شرح احادیث اصول کافی، باب علم، استاد عابدینی

شرح احادیث اصول کافی، باب علم، استاد عابدینی
شرح احادیث اصول کافی، باب علم، استاد عابدینی
به یکی از بهترین کلاس شرح حدیث خوش آمدید…

موضوعات:

دانلود جلسات برگزیده: جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳

دانلود همه‌ی جلسات:

اصول کافی باب علماستاد عابدینی،جلسات ۱ تا ۹ اصول کافی باب علماستاد عابدینی،جلسات ۱۰ تا آخر

 

دانلود همه‌ی جلسات با پسوند wma : شرح احادیث اصول کافی، باب علمهمه‌ی جلسه‌ها با پسوند wma :379mb

 

موضوعات مطرح شده در جلسه :

كتاب عقل و جهل‏ باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان
باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ باب انواع مردم
باب ثواب دانشمند و دانشجو باب صفت علماء
باب حق عالم‏ باب مردن علماء
باب همنشينى و همدمى باعلما باب پرسش از عالم و مذاكره با او
باب بذل علم باب نهى از ندانسته گوئى‏
باب كسيكه ندانسته عمل كند باب بكار بستن علم‏
باب كسيكه از علمش روزى خورد و به آن بنازد باب ثبوت حجت بر عالم و سختى امرش‏
متفرقات‏ باب روايت كتب و توسل به آنها و حديث و فضيلت نوشتن‏
باب تقليد باب بدعتها و رأى و قياسها
باب معانى اسماء و اشتقاق آنها باب اختلاف حديث‏
باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن باب حادث بودن جهان و اثبات پديد آورنده آن
باب كمترين درجه خداشناسى باب معبود پرستش شده
باب بودن و مكان‏ باب انتساب و خويشى
باب نهى از سخن گفتن در چگونگى باب ابطال ديدن خدا
تفسير آيه : لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار باب نهى از توصيف خدا به غير آنكه خود توصيف نموده
باب نهى از جسم و صورت درباره خدا باب صفات ذات
باب ديگرى كه از جمله باب اولست‏ باب اراده از صفات فعل است و ساير صفات فعل
خلاصه سخن در صفات ذات و صفات فعل باب حدوث اسماء
باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است باب ديگريكه جزء باب اولست جز اينكه فرق ميان معانى اسماء خدا و اسماء مخلوق را اضافه دارد
معناى كلمه صمد باب حركت و انتقال‏
راجع بقول خدايتعالى: هر راز گوئى كه ميان سه نفر باشد خدا چهارمين آنهاست‏ راجع بقول خداى تعالى اوست كه در آسمان معبود و در زمين معبود است‏
باب مشيت و ارادة باب عرش و كرسى
باب روح باب كليات توحيد
باب نوادر باب بداء
در اينكه زمين خالى از حجت نماند راجع بقول خدايتعالى خداى رحمان بر عرش استوا دارد
باب امتحان و آزمايش باب سعادت و شقاوت
باب نيكى و بدى باب جبر و قدر و امر بين الامرين
باب استطاعت‏ باب بيان و معرفى كردن خدا و اتمام حجت وى
باب اختلاف حجت خدا بر بندگانش باب حجت‏هاى خدا بر خلقش
باب هدايت از جانب خداست‏ باب ناگزيرى از حجت‏
طبقات پيغبران و رسولان و ائمةع‏ فرق ميان رسول و نبى و محدث‏
در اينكه حجت خدا بر خلقش بر پا نشود مگر بوجود امام‏ باب اينكه چيزى در آسمان و زمين نباشد جز با هفت خصلت‏
اگر در زمين بجز دو نفر باقى نمانند يكى از آندو حجت است‏ شناختن امام و مراجعه باو
وجوب اطاعت از ائمه‏ ائمه، شاهدان خداى بزرگ بر خلق هستند
در اينكه رهنمايان تنها ائمة باشند ائمه عليهم السلام واليان امر خد و گنجينه‏هاى علم اوهستند
در اينكه ائمه عليه السلام خلفاء خدايند در زمين و درهاى توجه باويند در اينكه ائمه عليه السلام نور خداى عزوجل باشند
ائمه اركان زمين هستند باب مخصوص و جامع در فضيلت و صفات امام‏
ائمه عليهم السلام واليان امر و حسد برده شدگانى هستند كه خداى عزوجل در قرآن فرموده‏ ائمه عليهم السلام علاماتى هستند كه خداى عزوجل در كتابش ياد فرموده‏
در اين كه مراد به آياتيكه خداى عزوجل در كتابش فرموده ائمه عليهم السلام هستند واجب دانستن خداى عزوجل و پيغمبرش ص همراه بودن با ائمه عليه السلام را
اهل ذكريكه خدا مردم را بپرسش از ايشان امر فرموده ائمه هستند كسانى را كه خداى تعالى در قرآنش عالم ناميده ائمه مى‏باشند
راسخون در علم همان ائمه عليهم السلام مى‏باشند علم بأئمه داده شده و در سينه آنها ثبت است
كسانى را كه خدا از ميان بندگانش برگزيده و قرآن را بارثشان داده ائمه عليهم السلام مى‏باشند امامان در قرآن دو قسمند: اماميكه بخدا خواند و اماميكه بدوزخ كشاند
قرآن بسوى امام هدايت مى‏كند نعمتى را كه خداى عزوجل در كتابش ذكر فرموده ائمه عليهم السلامند
باريك بينانى كه خدايتعالى در كتابش ذكر فرموده كه راه حق در خاندانشان پابرجاست ائمه عليهم السلام هستند عرض اعمال بر پيغمبر و ائمه صلى الله وآله‏
روشيكه بر پايدارى آن ترغيب شده ولايت على عليه السلام است‏ ائمه كانون علم و درخت نبوت و آمد و شدگاه فرشتگانند
ائمه وارثان دانشند، يكى از ديگرى دانش را بارث ميبرند ائمه علم پيغمبر خاتم و تمام پيغمبران و اوصياء پيشين خود را بارث برده‏اند
هر كتابى را كه خدا نازل كرده نزد ائمه است و بهر لغتى كه باشد آنرا ميدانند همه قرآنرا غير ائمه جمع نكرده و تنها ايشان همه آنرا ميدانند
آنچه از اسم اعظم خدا بائمه عطا شده است آياتى كه از پيغمبران نزد ائمه عليه السلام است‏
اسلحه و متاعى كه از پيغمبرص نزد ائمه است سلاح رسول خدا مانند تابوت است در بنى اسرائيل
بيان صحيفه , جفر , جامعه و مصحف فاطمه عليها السلام‏ در شان انا انزلناه فى ليلة القدر و تفسير آن
در شب هر جمعه به علم ائمه عليهم السلام اضافه مى‏گردد اگر علم ائمه افزايش نيابد آنچه دارند نابود گردد
ائمه تمام علوميكه بملائكة و پيغمبران و رسولان رسيده است ميدانند باب نادر در آن ذكرى از علم غيب است
ائمه عليه السلام هر گاه خواهند بدانند، بدانند ائمه عليه السلام باختيار خود مى‏ميرند و زمانش را مى‏دانند
ائمه عليهم السلام آنچه واقع شده و مى‏شود ميدانند و چيزى از ايشان نهان نيست. خداى عزوجل هر علمى كه به پيغمبرش‏ص آموخت امر فرمود كه باميرالمؤمنين‏ع بياموزد و او در علم وى شريكست
جهات علوم ائمه عليه السلام اگر راز ائمه حفظ شود سود و زيان هر كس را باو خبر دهند

