,۰۵۵۰۰:۵۶:۴۶
۱۹منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۱۰,۱۹۰۰۰:۵۷:۳۲
۲۰منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۹,۰۱۶۰۰:۵۰:۵۱
۲۱منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۹,۴۵۹۰۰:۵۳:۲۲
۲۲منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۸,۶۰۵۰۰:۴۸:۳۱
۲۳منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۱۰,۵۵۳۰۰:۵۹:۳۶
۲۴منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۱۰,۰۳۰۰۰:۵۶:۳۷
۲۵منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۱۰,۳۷۱۰۰:۵۸:۳۳
۲۶منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۹,۵۵۴۰۰:۵۳:۵۵
۲۷منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۹,۹۳۵۰۰:۵۶:۰۵
۲۸منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۱۰,۲۰۸۰۰:۵۷:۳۸
۲۹منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۱۰,۳۴۴۰۰:۵۸:۲۴
۳۰منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۰,۱۴۹۰۰:۵۷:۱۸
۳۱منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۵۷۰۰:۵۷:۵۵
۳۲منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۹,۰۶۰۰۰:۵۱:۰۶
۳۳منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۰,۳۲۵۰۰:۵۸:۱۸
۳۴منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۰,۵۴۲۰۰:۵۹:۳۲
۳۵منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۵,۰۳۷۰۰:۲۸:۱۳
۳۶منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۹,۲۳۸۰۰:۵۲:۰۷
۳۷منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۰,۳۸۳۰۰:۵۸:۳۸
۳۸منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۹,۶۱۹۰۰:۵۴:۱۷
۳۹منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۱,۲۹۹۰۱:۰۳:۵۰
۴۰منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۸,۴۶۲۰۰:۴۷:۴۲
۴۱منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۰,۳۰۳۰۰:۵۸:۱۱
۴۲منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۰,۳۵۳۰۰:۵۸:۲۷
۴۳منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۵۴۰۰:۵۹:۳۶
۴۴منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۹,۵۵۶۰۰:۵۳:۵۵
۴۵منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۲۸۰۰:۵۷:۱۱
۴۶منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۰,۲۱۰۰۰:۵۷:۳۹
۴۷منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۹,۹۰۶۰۰:۵۵:۵۵
۴۸منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۰,۴۶۷۰۰:۵۹:۰۶
۴۹منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۰,۰۳۲۰۰:۵۶:۳۸
۵۰منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۹,۴۱۵۰۰:۵۳:۰۷
۵۱منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۱۰,۱۹۸۰۰:۵۷:۳۴
۵۲منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۹,۵۸۷۰۰:۵۴:۰۶
۵۳منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۹,۹۶۷۰۰:۵۶:۱۶
۵۴منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۰,۵۵۵۰۰:۵۹:۳۷
۵۵منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۰,۵۰۵۰۰:۵۹:۱۹
۵۶منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۰,۲۰۲۰۰:۵۷:۳۶
۵۷منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۰,۵۶۵۰۰:۵۹:۴۰
۵۸منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۷,۲۲۷۰۰:۴۰:۴۰
۵۹منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۷۵۰۰:۵۷:۲۷
۶۰منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۰,۵۴۱۰۰:۵۹:۳۲
۶۱منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۹,۸۴۶۰۰:۵۵:۳۴
۶۲منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۹,۸۷۰۰۰:۵۵:۴۳
۶۳منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۹,۹۲۸۰۰:۵۶:۰۲
۶۴منطق مظفر – جلسه ۶۴ ۹,۳۰۲۰۰:۵۲:۲۹
۶۵منطق مظفر – جلسه ۶۵ ۹,۳۵۴۰۰:۵۲:۴۶
۶۶منطق مظفر – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۵۷۰۰:۵۶:۴۷
۶۷منطق مظفر – جلسه ۶۷ ۱۰,۵۲۳۰۰:۵۹:۲۶
۶۸منطق مظفر – جلسه ۶۸ ۱۰,۰۹۲۰۰:۵۶:۵۸
۶۹منطق مظفر – جلسه ۶۹ ۸,۹۲۸۰۰:۵۰:۲۱
۷۰منطق مظفر – جلسه ۷۰ ۸,۵۵۹۰۰:۴۸:۱۵
۷۱منطق مظفر – جلسه ۷۱ ۸,۰۹۷۰۰:۴۵:۳۷
۷۲منطق مظفر – جلسه ۷۲ ۱۰,۳۵۸۰۰:۵۸:۲۹
۷۳منطق مظفر – جلسه ۷۳ ۱۰,۲۷۱۰۰:۵۷:۵۹
۷۴منطق مظفر – جلسه ۷۴ ۱۰,۱۰۱۰۰:۵۷:۰۱
۷۵منطق مظفر – جلسه ۷۵ ۹,۸۸۸۰۰:۵۵:۴۹
۷۶منطق مظفر – جلسه ۷۶ ۱۰,۴۸۹۰۰:۵۹:۱۴
۷۷منطق مظفر – جلسه ۷۷ ۹,۶۰۸۰۰:۵۴:۱۳
۷۸منطق مظفر – جلسه ۷۸ ۹,۷۰۳۰۰:۵۴:۴۵
۷۹منطق مظفر – جلسه ۷۹ ۸,۸۵۲۰۰:۴۹:۵۵
۸۰منطق مظفر – جلسه ۸۰ ۹,۵۱۱۰۰:۵۳:۴۰
۸۱منطق مظفر – جلسه ۸۱ ۷,۸۳۶۰۰:۴۴:۰۸
۸۲منطق مظفر – جلسه ۸۲ ۱۰,۱۷۹۰۰:۵۷:۲۸
۸۳منطق مظفر – جلسه ۸۳ ۷,۹۶۸۰۰:۴۴:۵۳
۸۴منطق مظفر – جلسه ۸۴ ۹,۲۳۱۰۰:۵۲:۰۵
۸۵منطق مظفر – جلسه ۸۵ ۱۰,۲۴۶۰۰:۵۷:۵۱
۸۶منطق مظفر – جلسه ۸۶ ۱۰,۵۱۸۰۰:۵۹:۲۴
۸۷منطق مظفر – جلسه ۸۷ ۱۰,۱۵۶۰۰:۵۷:۲۰
۸۸منطق مظفر – جلسه ۸۸ ۹,۰۳۹۰۰:۵۰:۵۹
۸۹منطق مظفر – جلسه ۸۹ ۹,۷۹۴۰۰:۵۵:۱۶
۹۰منطق مظفر – جلسه ۹۰ ۱۰,۳۰۶۰۰:۵۸:۱۱
۹۱منطق مظفر – جلسه ۹۱ ۸,۳۶۱۰۰:۴۷:۰۷
۹۲منطق مظفر – جلسه ۹۲ ۸,۶۸۹۰۰:۴۸:۵۹
۹۳منطق مظفر – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۵۷۰۰:۵۹:۰۳
۹۴منطق مظفر – جلسه ۹۴ ۹,۵۲۸۰۰:۵۳:۴۶
۹۵منطق مظفر – جلسه ۹۵ ۱۰,۶۰۳۰۰:۵۹:۵۳
۹۶منطق مظفر – جلسه ۹۶ ۱۰,۵۳۶۰۰:۵۹:۳۰
۹۷منطق مظفر – جلسه ۹۷ ۹,۹۳۳۰۰:۵۶:۰۴
۹۸منطق مظفر – جلسه ۹۸ ۸,۹۹۷۰۰:۵۰:۴۵
۹۹منطق مظفر – جلسه ۹۹ ۱۰,۰۷۶۰۰:۵۶:۵۳
۱۰۰منطق مظفر – جلسه ۱۰۰ ۹,۴۸۵۰۰:۵۳:۳۱
۱۰۱منطق مظفر – جلسه ۱۰۱ ۹,۴۲۸۰۰:۵۳:۱۲
۱۰۲منطق مظفر – جلسه ۱۰۲ ۹,۷۳۴۰۰:۵۴:۵۶
۱۰۳منطق مظفر – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۱۶۲۰۰:۵۷:۲۲
۱۰۴منطق مظفر – جلسه ۱۰۴ ۷,۲۰۴۰۰:۴۰:۳۲
۱۰۵منطق مظفر – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۰۱۹۰۰:۵۶:۳۳
۱۰۶منطق مظفر – جلسه ۱۰۶ ۹,۹۷۶۰۰:۵۶:۱۹
۱۰۷منطق مظفر – جلسه ۱۰۷ ۹,۵۸۶۰۰:۵۴:۰۶
۱۰۸منطق مظفر – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۶۲۰۰:۵۷:۵۶
۱۰۹منطق مظفر – جلسه ۱۰۹ ۹,۵۲۵۰۰:۵۳:۴۵
۱۱۰منطق مظفر – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۳۹۲۰۰:۵۸:۴۱
۱۱۱منطق مظفر – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۰۱۲۰۰:۵۶:۳۱
۱۱۲منطق مظفر – جلسه ۱۱۲ ۹,۹۱۰۰۰:۵۵:۵۶
۱۱۳منطق مظفر – جلسه ۱۱۳ ۹,۳۱۴۰۰:۵۲:۳۳
۱۱۴منطق مظفر – جلسه ۱۱۴ ۸,۹۹۳۰۰:۵۰:۴۳
۱۱۵منطق مظفر – جلسه ۱۱۵ ۹,۴۰۴۰۰:۵۳:۰۳
۱۱۶منطق مظفر – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۴۰۹۰۰:۵۸:۴۶
۱۱۷منطق مظفر – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۴۰۰۰۰:۵۸:۴۳
۱۱۸منطق مظفر – جلسه ۱۱۸ ۸,۸۶۲۰۰:۴۹:۵۹
۱۱۹منطق مظفر – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۶۳۳۰۱:۰۰:۰۳
۱۲۰منطق مظفر – جلسه ۱۲۰ ۹,۱۹۴۰۰:۵۱:۵۲
۱۲۱منطق مظفر – جلسه ۱۲۱ ۹,۸۱۹۰۰:۵۵:۲۵
۱۲۲منطق مظفر – جلسه ۱۲۲ ۱۰,۲۵۷۰۰:۵۷:۵۵
۱۲۳منطق مظفر – جلسه ۱۲۳ ۱۰,۶۸۰۰۱:۰۰:۱۹
۱۲۴منطق مظفر – جلسه ۱۲۴ ۱۰,۰۰۹۰۰:۵۶:۳۰
۱۲۵منطق مظفر – جلسه ۱۲۵ ۹,۹۹۶۰۰:۵۶:۲۶
۱۲۶منطق مظفر – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۵۷۶۰۰:۵۹:۴۳
۱۲۷منطق مظفر – جلسه ۱۲۷ ۷,۸۲۶۰۰:۴۴:۰۵
۱۲۸منطق مظفر – جلسه ۱۲۸ ۹,۹۱۸۰۰:۵۵:۵۹
۱۲۹منطق مظفر – جلسه ۱۲۹ ۱۰,۱۶۵۰۰:۵۷:۲۳
۱۳۰منطق مظفر – جلسه ۱۳۰ ۹,۲۶۳۰۰:۵۲:۱۶
۱۳۱منطق مظفر – جلسه ۱۳۱ ۱۰,۶۷۰۰۱:۰۰:۱۶
۱۳۲منطق مظفر – جلسه ۱۳۲ ۹,۶۶۶۰۰:۵۴:۳۳
۱۳۳منطق مظفر – جلسه ۱۳۳ ۷,۵۵۰۰۰:۴۲:۳۱
۱۳۴منطق مظفر – جلسه ۱۳۴ ۹,۳۰۸۰۰:۵۲:۳۱
۱۳۵منطق مظفر – جلسه ۱۳۵ ۹,۷۰۰۰۰:۵۴:۴۵
۱۳۶منطق مظفر – جلسه ۱۳۶ ۶,۳۹۶۰۰:۳۵:۵۷
۱۳۷منطق مظفر – جلسه ۱۳۷ ۶,۲۶۶۰۰:۳۵:۱۲
۱۳۸منطق مظفر – جلسه ۱۳۸ ۷,۶۹۰۰۰:۴۳:۱۸
۱۳۹منطق مظفر – جلسه ۱۳۹ ۱۰,۵۹۱۰۰:۵۹:۴۹
۱۴۰منطق مظفر – جلسه ۱۴۰ ۶,۹۱۵۰۰:۳۸:۵۴
۱۴۱منطق مظفر – جلسه ۱۴۱ ۱۰,۶۴۵۰۱:۰۰:۰۷
۱۴۲منطق مظفر – جلسه ۱۴۲ ۹,۱۹۵۰۰:۵۱:۵۲
۱۴۳منطق مظفر – جلسه ۱۴۳ ۸,۲۲۴۰۰:۴۶:۲۱
۱۴۴منطق مظفر – جلسه ۱۴۴ ۸,۲۴۹۰۰:۴۶:۲۹
۱۴۵منطق مظفر – جلسه ۱۴۵ ۸,۷۵۸۰۰:۴۹:۲۳
۱۴۶منطق مظفر – جلسه ۱۴۶ ۸,۰۴۲۰۰:۴۵:۱۹
۱۴۷منطق مظفر – جلسه ۱۴۷ ۹,۵۴۴۰۰:۵۳:۵۱
۱۴۸منطق مظفر – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۱۰۵۰۰:۵۷:۰۳
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-kh.ef2

 

منطق ۳ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء سوم)

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: “سایت شهید آوینی”

 

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۴۹۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>