← پایه دو:

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

دانلود جلسات آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی

یکی از بهترین آموزش‌های منطق، (کتاب علامه مظفر) و پیشنهاد اکید ما برای آموزش منطق:
دانلود جلسات در ادامه‌ی مطلب:
ادامه‌ی مطلب

منطق مظفر – استاد فرحانی

منطق مظفر - استاد فرحانی
منطق مظفر – استاد فرحانی

دانلود جلسات تدریس کتاب منطق مظفر استاد فرحانی

موضوع: درس #منطق

کل محدوده ی تدریس شده: از ابتدا تا انتها
تعداد فایل صوتی: ۱۳۳
سال تدریس: ۸۱-۱۳۸۰

ادامه‌ی مطلب

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی

 

دانلود دروس پایه دو حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس،انصاری،وحید)
نحو ۲ ( سيوطى + تجزيه و تركيب )

 

عربی ۸ – سيوطى
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ سيوطى – جلسه ۱ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۲ سيوطى – جلسه ۲ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۳ سيوطى – جلسه ۳ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴ سيوطى – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ سيوطى – جلسه ۵ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۶ سيوطى – جلسه ۶ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۷ سيوطى – جلسه ۷ ۷,۹۶۹ ۰۰:۳۳:۴۰
۸ سيوطى – جلسه ۸ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۹ سيوطى – جلسه ۹ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۱۰ سيوطى – جلسه ۱۰ ۷,۷۵۳ ۰۰:۳۲:۴۵
۱۱ سيوطى – جلسه ۱۱ ۸,۸۱۲ ۰۰:۳۷:۱۶
۱۲ سيوطى – جلسه ۱۲ ۸,۳۴۷ ۰۰:۳۵:۱۷
۱۳ سيوطى – جلسه ۱۳ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۱۴ سيوطى – جلسه ۱۴ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۱۵ سيوطى – جلسه ۱۵ ۸,۲۲۵ ۰۰:۳۴:۴۶
۱۶ سيوطى – جلسه ۱۶ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۱۷ سيوطى – جلسه ۱۷ ۱۰,۷۵۰ ۰۰:۴۵:۳۲
۱۸ سيوطى – جلسه ۱۸ ۷,۲۸۷ ۰۰:۳۰:۴۶
۱۹ سيوطى – جلسه ۱۹ ۸,۱۸۵ ۰۰:۳۴:۳۵
۲۰ سيوطى – جلسه ۲۰ ۷,۶۱۱ ۰۰:۳۲:۰۸
۲۱ سيوطى – جلسه ۲۱ ۷,۹۵۵ ۰۰:۳۳:۳۷
۲۲ سيوطى – جلسه ۲۲ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۲۳ سيوطى – جلسه ۲۳ ۷,۴۰۸ ۰۰:۳۱:۱۷
۲۴ سيوطى – جلسه ۲۴ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۲۵ سيوطى – جلسه ۲۵ ۶,۶۷۹ ۰۰:۲۸:۱۰
۲۶ سيوطى – جلسه ۲۶ ۸,۲۱۸ ۰۰:۳۴:۴۴
۲۷ سيوطى – جلسه ۲۷ ۵,۹۰۳ ۰۰:۲۴:۵۱
۲۸ سيوطى – جلسه ۲۸ ۹,۹۴۶ ۰۰:۴۲:۰۶
۲۹ سيوطى – جلسه ۲۹ ۸,۳۵۳ ۰۰:۳۵:۱۹
۳۰ سيوطى – جلسه ۳۰ ۸,۸۹۳ ۰۰:۳۷:۳۷
۳۱ سيوطى – جلسه ۳۱ ۸,۱۱۷ ۰۰:۳۴:۱۸
۳۲ سيوطى – جلسه ۳۲ ۷,۳۵۴ ۰۰:۳۱:۰۳
۳۳ سيوطى – جلسه ۳۳ ۸,۴۲۱ ۰۰:۳۵:۳۶
۳۴ سيوطى – جلسه ۳۴ ۹,۹۸۷ ۰۰:۴۲:۱۷
۳۵ سيوطى – جلسه ۳۵ ۸,۴۲۱ ۰۰:۳۵:۳۶
۳۶ سيوطى – جلسه ۳۶ ۸,۴۸۲ ۰۰:۳۵:۵۱
۳۷ سيوطى – جلسه ۳۷ ۶,۵۲۴ ۰۰:۲۷:۳۰
۳۸ سيوطى – جلسه ۳۸ ۸,۶۷۱ ۰۰:۳۶:۴۰
۳۹ سيوطى – جلسه ۳۹ ۸,۵۷۶ ۰۰:۳۶:۱۶
۴۰ سيوطى – جلسه ۴۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۴۱ سيوطى – جلسه ۴۱ ۹,۶۹۷ ۰۰:۴۱:۰۲
۴۲ سيوطى – جلسه ۴۲ ۹,۲۴۴ ۰۰:۳۹:۰۷
۴۳ سيوطى – جلسه ۴۳ ۱۰,۲۶۴ ۰۰:۴۳:۲۸
۴۴ سيوطى – جلسه ۴۴ ۹,۸۱۱ ۰۰:۴۱:۳۲
۴۵ سيوطى – جلسه ۴۵ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۴۶ سيوطى – جلسه ۴۶ ۷,۴۰۲ ۰۰:۳۱:۱۵
۴۷ سيوطى – جلسه ۴۷ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۴۸ سيوطى – جلسه ۴۸ ۹,۳۸۶ ۰۰:۳۹:۴۳
۴۹ سيوطى – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۵۰ سيوطى – جلسه ۵۰ ۸,۴۶۸ ۰۰:۳۵:۴۸
۵۱ سيوطى – جلسه ۵۱ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۵۲ سيوطى – جلسه ۵۲ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۵۳ سيوطى – جلسه ۵۳ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۵۴ سيوطى – جلسه ۵۴ ۹,۳۳۲ ۰۰:۳۹:۲۹
۵۵ سيوطى – جلسه ۵۵ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۵۶ سيوطى – جلسه ۵۶ ۹,۹۱۳ ۰۰:۴۱:۵۸
۵۷ سيوطى – جلسه ۵۷ ۸,۹۰۰ ۰۰:۳۷:۳۹
۵۸ سيوطى – جلسه ۵۸ ۱۰,۶۱۵ ۰۰:۴۴:۵۷
۵۹ سيوطى – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۹۶ ۰۰:۴۳:۱۰
۶۰ سيوطى – جلسه ۶۰ ۸,۶۲۳ ۰۰:۳۶:۲۸
۶۱ سيوطى – جلسه ۶۱ ۸,۶۵۷ ۰۰:۳۶:۳۶
۶۲ سيوطى – جلسه ۶۲ ۸,۱۳۱ ۰۰:۳۴:۲۲
۶۳ سيوطى – جلسه ۶۳ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۶۴ سيوطى – جلسه ۶۴ ۱۰,۱۵۶ ۰۰:۴۳:۰۰
۶۵ سيوطى – جلسه ۶۵ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۶۶ سيوطى – جلسه ۶۶ ۹,۱۹۷ ۰۰:۳۸:۵۵