مقاله‌های مرتبط:

انسان شناسی، علم و فلسفه و دین، رابطه نفس و بدن و مغز در فلسفه و علوم تجربی معرفت شناسی، محاجّه با مخالفین فلسفه معرفت شناسی، کلّی و جزئی و عامّ و خاصّ معرفت شناسی، کلام نقل محور، معرفت فراموش شده معرفت شناسی، فلسفه و مخالفین آن معرفت شناسی، علم و صور ذهنی وجودند نه ماهیّت و کیف نفسانی معرفت شناسی، علم و ایمان و اعتقاد و اراده و اختیار معرفت شناسی، عقل و وهم و خیال، ملاک درستی و نادرستی معرفت شناسی، عقل و دین، عقل و عاقل در قرآن معرفت شناسی، سوفیست، سوفسطایی، سفسطه معرفت شناسی، رابطه علم و ایمان معرفت شناسی، جنود عقل و جهل ، علم و جهل معرفت شناسی، حجّیّت عقل، مناط عقلی احکام معرفت شناسی، خطای فلسفه و عقل معرفت شناسی، جدل و مجادله اسلام شناسی ، رابطه معرفت و عبادت و علم و عمل معرفت شناسی ، ارتباط معرفت شناسی و فلسفه و علم کلام معرفت شناسی ، حقیقت علم چیست؟ آیا علم کسبی است یا موهبتی؟ نقد نظریّات علوم تجربی معرفت شناسی ، علم حضوری و حصولی ، شکّ در خود و معرفت ، نحوه ی شکل گیری یقینها معرفت شناسی ، علم حضوری و حصولی ،صور ذهنی ، عقلی ، خیالی ، وهمی ، آیا ادراک درد ، لذّت ، گرسنگی ، بو ، طعم و خدا حضوری است یا حصولی؟ معرفت شناسی ، قضایای بدیهی و نظری ، قضیّه ی پایه ، علم حضوری و حصولی ، بازگشت علم حصولی به حضوری معرفت شناسی ، نقد روش علوم تجربی ، تفسیر علمی قرآن ، علم و دین و علم دینی معرفت شناسی، اتّحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول معرفت شناسی، آیا پلیدی ها و زشتی ها و گناهان هم در علم خدا هستند؟ معرفت شناسی، عیار سنجی علم تجربی، خرافات در فیزیک و ریاضیّات معرفت شناسی، عصمت حسّ، ریشه ی علوم ما حسّ است یا علم حضوری؟

آمار این صفحه: بازدید امروز:۱ بازدید کل: ۴,۹۰۹

یک فکر در “شرح احادیث اصول کافی، باب علم، استاد عابدینی”

 1. سلام با عرض تشکر از زحماتتون
  ممکن است بفرمایید در بخش مقالات مرتبط ، پاسخ به پرسش ها توسط چه شخصی داده می شود؟

 2. با سلام،
  این استاد رو من تازه کشف کردم، با این علم چقدر ناشناخه‌اند ایشان خداحفظشون کنه ، خواهش میکنم تا میشه همه‌ی جلساتشون رو بگذارید، ممنون از سایت عالیتون…

  1. سلام
   بله این استاد واقعا کم نظیرند(استاد مورد علاقه‌ی خود من:)
   حتما سعی داریم جلسات دیگر مثل شرح بحارالنوار، اسفار، شرح بدایت الحکمت و… از ایشان بگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *