← آیت الله بهاء الدینی:

دانلود سخنرانیها و جلسات صوتی آیت الله آیت الله بهاء الدینی

سخنرانی آیت الله بهاء الدینی درباره خودسازی

موضوعات:

بخش اول:  تلاش انبیاء و اولیاء و همه موجودات برای خود سازی بشر؛ منشاء شرارتها خود انسان« تفسیر سوره بقره آیه ۴۹»

دانلود:   اهمیت خودسازیجلسه ۱

بخش دوم: ایمان درصورتی که مبانی عقلی و الهی باشد ثابت می شود؛ خودسازی فردی قبل از ساختن جامعه «پیرامون تفسیر سوره بقره آیه ۵۱ »

دانلود:   اهمیت خودسازیجلسه ۲

بخش سوم:رفع تمام موانع و رذائل در پی خودسازی بشر؛ سازندگی جامعه در پی خودسازی فردی انسانها«تفسیر سوره بقره آیه ۵۱ »

دانلود:   اهمیت خودسازیجلسه ۳

ادامه‌ی مطلب