۶۷ سيوطى – جلسه ۶۷ ۸,۴۸۸ ۰۰:۳۵:۵۳
۶۸ سيوطى – جلسه ۶۸ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۶۹ سيوطى – جلسه ۶۹ ۸,۷۲۵ ۰۰:۳۶:۵۴
۷۰ سيوطى – جلسه ۷۰ ۹,۳۶۶ ۰۰:۳۹:۳۸
۷۱ سيوطى – جلسه ۷۱ ۹,۰۸۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۷۲ سيوطى – جلسه ۷۲ ۸,۸۱۹ ۰۰:۳۷:۱۸
۷۳ سيوطى – جلسه ۷۳ ۱۰,۳۵۱ ۰۰:۴۳:۵۰
۷۴ سيوطى – جلسه ۷۴ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۷۵ سيوطى – جلسه ۷۵ ۱۴,۷۶۶ ۰۱:۰۲:۴۰
۷۶ سيوطى – جلسه ۷۶ ۱۴,۳۶۸ ۰۱:۰۰:۵۸
۷۷ سيوطى – جلسه ۷۷ ۱۵,۲۴۵ ۰۱:۰۴:۴۳
۷۸ سيوطى – جلسه ۷۸ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
۷۹ سيوطى – جلسه ۷۹ ۱۴,۷۳۲ ۰۱:۰۲:۳۲
۸۰ سيوطى – جلسه ۸۰ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۸۱ سيوطى – جلسه ۸۱ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۸۲ سيوطى – جلسه ۸۲ ۱۴,۲۸۷ ۰۱:۰۰:۳۷
۸۳ سيوطى – جلسه ۸۳ ۱۳,۳۰۸ ۰۰:۵۶:۲۷
۸۴ سيوطى – جلسه ۸۴ ۱۴,۱۷۹ ۰۱:۰۰:۱۰
۸۵ سيوطى – جلسه ۸۵ ۱۴,۴۶۹ ۰۱:۰۱:۲۴
۸۶ سيوطى – جلسه ۸۶ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۸۷ سيوطى – جلسه ۸۷ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۸۸ سيوطى – جلسه ۸۸ ۱۴,۷۴۶ ۰۱:۰۲:۳۵
۸۹ سيوطى – جلسه ۸۹ ۱۴,۸۴۰ ۰۱:۰۲:۵۹
۹۰ سيوطى – جلسه ۹۰ ۱۴,۱۱۱ ۰۰:۵۹:۵۳
۹۱ سيوطى – جلسه ۹۱ ۱۴,۲۷۳ ۰۱:۰۰:۳۴
۹۲ سيوطى – جلسه ۹۲ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۹۳ سيوطى – جلسه ۹۳ ۱۵,۱۳۷ ۰۱:۰۴:۱۵
۹۴ سيوطى – جلسه ۹۴ ۱۴,۹۰۱ ۰۱:۰۳:۱۵
۹۵ سيوطى – جلسه ۹۵ ۱۴,۵۲۳ ۰۱:۰۱:۳۸
۹۶ سيوطى – جلسه ۹۶ ۱۴,۸۶۰ ۰۱:۰۳:۰۴
۹۷ سيوطى – جلسه ۹۷ ۱۵,۲۶۵ ۰۱:۰۴:۴۸
۹۸ سيوطى – جلسه ۹۸ ۱۴,۵۵۷ ۰۱:۰۱:۴۷
۹۹ سيوطى – جلسه ۹۹ ۱۴,۹۲۱ ۰۱:۰۳:۲۰
۱۰۰ سيوطى – جلسه ۱۰۰ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۱۰۱ سيوطى – جلسه ۱۰۱ ۱۴,۹۷۵ ۰۱:۰۳:۳۴
۱۰۲ سيوطى – جلسه ۱۰۲ ۱۴,۷۳۲ ۰۱:۰۲:۳۲
۱۰۳ سيوطى – جلسه ۱۰۳ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۱۰۴ سيوطى – جلسه ۱۰۴ ۱۴,۸۰۶ ۰۱:۰۲:۵۱
۱۰۵ سيوطى – جلسه ۱۰۵ ۱۶,۷۹۸ ۰۱:۱۱:۲۰
۱۰۶ سيوطى – جلسه ۱۰۶ ۱۴,۸۴۷ ۰۱:۰۳:۰۱
۱۰۷ سيوطى – جلسه ۱۰۷ ۱۴,۶۶۵ ۰۱:۰۲:۱۴
۱۰۸ سيوطى – جلسه ۱۰۸ ۱۵,۱۷۱ ۰۱:۰۴:۲۴
۱۰۹ سيوطى – جلسه ۱۰۹ ۱۴,۹۶۲ ۰۱:۰۳:۳۰
۱۱۰ سيوطى – جلسه ۱۱۰ ۱۲,۱۲۰ ۰۰:۵۱:۲۳
۱۱۱ سيوطى – جلسه ۱۱۱ ۱۴,۴۳۵ ۰۱:۰۱:۱۶
۱۱۲ سيوطى – جلسه ۱۱۲ ۱۳,۶۵۹ ۰۰:۵۷:۵۷
۱۱۳ سيوطى – جلسه ۱۱۳ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۱۱۴ سيوطى – جلسه ۱۱۴ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
۱۱۵ سيوطى – جلسه ۱۱۵ ۱۳,۵۷۸ ۰۰:۵۷:۳۶
۱۱۶ سيوطى – جلسه ۱۱۶ ۱۴,۵۴۳ ۰۱:۰۱:۴۳
۱۱۷ سيوطى – جلسه ۱۱۷ ۱۴,۶۴۴ ۰۱:۰۲:۰۹
۱۱۸ سيوطى – جلسه ۱۱۸ ۱۴,۴۶۹ ۰۱:۰۱:۲۴
۱۱۹ سيوطى – جلسه ۱۱۹ ۱۴,۵۹۰ ۰۱:۰۱:۵۵
۱۲۰ سيوطى – جلسه ۱۲۰ ۱۴,۴۷۶ ۰۱:۰۱:۲۶
۱۲۱ سيوطى – جلسه ۱۲۱ ۱۴,۲۴۶ ۰۱:۰۰:۲۷
۱۲۲ سيوطى – جلسه ۱۲۲ ۱۴,۳۸۸ ۰۱:۰۱:۰۳
۱۲۳ سيوطى – جلسه ۱۲۳ ۱۴,۹۴۱ ۰۱:۰۳:۲۵
۱۲۴ سيوطى – جلسه ۱۲۴ ۱۴,۵۵۰ ۰۱:۰۱:۴۵
۱۲۵ سيوطى – جلسه ۱۲۵ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۱۲۶ سيوطى – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۱۲۷ سيوطى – جلسه ۱۲۷ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ سيوطى – جلسه ۱۲۸ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ سيوطى – جلسه ۱۲۹ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ سيوطى – جلسه ۱۳۰ ۷,۳۴۸ ۰۰:۳۱:۰۱
۱۳۱ سيوطى – جلسه ۱۳۱ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۲ سيوطى – جلسه ۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۰۱:۰۳:۳۴
۱۳۳ سيوطى – جلسه ۱۳۳ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۴ سيوطى – جلسه ۱۳۴ ۸,۸۵۳ ۰۰:۳۷:۲۶
۱۳۵ سيوطى – جلسه ۱۳۵ ۱۴,۳۷۴ ۰۱:۰۱:۰۰
۱۳۶ سيوطى – جلسه ۱۳۶ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۱۳۷ سيوطى – جلسه ۱۳۷ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۸ سيوطى – جلسه ۱۳۸ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۹ سيوطى – جلسه ۱۳۹ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۰ سيوطى – جلسه ۱۴۰ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۱۴۱ سيوطى – جلسه ۱۴۱ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۱۴۲ سيوطى – جلسه ۱۴۲ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۳ سيوطى – جلسه ۱۴۳ ۱۴,۷۱۹ ۰۱:۰۲:۲۸
۱۴۴ سيوطى – جلسه ۱۴۴ ۶,۵۳۱ ۰۰:۲۷:۳۲
۱۴۵ سيوطى – جلسه ۱۴۵ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۴۶ سيوطى – جلسه ۱۴۶ ۷,۱۱۱ ۰۰:۳۰:۰۱
۱۴۷ سيوطى – جلسه ۱۴۷ ۷,۱۲۵ ۰۰:۳۰:۰۴
۱۴۸ سيوطى – جلسه ۱۴۸ ۸,۶۵۷ ۰۰:۳۶:۳۶
۱۴۹ سيوطى – جلسه ۱۴۹ ۱۰,۸۰۴ ۰۰:۴۵:۴۶
۱۵۰ سيوطى – جلسه ۱۵۰ ۸,۱۷۱ ۰۰:۳۴:۳۲
۱۵۱ سيوطى – جلسه ۱۵۱ ۱۲,۱۸۷ ۰۰:۵۱:۴۰
۱۵۲ سيوطى – جلسه ۱۵۲ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۱۵۳ سيوطى – جلسه ۱۵۳ ۱۳,۵۶۴ ۰۰:۵۷:۳۳
۱۵۴ سيوطى – جلسه ۱۵۴ ۹,۴۹۴ ۰۰:۴۰:۱۱
۱۵۵ سيوطى – جلسه ۱۵۵ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۵۶ سيوطى – جلسه ۱۵۶ ۹,۱۳۶ ۰۰:۳۸:۳۹
۱۵۷ سيوطى – جلسه ۱۵۷ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۱۵۸ سيوطى – جلسه ۱۵۸ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۱۵۹ سيوطى – جلسه ۱۵۹ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۱۶۰ سيوطى – جلسه ۱۶۰ ۱۱,۷۴۹ ۰۰:۴۹:۴۸
۱۶۱ سيوطى – جلسه ۱۶۱ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۱۶۲ سيوطى – جلسه ۱۶۲ ۱۱,۴۴۵ ۰۰:۴۸:۳۰
۱۶۳ سيوطى – جلسه ۱۶۳ ۸,۰۹۷ ۰۰:۳۴:۱۳
۱۶۴ سيوطى – جلسه ۱۶۴ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۱۶۵ سيوطى – جلسه ۱۶۵ ۸,۶۱۷ ۰۰:۳۶:۲۶
۱۶۶ سيوطى – جلسه ۱۶۶ ۷,۵۹۱ ۰۰:۳۲:۰۳
۱۶۷ سيوطى – جلسه ۱۶۷ ۱۱,۹۶۵ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۶۸ سيوطى – جلسه ۱۶۸ ۱۲,۸۵۶ ۰۰:۵۴:۳۱
۱۶۹ سيوطى – جلسه ۱۶۹ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۱۷۰ سيوطى – جلسه ۱۷۰ ۱۲,۲۹۵ ۰۰:۵۲:۰۸
۱۷۱ سيوطى – جلسه ۱۷۱ ۱,۵۱۶ ۰۰:۰۶:۰۸
۱۷۲ سيوطى – جلسه ۱۷۲ ۱۲,۲۲۱ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۷۳ سيوطى – جلسه ۱۷۳ ۱,۰۶۳ ۰۰:۰۴:۱۲
۱۷۴ سيوطى – جلسه ۱۷۴ ۹,۹۹۴ ۰۰:۴۲:۱۸
۱۷۵ سيوطى – جلسه ۱۷۵ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۱۷۶ سيوطى – جلسه ۱۷۶ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۱۷۷ سيوطى – جلسه ۱۷۷ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۷۸ سيوطى – جلسه ۱۷۸ ۸,۵۲۹ ۰۰:۳۶:۰۴
۱۷۹ سيوطى – جلسه ۱۷۹ ۱۰,۸۵۱ ۰۰:۴۵:۵۸
۱۸۰ سيوطى – جلسه ۱۸۰ ۱۲,۲۶۲ ۰۰:۵۱:۵۹
۱۸۱ سيوطى – جلسه ۱۸۱ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۸۲ سيوطى – جلسه ۱۸۲ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۱۸۳ سيوطى – جلسه ۱۸۳ ۸,۱۹۸ ۰۰:۳۴:۳۹
۱۸۴ سيوطى – جلسه ۱۸۴ ۷,۴۰۲ ۰۰:۳۱:۱۵
۱۸۵ سيوطى – جلسه ۱۸۵ ۶,۳۸۹ ۰۰:۲۶:۵۶
۱۸۶ سيوطى – جلسه ۱۸۶ ۹,۸۲۵ ۰۰:۴۱:۳۵
۱۸۷ سيوطى – جلسه ۱۸۷ ۱۳,۶۱۲ ۰۰:۵۷:۴۵
۱۸۸ سيوطى – جلسه ۱۸۸ ۱۲,۲۲۸ ۰۰:۵۱:۵۰
۱۸۹ سيوطى – جلسه ۱۸۹ ۱۰,۹۳۲ ۰۰:۴۶:۱۹
۱۹۰ سيوطى – جلسه ۱۹۰ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۱۹۱ سيوطى – جلسه ۱۹۱ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۱۹۲ سيوطى – جلسه ۱۹۲ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۱۹۳ سيوطى – جلسه ۱۹۳ ۱۱,۱۱۴ ۰۰:۴۷:۰۵
۱۹۴ سيوطى – جلسه ۱۹۴ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۱۹۵ سيوطى – جلسه ۱۹۵ ۹,۸۵۲ ۰۰:۴۱:۴۲
۱۹۶ سيوطى – جلسه ۱۹۶ ۱۱,۴۳۱ ۰۰:۴۸:۲۷
۱۹۷ سيوطى – جلسه ۱۹۷ ۱۲,۲۶۲ ۰۰:۵۱:۵۹
۱۹۸ سيوطى – جلسه ۱۹۸ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۱۹۹ سيوطى – جلسه ۱۹۹ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۲۰۰ سيوطى – جلسه ۲۰۰ ۱۳,۶۲۵ ۰۰:۵۷:۴۸
۲۰۱ سيوطى – جلسه ۲۰۱ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۲۰۲ سيوطى – جلسه ۲۰۲ ۱۲,۸۶۹ ۰۰:۵۴:۳۵
۲۰۳ سيوطى – جلسه ۲۰۳ ۱۰,۸۵۱ ۰۰:۴۵:۵۸
۲۰۴ سيوطى – جلسه ۲۰۴ ۱۲,۸۴۲ ۰۰:۵۴:۲۸
۲۰۵ سيوطى – جلسه ۲۰۵ ۱۱,۸۶۳ ۰۰:۵۰:۱۷
۲۰۶ سيوطى – جلسه ۲۰۶ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۲۰۷ سيوطى – جلسه ۲۰۷ ۱۱,۳۵۷ ۰۰:۴۸:۰۸
۲۰۸ سيوطى – جلسه ۲۰۸ ۱۱,۰۷۴ ۰۰:۴۶:۵۵
۲۰۹ سيوطى – جلسه ۲۰۹ ۱۳,۰۹۹ ۰۰:۵۵:۳۳
۲۱۰ سيوطى – جلسه ۲۱۰ ۹,۵۶۲ ۰۰:۴۰:۲۸
۲۱۱ سيوطى – جلسه ۲۱۱ ۹,۷۴۴ ۰۰:۴۱:۱۵
۲۱۲ سيوطى – جلسه ۲۱۲ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۲۱۳ سيوطى – جلسه ۲۱۳ ۱۱,۰۰۶ ۰۰:۴۶:۳۸
۲۱۴ سيوطى – جلسه ۲۱۴ ۱۲,۸۴۹ ۰۰:۵۴:۲۹
۲۱۵ سيوطى – جلسه ۲۱۵ ۱۲,۸۶۲ ۰۰:۵۴:۳۳
۲۱۶ سيوطى – جلسه ۲۱۶ ۱۲,۷۲۷ ۰۰:۵۳:۵۸
۲۱۷ سيوطى – جلسه ۲۱۷ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۲۱۸ سيوطى – جلسه ۲۱۸ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۲۱۹ سيوطى – جلسه ۲۱۹ ۱۴,۱۴۵ ۰۱:۰۰:۰۱
۲۲۰ سيوطى – جلسه ۲۲۰ ۱۴,۳۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸
۲۲۱ سيوطى – جلسه ۲۲۱ ۳,۳۷۲ ۰۰:۱۴:۰۳
فایل مخصوص: sayuti.ef2

