← اسرار عبادات:

سخنرانی های مربوط به اسرار عبادات

اسرار نماز: سرّ سلام در نماز-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سرّ سلام در نماز-استاد سعادتفر

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ اذان و اقامه-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

اسرار نماز: سرّ اذان و اقامه-استاد سعادتفر

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ تشهّد-استاد سعادتفر

دانلود مجموعه سخنرانی  اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سرّ تشهّد-استاد سعادتفر

دریافت بخش اول سخنرانی سرّ تشهّد

دریافت بخش دوم سخنرانی سرّ تشهّد

دریافت بخش سوم سخنرانی سرّ تشهّد

دریافت بخش چهارم سخنرانی سرّ تشهّد ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ وقت نماز-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سر وقت نماز-استاد سعادتفر

دریافت جلسه اول سخنرانی اسرار وقت نمازگزار ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

دریافت جلسه دوم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار ۳ تیر ۱۳۹۰

دریافت جلسه سوم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار ۳۱ تیر ۱۳۹۰

دریافت جلسه چهارم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار (۲۵ شهریور ۱۳۹۰)

دریافت جلسه پنجم سخنرانی اسرار وقت نمازگزار (۱ مهر ۱۳۹۰) ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ پوشش-استاد سعادتفر

اسرار نماز: سرّ پوشش-استاد سعادتفر
اسرار نماز: سرّ پوشش-استاد سعادتف

توضیح: این جلسات علاوه بر اسرار پوشش نمازگزار، مباحث بسیار عالی درباره‌ی عفاف و حجاب دارد.

موضوعات: فلسفه‌ی حجاب، سر پوشش، …

تعداد جلسات (صوتی): ۲۹ جلسه

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ طهارت نمازگزار-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سرّ طهارت نمازگزار-استاد سعادتفر

لینک های سرور دوم اضافه شد.

موضوعات:

 

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سرّ مکان نماز-استاد سعادتفر

اسرار نماز
اسرار نماز

اسرار نماز: سرّ مکان نماز-استاد سعادتفر

 

 

ادامه‌ی مطلب

اسرار عبادات: نمازهای نافله-استاد سعادتفر

اسرار عبادات: نمازهای نافله-استاد سعادتفر
اسرار عبادات: نمازهای نافله-استاد سعادتفر

اسرار عبادات: نمازهای نافله-استاد سعادتفر

ماه رمضان-استاد سعادت‌فر

سخن‌های مربوط به ماه رمضان
سخن‌های مربوط به ماه رمضان

موضوعات: نگاهی به عظمت و برکات ماه مبارک رمضان، سیره‌ی رسول اکرم در این ماه، راه‌های بیشتر استفاده کردن از ماه مبارک رمضان،

تعداد جلسات: ۳۰ جلسه

ادامه‌ی مطلب

اسرار نماز: سر قبله – استاد سعادت‌فر

اسرار نماز
اسرار نماز

دانلود سخن‌هایی با موضوع اسرار نماز: سر قبله – استاد سعادت‌فر

جلسه اول سرّ استقبال (قبله) – ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

جلسه دوم سرّ استقبال (قبله) – ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

جلسه سوم سرّ استقبال (قبله) – ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

جلسه چهارم سرّ استقبال (قبله) – ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

دانلود ادامه‌ی جلسات : ادامه‌ی مطلب

اسرار حج تمتع-استاد سعادت‌فر

اسرار حج تمتع-استاد سعادت‌فر
اسرار حج تمتع-استاد سعادت‌فر

موضوع‌ها: اهمیت حج، احکام خاص ظاهری حرم، احکام معنوی حرم، احکام احرام و محرم شدن میقات، طواف و سعی، تقصیر،  مواجبات مستحبات و مکروهات اعمال حج، احکام دل درحج…داستان‌های شگفت انگیز از حج  و…

مدینه منوره

 

مکه مکرمه

“منبع:  پایگاه اطلاع رسانی مسجد الرسول”

 

مقاله‌ی یک پیرامون حج: چرا بايد كعبه رو پاد ساعتگرد دور بزنيم؟ چرا بايد هفت دور، دور بزنيم؟...

 

مقاله‌ی دوم پیرامون حج...

 

ادامه‌ی مطلب

اسرار حج عمره-استاد سعادت‌فر

اسرار حج عمره-استاد سعادت‌فر
اسرار حج عمره-استاد سعادت‌فر