← استاد هاشمیان:

شرح صمدیه – استاد هاشمیان

دانلود جلسات صوتی شرح صمدیه توسط استاد سید مهدی هاشمیان

سیر آموزشی ادبیات عرب در سخن‌ها:

  1. صمدیه (استاد هاشمیان)
  2. سیوطی (استاد هاشمیان)
  3. مغنی اللبیب (استاد هاشمیان)

تعداد جلسات شرح صمدیه: ۹۴ جلسه

دانلود جلسات در ادامه:

ادامه‌ی مطلب

جلسات آموزش علم اصول-شرح الموجز-استاد هاشمیان

آموزش علم اصول-شرح الموجز-استاد هاشمیان

دانلود:

جلسات ۱ تا ۳۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۳۱ تا ۶۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۶۱ تا ۹۰الموجز-استاد هاشمیان

 

جلسات ۹۱ تا ۱۲۰الموجز-استاد هاشمیان جلسات ۱۲۱ تا ۱۵۳الموجز-استاد هاشمیان ادامه‌ی مطلب