 

عربی ۹ – تجزيه و تركيب سوره عربي
استاد : آدينه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲ ۱۱,۵۶۰ ۰۰:۴۸:۵۹
۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴ ۱۴,۳۴۷ ۰۱:۰۰:۵۳
۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵ ۱۲,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۰۹
۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷ ۱۲,۶۱۳ ۰۰:۵۳:۲۹
۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹ ۱۱,۰۴۰ ۰۰:۴۶:۴۶
۱۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰ ۱۲,۶۷۳ ۰۰:۵۳:۴۴
۱۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۱ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۱۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۲ ۹,۵۳۵ ۰۰:۴۰:۲۱
۱۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۳ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۱۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۴ ۱۲,۹۹۷ ۰۰:۵۵:۰۷
۱۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۵ ۳,۰۶۱ ۰۰:۱۲:۴۴
۱۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۶ ۱۱,۸۹۰ ۰۰:۵۰:۲۴
۱۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۷ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۱۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۸ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۱۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۲۴ ۰۰:۵۰:۳۳
۲۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۰ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۲۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۱ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۲۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۲ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۲۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۳ ۱۲,۳۰۹ ۰۰:۵۲:۱۱
۲۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۴ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۲۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۵ ۱۱,۹۰۴ ۰۰:۵۰:۲۸
۲۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۶ ۱۱,۲۸۰ ۰۰:۴۷:۴۸
۲۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۷ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۲۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۸ ۱۱,۵۹۳ ۰۰:۴۹:۰۸
۲۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۲۹ ۱۳,۴۱۶ ۰۰:۵۶:۵۵
۳۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۰ ۱۲,۱۰۶ ۰۰:۵۱:۱۹
۳۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۱ ۴,۳۰۳ ۰۰:۱۸:۰۲
۳۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۲ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۳۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۳ ۱۳,۹۰۹ ۰۰:۵۹:۰۱
۳۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۴ ۱۴,۴۸۹ ۰۱:۰۱:۲۹
۳۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۵ ۱۴,۶۱۷ ۰۱:۰۲:۰۲
۳۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۶ ۱۲,۹۹۱ ۰۰:۵۵:۰۶
۳۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۷ ۷,۴۴۹ ۰۰:۳۱:۲۷
۳۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۸ ۱۳,۴۲۹ ۰۰:۵۶:۵۸
۳۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۳۹ ۱۴,۱۰۴ ۰۰:۵۹:۵۱
۴۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۰ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۴۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۱ ۷,۰۲۴ ۰۰:۲۹:۳۸
۴۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۲ ۱۳,۱۱۹ ۰۰:۵۵:۳۹
۴۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۳ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۰
۴۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۴ ۸,۳۵۳ ۰۰:۳۵:۱۹
۴۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۵ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۴۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۶ ۷,۱۸۶ ۰۰:۳۰:۲۰
۴۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۷ ۷,۰۸۴ ۰۰:۲۹:۵۴
۴۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۴۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۰۱ ۰۰:۵۸:۳۳
۵۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۰ ۱۴,۲۰۶ ۰۱:۰۰:۱۷
۵۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۱ ۱۳,۶۹۳ ۰۰:۵۸:۰۵
۵۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۲ ۱۳,۸۲۸ ۰۰:۵۸:۴۰
۵۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۳ ۱۲,۶۸۰ ۰۰:۵۳:۴۶
۵۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۴ ۷,۰۵۱ ۰۰:۲۹:۴۵
۵۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۵ ۱۲,۹۱۰ ۰۰:۵۴:۴۵
۵۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۶ ۱۴,۷۸۶ ۰۱:۰۲:۴۵
۵۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۷ ۵,۵۰۵ ۰۰:۲۳:۰۹
۵۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۸ ۷,۲۱۳ ۰۰:۳۰:۲۷
۵۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۵۹ ۱۳,۲۴۷ ۰۰:۵۶:۱۱
۶۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۰ ۱۴,۴۰۱ ۰۱:۰۱:۰۷
۶۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۱ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۶۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۲ ۱۳,۷۶۰ ۰۰:۵۸:۲۳
۶۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۳ ۱۱,۰۴۷ ۰۰:۴۶:۴۸
۶۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۴ ۱۰,۷۲۳ ۰۰:۴۵:۲۵
۶۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۵ ۱۲,۳۹۷ ۰۰:۵۲:۳۴
۶۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۶ ۸,۶۷۷ ۰۰:۳۶:۴۲
۶۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۶۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۸ ۱۴,۴۱۵ ۰۱:۰۱:۱۰
۶۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۶۹ ۱۳,۳۲۸ ۰۰:۵۶:۳۲
۷۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۰ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۷۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۱ ۱۱,۱۶۸ ۰۰:۴۷:۱۹
۷۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۲ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۷۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۳ ۱۲,۸۱۵ ۰۰:۵۴:۲۱
۷۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۴ ۱۹,۱۶۰ ۰۱:۲۱:۲۵
۷۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۵ ۷,۷۹۳ ۰۰:۳۲:۵۵
۷۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۶ ۱۴,۴۷۶ ۰۱:۰۱:۲۶
۷۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۷ ۴,۸۷۷ ۰۰:۲۰:۲۹
۷۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۸ ۱۲,۵۳۸ ۰۰:۵۳:۱۰
۷۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۸۸ ۰۰:۵۴:۱۴
۸۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۰ ۱۲,۶۷۳ ۰۰:۵۳:۴۴
۸۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۱ ۱۲,۸۰۸ ۰۰:۵۴:۱۹
۸۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۲ ۱۲,۶۱۹ ۰۰:۵۳:۳۱
۸۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۳ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۸۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۴ ۱۴,۰۸۴ ۰۰:۵۹:۴۶
۸۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۵ ۱۲,۱۴۰ ۰۰:۵۱:۲۸
۸۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۶ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۸۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۷ ۱۲,۴۳۷ ۰۰:۵۲:۴۴
۸۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۸ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۸۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۸۹ ۱۱,۷۰۱ ۰۰:۴۹:۳۶
۹۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۰ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۹۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۱ ۱۳,۵۵۸ ۰۰:۵۷:۳۱
۹۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۹۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۳ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۹۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۴ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۹۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۵ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۹۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۶ ۷,۵۷۷ ۰۰:۳۲:۰۰
۹۷ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۷ ۱۳,۶۴۵ ۰۰:۵۷:۵۳
۹۸ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۸ ۱۲,۵۷۲ ۰۰:۵۳:۱۹
۹۹ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۹۹ ۱۲,۰۱۹ ۰۰:۵۰:۵۷
۱۰۰ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۰ ۱۱,۴۷۲ ۰۰:۴۸:۳۷
۱۰۱ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۱ ۱۱,۲۲۲ ۰۰:۴۷:۳۳
۱۰۲ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۱۰۳ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۳ ۱۳,۰۳۱ ۰۰:۵۵:۱۶
۱۰۴ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۴ ۱۱,۹۵۸ ۰۰:۵۰:۴۱
۱۰۵ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۵ ۱۳,۵۴۴ ۰۰:۵۷:۲۷
۱۰۶ تجزيه و تركيب سوره عربي – جلسه ۱۰۶ ۱۱,۹۳۸ ۰۰:۵۰:۳۶
فایل مخصوص: tajzie-tarkib.ef2

 

پیشنهاد ما برای آموزش منطق:

آموزش تخصصی منطق-استاد زنجیرزن حسینی
منطق ۲ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء اول و دوم)

 

منطق ۱ – منظومه منطق
استاد : انصاری
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منظومه منطق – جلسه ۱ ۱۹,۱۸۷ ۰۱:۲۱:۳۲
۲ منظومه منطق – جلسه ۲ ۱۴,۷۲۵ ۰۱:۰۲:۳۰
۳ منظومه منطق – جلسه ۳ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۴ منظومه منطق – جلسه ۴ ۱۷,۲۶۳ ۰۱:۱۳:۲۰
۵ منظومه منطق – جلسه ۵ ۱۹,۸۳۵ ۰۱:۲۴:۱۸
۶ منظومه منطق – جلسه ۶ ۱۳,۴۰۹ ۰۰:۵۶:۵۳
۷ منظومه منطق – جلسه ۷ ۱۲,۹۱۶ ۰۰:۵۴:۴۷
۸ منظومه منطق – جلسه ۸ ۲۱,۲۳۹ ۰۱:۳۰:۱۷
۹ منظومه منطق – جلسه ۹ ۱۵,۵۶۲ ۰۱:۰۶:۰۴
۱۰ منظومه منطق – جلسه ۱۰ ۱۵,۹۸۷ ۰۱:۰۷:۵۳
۱۱ منظومه منطق – جلسه ۱۱ ۱۵,۵۰۱ ۰۱:۰۵:۴۹
۱۲ منظومه منطق – جلسه ۱۲ ۱۶,۸۶۵ ۰۱:۱۱:۳۸
۱۳ منظومه منطق – جلسه ۱۳ ۱۴,۷۴۵ ۰۱:۰۲:۳۵
۱۴ منظومه منطق – جلسه ۱۴ ۱۶,۰۶۲ ۰۱:۰۸:۱۲
۱۵ منظومه منطق – جلسه ۱۵ ۱۶,۰۸۹ ۰۱:۰۸:۱۹
۱۶ منظومه منطق – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۶۷ ۰۰:۴۶:۵۳
۱۷ منظومه منطق – جلسه ۱۷ ۱۴,۱۰۴ ۰۰:۵۹:۵۱
۱۸ منظومه منطق – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۳۲ ۰۰:۴۸:۵۲
۱۹ منظومه منطق – جلسه ۱۹ ۱۵,۴۱۴ ۰۱:۰۵:۲۶
۲۰ منظومه منطق – جلسه ۲۰ ۱۵,۴۸۱ ۰۱:۰۵:۴۳
۲۱ منظومه منطق – جلسه ۲۱ ۱۵,۱۳۷ ۰۱:۰۴:۱۵
۲۲ منظومه منطق – جلسه ۲۲ ۱۹,۴۶۴ ۰۱:۲۲:۴۳
۲۳ منظومه منطق – جلسه ۲۳ ۱۵,۶۰۳ ۰۱:۰۶:۱۴
۲۴ منظومه منطق – جلسه ۲۴ ۹,۲۱۷ ۰۰:۳۹:۰۰
۲۵ منظومه منطق – جلسه ۲۵ ۱۴,۳۶۱ ۰۱:۰۰:۵۶
۲۶ منظومه منطق – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۶۷ ۰۰:۵۱:۳۵
۲۷ منظومه منطق – جلسه ۲۷ ۹,۴۸۷ ۰۰:۴۰:۰۹
۲۸ منظومه منطق – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۴۷ ۰۱:۱۲:۲۴
۲۹ منظومه منطق – جلسه ۲۹ ۱۱,۰۶۰ ۰۰:۴۶:۵۲
۳۰ منظومه منطق – جلسه ۳۰ ۱۷,۱۵۵ ۰۱:۱۲:۵۲
۳۱ منظومه منطق – جلسه ۳۱ ۱۴,۱۷۲ ۰۱:۰۰:۰۸
۳۲ منظومه منطق – جلسه ۳۲ ۱۲,۳۹۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۳۳ منظومه منطق – جلسه ۳۳ ۲۱,۲۰۵ ۰۱:۳۰:۰۹
۳۴ منظومه منطق – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۳۵ منظومه منطق – جلسه ۳۵ ۱۴,۴۱۵ ۰۱:۰۱:۱۰
۳۶ منظومه منطق – جلسه ۳۶ ۱۲,۸۷۶ ۰۰:۵۴:۳۶
۳۷ منظومه منطق – جلسه ۳۷ ۹,۶۸۳ ۰۰:۴۰:۵۹
۳۸ منظومه منطق – جلسه ۳۸ ۹,۰۷۵ ۰۰:۳۸:۲۳
۳۹ منظومه منطق – جلسه ۳۹ ۱۶,۵۴۸ ۰۱:۱۰:۱۶
۴۰ منظومه منطق – جلسه ۴۰ ۱۹,۲۳۴ ۰۱:۲۱:۴۴
۴۱ منظومه منطق – جلسه ۴۱ ۱۹,۶۱۹ ۰۱:۲۳:۲۳
۴۲ منظومه منطق – جلسه ۴۲ ۱۳,۰۷۸ ۰۰:۵۵:۲۸
۴۳ منظومه منطق – جلسه ۴۳ ۱۵,۹۵۴ ۰۱:۰۷:۴۴
۴۴ منظومه منطق – جلسه ۴۴ ۲۱,۰۷۷ ۰۱:۲۹:۳۶
۴۵ منظومه منطق – جلسه ۴۵ ۱۲,۳۱۵ ۰۰:۵۲:۱۳
۴۶ منظومه منطق – جلسه ۴۶ ۱۶,۰۶۲ ۰۱:۰۸:۱۲
۴۷ منظومه منطق – جلسه ۴۷ ۱۶,۴۸۰ ۰۱:۰۹:۵۹
۴۸ منظومه منطق – جلسه ۴۸ ۱۷,۵۵۳ ۰۱:۱۴:۳۴
۴۹ منظومه منطق – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۵ ۰۱:۰۲:۱۹
۵۰ منظومه منطق – جلسه ۵۰ ۱۵,۴۴۱ ۰۱:۰۵:۳۳
۵۱ منظومه منطق – جلسه ۵۱ ۱۳,۱۷۹ ۰۰:۵۵:۵۴
۵۲ منظومه منطق – جلسه ۵۲ ۲۱,۵۰۲ ۰۱:۳۱:۲۵
۵۳ منظومه منطق – جلسه ۵۳ ۲۱,۳۵۴ ۰۱:۳۰:۴۷
۵۴ منظومه منطق – جلسه ۵۴ ۱۳,۴۳۶ ۰۰:۵۷:۰۰
۵۵ منظومه منطق – جلسه ۵۵ ۱۲,۵۵۸ ۰۰:۵۳:۱۵
۵۶ منظومه منطق – جلسه ۵۶ ۱۱,۲۰۸ ۰۰:۴۷:۳۰
۵۷ منظومه منطق – جلسه ۵۷ ۱۶,۲۱۷ ۰۱:۰۸:۵۲
۵۸ منظومه منطق – جلسه ۵۸ ۱۴,۹۴۸ ۰۱:۰۳:۲۷
۵۹ منظومه منطق – جلسه ۵۹ ۱۸,۱۷۴ ۰۱:۱۷:۱۳
۶۰ منظومه منطق – جلسه ۶۰ ۱۸,۷۶۲ ۰۱:۱۹:۴۳
۶۱ منظومه منطق – جلسه ۶۱ ۱۲,۵۹۲ ۰۰:۵۳:۲۴
۶۲ منظومه منطق – جلسه ۶۲ ۱۶,۸۶۵ ۰۱:۱۱:۳۸
۶۳ منظومه منطق – جلسه ۶۳ ۱۳,۴۱۶ ۰۰:۵۶:۵۵
۶۴ منظومه منطق – جلسه ۶۴ ۱۹,۲۲۷ ۰۱:۲۱:۴۲
۶۵ منظومه منطق – جلسه ۶۵ ۱۷,۶۰۱ ۰۱:۱۴:۴۶
۶۶ منظومه منطق – جلسه ۶۶ ۱۶,۹۴۶ ۰۱:۱۱:۵۸
۶۷ منظومه منطق – جلسه ۶۷ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۶۸ منظومه منطق – جلسه ۶۸ ۱۴,۹۵۵ ۰۱:۰۳:۲۹
۶۹ منظومه منطق – جلسه ۶۹ ۱۷,۰۹۴ ۰۱:۱۲:۳۶
۷۰ منظومه منطق – جلسه ۷۰ ۱۵,۲۳۸ ۰۱:۰۴:۴۱
۷۱ منظومه منطق – جلسه ۷۱ ۱۵,۷۶۵ ۰۱:۰۶:۵۶
۷۲ منظومه منطق – جلسه ۷۲ ۱۷,۷۶۹ ۰۱:۱۵:۲۹
۷۳ منظومه منطق – جلسه ۷۳ ۱۵,۷۵۸ ۰۱:۰۶:۵۴
۷۴ منظومه منطق – جلسه ۷۴ ۱۶,۰۰۸ ۰۱:۰۷:۵۸
فایل مخصوص: manzume-mantegh.ef2

 

منطق ۱ – منطق کبری
استاد : آدینه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق کبری – جلسه ۱ ۱۲,۳۸۳ ۰۰:۵۲:۳۰
۲ منطق کبری – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۰ ۰۰:۴۹:۱۰
۳ منطق کبری – جلسه ۳ ۱۴,۰۳۰ ۰۰:۵۹:۳۲
۴ منطق کبری – جلسه ۴ ۱۲,۵۵۸ ۰۰:۵۳:۱۵
۵ منطق کبری – جلسه ۵ ۱۳,۹۱۵ ۰۰:۵۹:۰۲
۶ منطق کبری – جلسه ۶ ۱۴,۴۴۸ ۰۱:۰۱:۱۹
۷ منطق کبری – جلسه ۷ ۱۲,۷۴۱ ۰۰:۵۴:۰۲
۸ منطق کبری – جلسه ۸ ۹,۸۲۵ ۰۰:۴۱:۳۵
۹ منطق کبری – جلسه ۹ ۱۱,۲۲۷ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۰ منطق کبری – جلسه ۱۰ ۱۲,۴۲۸ ۰۰:۵۲:۴۲
۱۱ منطق کبری – جلسه ۱۱ ۱۳,۷۷۲ ۰۰:۵۸:۲۶
۱۲ منطق کبری – جلسه ۱۲ ۱۲,۵۰۳ ۰۰:۵۳:۰۱
۱۳ منطق کبری – جلسه ۱۳ ۱۲,۴۰۸ ۰۰:۵۲:۳۷
۱۴ منطق کبری – جلسه ۱۴ ۱۲,۴۳۵ ۰۰:۵۲:۴۴
۱۵ منطق کبری – جلسه ۱۵ ۱۲,۲۴۸ ۰۰:۵۱:۵۶
۱۶ منطق کبری – جلسه ۱۶ ۱۲,۹۰۳ ۰۰:۵۴:۴۳
۱۷ منطق کبری – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۴۴ ۰۰:۵۰:۳۸
۱۸ منطق کبری – جلسه ۱۸ ۱۰,۶۹۵ ۰۰:۴۵:۱۸
۱۹ منطق کبری – جلسه ۱۹ ۱۲,۴۶۴ ۰۰:۵۲:۵۱
۲۰ منطق کبری – جلسه ۲۰ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۲۱ منطق کبری – جلسه ۲۱ ۱۳,۳۲۸ ۰۰:۵۶:۳۲
۲۲ منطق کبری – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۰۱ ۰۰:۴۴:۵۴
۲۳ منطق کبری – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۰۱ ۰۰:۴۹:۳۶
۲۴ منطق کبری – جلسه ۲۴ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۲۵ منطق کبری – جلسه ۲۵ ۱۱,۲۷۶ ۰۰:۴۷:۴۷
۲۶ منطق کبری – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۴۰ ۰۰:۵۱:۲۸
۲۷ منطق کبری – جلسه ۲۷ ۱۱,۸۲۳ ۰۰:۵۰:۰۷
۲۸ منطق کبری – جلسه ۲۸ ۱۲,۳۴۹ ۰۰:۵۲:۲۲
۲۹ منطق کبری – جلسه ۲۹ ۱۲,۸۶۲ ۰۰:۵۴:۳۳
۳۰ منطق کبری – جلسه ۳۰ ۱۰,۸۵۷ ۰۰:۴۶:۰۰
فایل مخصوص: mantegh-kobra.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : وحید
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق مظفر – جلسه ۱ ۱۹,۷۸۱ ۰۱:۲۴:۰۴
۲ منطق مظفر – جلسه ۲ ۲۱,۶۴۴ ۰۱:۳۲:۰۱
۳ منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۸,۰۰۶ ۰۱:۱۶:۳۰
۴ منطق مظفر – جلسه ۴ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۵ منطق مظفر – جلسه ۵ ۲۱,۶۳۷ ۰۱:۳۱:۵۹
۶ منطق مظفر – جلسه ۶ ۲۲,۲۰۴ ۰۱:۳۴:۲۴
۷ منطق مظفر – جلسه ۷ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۸ منطق مظفر – جلسه ۸ ۲۲,۳۱۲ ۰۱:۳۴:۵۲
۹ منطق مظفر – جلسه ۹ ۲۱,۳۲۰ ۰۱:۳۰:۳۸
۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۱۰,۰۶۱ ۰۰:۴۲:۳۶
۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۷,۳۷۴ ۰۰:۳۱:۰۸
۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۲۱,۳۷۴ ۰۱:۳۰:۵۲
۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۶,۳۹۲ ۰۱:۰۹:۳۷
۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۲۱,۹۰۷ ۰۱:۳۳:۰۸
۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۲۱,۵۴۹ ۰۱:۳۱:۳۷
۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۲۱,۸۴۰ ۰۱:۳۲:۵۱
۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۲۲,۲۳۱ ۰۱:۳۴:۳۱
۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۲۱,۷۶۵ ۰۱:۳۲:۳۲
۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۲۱,۶۷۱ ۰۱:۳۲:۰۸
۲۰ منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۲۱,۷۳۸ ۰۱:۳۲:۲۵
۲۱ منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۲۱,۱۱۱ ۰۱:۲۹:۴۴
۲۲ منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۲۱,۹۵۴ ۰۱:۳۳:۲۰
۲۳ منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۲۱,۶۵۱ ۰۱:۳۲:۰۳
۲۴ منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۲۲,۰۹۶ ۰۱:۳۳:۵۷
۲۵ منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۲۱,۱۲۴ ۰۱:۲۹:۴۸
۲۶ منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۱۹,۳۷۶ ۰۱:۲۲:۲۰
۲۷ منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۲۱,۴۷۵ ۰۱:۳۱:۱۸
۲۸ منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۲۱,۸۶۷ ۰۱:۳۲:۵۸
۲۹ منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۲۱,۳۰۶ ۰۱:۳۰:۳۵
۳۰ منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۵,۰۲۹ ۰۱:۰۳:۴۸
۳۱ منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۳۲ منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۱۴,۶۳۱ ۰۱:۰۲:۰۶
۳۳ منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۳۴ منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۴,۶۲۴ ۰۱:۰۲:۰۴
۳۵ منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۱۴,۳۷۴ ۰۱:۰۱:۰۰
۳۶ منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۱۴,۸۹۴ ۰۱:۰۳:۱۳
۳۷ منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۴,۵۴۳ ۰۱:۰۱:۴۳
۳۸ منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۱۴,۵۰۹ ۰۱:۰۱:۳۵
۳۹ منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۴,۳۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸
۴۰ منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۱۴,۴۰۱ ۰۱:۰۱:۰۷
۴۱ منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۴۲ منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۵,۰۹۰ ۰۱:۰۴:۰۳
۴۳ منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۴,۲۵۹ ۰۱:۰۰:۳۱
۴۴ منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۱۴,۷۹۳ ۰۱:۰۲:۴۷
۴۵ منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۴,۵۰۹ ۰۱:۰۱:۳۵
۴۶ منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۴,۴۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
۴۷ منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۱۴,۴۳۵ ۰۱:۰۱:۱۶
۴۸ منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۴,۷۱۲ ۰۱:۰۲:۲۶
۴۹ منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۴,۵۵۰ ۰۱:۰۱:۴۵
۵۰ منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۵۱ منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۲۲,۳۱۹ ۰۱:۳۴:۵۴
۵۲ منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۱۴,۲۱۹ ۰۱:۰۰:۲۰
۵۳ منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۱۴,۰۷۷ ۰۰:۵۹:۴۴
۵۴ منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۴,۰۱۶ ۰۰:۵۹:۲۸
۵۵ منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۴,۲۹۳ ۰۱:۰۰:۳۹
۵۶ منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۴,۰۱۶ ۰۰:۵۹:۲۸
۵۷ منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۵۸ منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۵۹ منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۴,۳۹۴ ۰۱:۰۱:۰۵
۶۰ منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۴,۲۷۳ ۰۱:۰۰:۳۴
۶۱ منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۱۴,۱۲۴ ۰۰:۵۹:۵۶
۶۲ منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۱۴,۱۹۲ ۰۱:۰۰:۱۳
۶۳ منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-v.ef2

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : محمدی خراسانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق مظفر – جلسه ۱ ۹,۹۸۸ ۰۰:۵۶:۲۳
۲ منطق مظفر – جلسه ۲ ۹,۹۵۹ ۰۰:۵۶:۱۳
۳ منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۰,۳۵۹ ۰۰:۵۸:۲۹
۴ منطق مظفر – جلسه ۴ ۹,۹۵۶ ۰۰:۵۶:۱۲
۵ منطق مظفر – جلسه ۵ ۱۰,۰۳۴ ۰۰:۵۶:۳۹
۶ منطق مظفر – جلسه ۶ ۱۰,۵۷۱ ۰۰:۵۹:۴۲
۷ منطق مظفر – جلسه ۷ ۹,۷۸۸ ۰۰:۵۵:۱۴
۸ منطق مظفر – جلسه ۸ ۹,۹۱۲ ۰۰:۵۵:۵۷
۹ منطق مظفر – جلسه ۹ ۱۰,۲۱۸ ۰۰:۵۷:۴۱
۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۹,۷۴۲ ۰۰:۵۴:۵۹
۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۹,۶۰۶ ۰۰:۵۴:۱۲
۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۷,۲۱۵ ۰۰:۴۰:۳۶
۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۰,۲۴۶ ۰۰:۵۷:۵۱
۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۱۰,۵۴۸ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۹,۸۵۰ ۰۰:۵۵:۳۶
۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۱۰,۵۰۱ ۰۰:۵۹:۱۸
۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۹,۸۵۴ ۰۰:۵۵:۳۷
۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۱۰,۰۵۵ ۰۰:۵۶:۴۶
۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۱۰,۱۹۰ ۰۰:۵۷:۳۲
۲۰ منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۹,۰۱۶ ۰۰:۵۰:۵۱
۲۱ منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۹,۴۵۹ ۰۰:۵۳:۲۲
۲۲ منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۸,۶۰۵ ۰۰:۴۸:۳۱
۲۳ منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۱۰,۵۵۳ ۰۰:۵۹:۳۶
۲۴ منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۱۰,۰۳۰ ۰۰:۵۶:۳۷
۲۵ منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۱۰,۳۷۱ ۰۰:۵۸:۳۳
۲۶ منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۹,۵۵۴ ۰۰:۵۳:۵۵
۲۷ منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۹,۹۳۵ ۰۰:۵۶:۰۵
۲۸ منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۱۰,۲۰۸ ۰۰:۵۷:۳۸
۲۹ منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۱۰,۳۴۴ ۰۰:۵۸:۲۴
۳۰ منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۰,۱۴۹ ۰۰:۵۷:۱۸
۳۱ منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۵۷:۵۵
۳۲ منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۹,۰۶۰ ۰۰:۵۱:۰۶
۳۳ منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۰,۳۲۵ ۰۰:۵۸:۱۸
۳۴ منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۰,۵۴۲ ۰۰:۵۹:۳۲
۳۵ منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۵,۰۳۷ ۰۰:۲۸:۱۳
۳۶ منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۹,۲۳۸ ۰۰:۵۲:۰۷
۳۷ منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۰,۳۸۳ ۰۰:۵۸:۳۸
۳۸ منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۹,۶۱۹ ۰۰:۵۴:۱۷
۳۹ منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۱,۲۹۹ ۰۱:۰۳:۵۰
۴۰ منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۸,۴۶۲ ۰۰:۴۷:۴۲
۴۱ منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۰,۳۰۳ ۰۰:۵۸:۱۱
۴۲ منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۰,۳۵۳ ۰۰:۵۸:۲۷
۴۳ منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۵۹:۳۶
۴۴ منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۹,۵۵۶ ۰۰:۵۳:۵۵
۴۵ منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۲۸ ۰۰:۵۷:۱۱
۴۶ منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۰,۲۱۰ ۰۰:۵۷:۳۹
۴۷ منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۹,۹۰۶ ۰۰:۵۵:۵۵
۴۸ منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۰,۴۶۷ ۰۰:۵۹:۰۶
۴۹ منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۰,۰۳۲ ۰۰:۵۶:۳۸
۵۰ منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۹,۴۱۵ ۰۰:۵۳:۰۷
۵۱ منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۱۰,۱۹۸ ۰۰:۵۷:۳۴
۵۲ منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۹,۵۸۷ ۰۰:۵۴:۰۶
۵۳ منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۹,۹۶۷ ۰۰:۵۶:۱۶
۵۴ منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۰,۵۵۵ ۰۰:۵۹:۳۷
۵۵ منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۰,۵۰۵ ۰۰:۵۹:۱۹
۵۶ منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۰,۲۰۲ ۰۰:۵۷:۳۶
۵۷ منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۰,۵۶۵ ۰۰:۵۹:۴۰
۵۸ منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۷,۲۲۷ ۰۰:۴۰:۴۰
۵۹ منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۷۵ ۰۰:۵۷:۲۷
۶۰ منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۰,۵۴۱ ۰۰:۵۹:۳۲
۶۱ منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۹,۸۴۶ ۰۰:۵۵:۳۴
۶۲ منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۹,۸۷۰ ۰۰:۵۵:۴۳
۶۳ منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۹,۹۲۸ ۰۰:۵۶:۰۲
۶۴ منطق مظفر – جلسه ۶۴ ۹,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۲۹
۶۵ منطق مظفر – جلسه ۶۵ ۹,۳۵۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۶۶ منطق مظفر – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۵۷ ۰۰:۵۶:۴۷
۶۷ منطق مظفر – جلسه ۶۷ ۱۰,۵۲۳ ۰۰:۵۹:۲۶
۶۸ منطق مظفر – جلسه ۶۸ ۱۰,۰۹۲ ۰۰:۵۶:۵۸
۶۹ منطق مظفر – جلسه ۶۹ ۸,۹۲۸ ۰۰:۵۰:۲۱
۷۰ منطق مظفر – جلسه ۷۰ ۸,۵۵۹ ۰۰:۴۸:۱۵
۷۱ منطق مظفر – جلسه ۷۱ ۸,۰۹۷ ۰۰:۴۵:۳۷
۷۲ منطق مظفر – جلسه ۷۲ ۱۰,۳۵۸ ۰۰:۵۸:۲۹
۷۳ منطق مظفر – جلسه ۷۳ ۱۰,۲۷۱ ۰۰:۵۷:۵۹
۷۴ منطق مظفر – جلسه ۷۴ ۱۰,۱۰۱ ۰۰:۵۷:۰۱
۷۵ منطق مظفر – جلسه ۷۵ ۹,۸۸۸ ۰۰:۵۵:۴۹
۷۶ منطق مظفر – جلسه ۷۶ ۱۰,۴۸۹ ۰۰:۵۹:۱۴
۷۷ منطق مظفر – جلسه ۷۷ ۹,۶۰۸ ۰۰:۵۴:۱۳
۷۸ منطق مظفر – جلسه ۷۸ ۹,۷۰۳ ۰۰:۵۴:۴۵
۷۹ منطق مظفر – جلسه ۷۹ ۸,۸۵۲ ۰۰:۴۹:۵۵
۸۰ منطق مظفر – جلسه ۸۰ ۹,۵۱۱ ۰۰:۵۳:۴۰
۸۱ منطق مظفر – جلسه ۸۱ ۷,۸۳۶ ۰۰:۴۴:۰۸
۸۲ منطق مظفر – جلسه ۸۲ ۱۰,۱۷۹ ۰۰:۵۷:۲۸
۸۳ منطق مظفر – جلسه ۸۳ ۷,۹۶۸ ۰۰:۴۴:۵۳
۸۴ منطق مظفر – جلسه ۸۴ ۹,۲۳۱ ۰۰:۵۲:۰۵
۸۵ منطق مظفر – جلسه ۸۵ ۱۰,۲۴۶ ۰۰:۵۷:۵۱
۸۶ منطق مظفر – جلسه ۸۶ ۱۰,۵۱۸ ۰۰:۵۹:۲۴
۸۷ منطق مظفر – جلسه ۸۷ ۱۰,۱۵۶ ۰۰:۵۷:۲۰
۸۸ منطق مظفر – جلسه ۸۸ ۹,۰۳۹ ۰۰:۵۰:۵۹
۸۹ منطق مظفر – جلسه ۸۹ ۹,۷۹۴ ۰۰:۵۵:۱۶
۹۰ منطق مظفر – جلسه ۹۰ ۱۰,۳۰۶ ۰۰:۵۸:۱۱
۹۱ منطق مظفر – جلسه ۹۱ ۸,۳۶۱ ۰۰:۴۷:۰۷
۹۲ منطق مظفر – جلسه ۹۲ ۸,۶۸۹ ۰۰:۴۸:۵۹
۹۳ منطق مظفر – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۵۷ ۰۰:۵۹:۰۳
۹۴ منطق مظفر – جلسه ۹۴ ۹,۵۲۸ ۰۰:۵۳:۴۶
۹۵ منطق مظفر – جلسه ۹۵ ۱۰,۶۰۳ ۰۰:۵۹:۵۳
۹۶ منطق مظفر – جلسه ۹۶ ۱۰,۵۳۶ ۰۰:۵۹:۳۰
۹۷ منطق مظفر – جلسه ۹۷ ۹,۹۳۳ ۰۰:۵۶:۰۴
۹۸ منطق مظفر – جلسه ۹۸ ۸,۹۹۷ ۰۰:۵۰:۴۵
۹۹ منطق مظفر – جلسه ۹۹ ۱۰,۰۷۶ ۰۰:۵۶:۵۳
۱۰۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰۰ ۹,۴۸۵ ۰۰:۵۳:۳۱
۱۰۱ منطق مظفر – جلسه ۱۰۱ ۹,۴۲۸ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۰۲ منطق مظفر – جلسه ۱۰۲ ۹,۷۳۴ ۰۰:۵۴:۵۶
۱۰۳ منطق مظفر – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۵۷:۲۲
۱۰۴ منطق مظفر – جلسه ۱۰۴ ۷,۲۰۴ ۰۰:۴۰:۳۲
۱۰۵ منطق مظفر – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۰۱۹ ۰۰:۵۶:۳۳
۱۰۶ منطق مظفر – جلسه ۱۰۶ ۹,۹۷۶ ۰۰:۵۶:۱۹
۱۰۷ منطق مظفر – جلسه ۱۰۷ ۹,۵۸۶ ۰۰:۵۴:۰۶
۱۰۸ منطق مظفر – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۶۲ ۰۰:۵۷:۵۶
۱۰۹ منطق مظفر – جلسه ۱۰۹ ۹,۵۲۵ ۰۰:۵۳:۴۵
۱۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۳۹۲ ۰۰:۵۸:۴۱
۱۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۰۱۲ ۰۰:۵۶:۳۱
۱۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۱۲ ۹,۹۱۰ ۰۰:۵۵:۵۶
۱۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۱۳ ۹,۳۱۴ ۰۰:۵۲:۳۳
۱۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۱۴ ۸,۹۹۳ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۱۵ ۹,۴۰۴ ۰۰:۵۳:۰۳
۱۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۴۰۹ ۰۰:۵۸:۴۶
۱۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۴۰۰ ۰۰:۵۸:۴۳
۱۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۱۸ ۸,۸۶۲ ۰۰:۴۹:۵۹
۱۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۶۳۳ ۰۱:۰۰:۰۳
۱۲۰ منطق مظفر – جلسه ۱۲۰ ۹,۱۹۴ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۲۱ منطق مظفر – جلسه ۱۲۱ ۹,۸۱۹ ۰۰:۵۵:۲۵
۱۲۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲۲ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۵۷:۵۵
۱۲۳ منطق مظفر – جلسه ۱۲۳ ۱۰,۶۸۰ ۰۱:۰۰:۱۹
۱۲۴ منطق مظفر – جلسه ۱۲۴ ۱۰,۰۰۹ ۰۰:۵۶:۳۰
۱۲۵ منطق مظفر – جلسه ۱۲۵ ۹,۹۹۶ ۰۰:۵۶:۲۶
۱۲۶ منطق مظفر – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۵۷۶ ۰۰:۵۹:۴۳
۱۲۷ منطق مظفر – جلسه ۱۲۷ ۷,۸۲۶ ۰۰:۴۴:۰۵
۱۲۸ منطق مظفر – جلسه ۱۲۸ ۹,۹۱۸ ۰۰:۵۵:۵۹
۱۲۹ منطق مظفر – جلسه ۱۲۹ ۱۰,۱۶۵ ۰۰:۵۷:۲۳
۱۳۰ منطق مظفر – جلسه ۱۳۰ ۹,۲۶۳ ۰۰:۵۲:۱۶
۱۳۱ منطق مظفر – جلسه ۱۳۱ ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۱۶
۱۳۲ منطق مظفر – جلسه ۱۳۲ ۹,۶۶۶ ۰۰:۵۴:۳۳
۱۳۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳۳ ۷,۵۵۰ ۰۰:۴۲:۳۱
۱۳۴ منطق مظفر – جلسه ۱۳۴ ۹,۳۰۸ ۰۰:۵۲:۳۱
۱۳۵ منطق مظفر – جلسه ۱۳۵ ۹,۷۰۰ ۰۰:۵۴:۴۵
۱۳۶ منطق مظفر – جلسه ۱۳۶ ۶,۳۹۶ ۰۰:۳۵:۵۷
۱۳۷ منطق مظفر – جلسه ۱۳۷ ۶,۲۶۶ ۰۰:۳۵:۱۲
۱۳۸ منطق مظفر – جلسه ۱۳۸ ۷,۶۹۰ ۰۰:۴۳:۱۸
۱۳۹ منطق مظفر – جلسه ۱۳۹ ۱۰,۵۹۱ ۰۰:۵۹:۴۹
۱۴۰ منطق مظفر – جلسه ۱۴۰ ۶,۹۱۵ ۰۰:۳۸:۵۴
۱۴۱ منطق مظفر – جلسه ۱۴۱ ۱۰,۶۴۵ ۰۱:۰۰:۰۷
۱۴۲ منطق مظفر – جلسه ۱۴۲ ۹,۱۹۵ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۴۳ منطق مظفر – جلسه ۱۴۳ ۸,۲۲۴ ۰۰:۴۶:۲۱
۱۴۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴۴ ۸,۲۴۹ ۰۰:۴۶:۲۹
۱۴۵ منطق مظفر – جلسه ۱۴۵ ۸,۷۵۸ ۰۰:۴۹:۲۳
۱۴۶ منطق مظفر – جلسه ۱۴۶ ۸,۰۴۲ ۰۰:۴۵:۱۹
۱۴۷ منطق مظفر – جلسه ۱۴۷ ۹,۵۴۴ ۰۰:۵۳:۵۱
۱۴۸ منطق مظفر – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۱۰۵ ۰۰:۵۷:۰۳
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-kh.ef2

 

منطق ۳ (المنطق المظفر يا المنطق التعليمي ، جزء سوم)

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: “سایت شهید آوینی”