مقاله:اسلام شناسی-ازدواج شیخ عمر با ام‌کلثوم

مقاله:اسلام شناسی-ازدواج عمر با ام‌کلثوم :

پرسش:

با درود و ادب
در ابتدا خواهش مي كنم خواهش مي كنم پاسخ پرسشم رو هر چه زودتر برام ارسال كنيد
در ادامه پرسش ديگه اي دارم كه باز هم براي دوستم هيچ پاسخ قانع كننده اي نداشتم
پرسيد چرا اما علي حاضر شد دختر ۷ سالش رو به ازدواج عمر دربياره؟ چرا پيامبر با دختر ۸ ساله ازدواج كردند؟

با احترام فراوان ادامه‌ی مطلب

دانلود دروس پایه پنج حوزه‌ی مجازی

دانلود دروس پایه پنج حوزه‌ی مجازی
از اساتید محترم حوزه علمیه (صالحی،وجدانی)
اصول ۲

{دروس رسمی}

( اصول فقه – از ابتداء تا اجتماع امر و نهي)
استاد : صالحي
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اصول فقه – جلسه ۱ ۱۱,۸۴۲ ۰۰:۵۰:۱۲
۲ اصول فقه – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۵ ۰۰:۴۹:۱۱
۳ اصول فقه – جلسه ۳ ۱۰,۸۲۶ ۰۰:۴۵:۵۱
۴ اصول فقه – جلسه ۴ ۱۲,۲۳۱ ۰۰:۵۱:۵۱
۵ اصول فقه – جلسه ۵ ۱۰,۷۴۶ ۰۰:۴۵:۳۱
۶ اصول فقه – جلسه ۶ ۱۲,۹۷۷ ۰۰:۵۵:۰۲
۷ اصول فقه – جلسه ۷ ۱۰,۷۵۷ ۰۰:۴۵:۳۴
۸ اصول فقه – جلسه ۸ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۹ اصول فقه – جلسه ۹ ۱۱,۵۴۷ ۰۰:۴۸:۵۶
۱۰ اصول فقه – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۹۷ ۰۰:۵۰:۰۰
۱۱ اصول فقه – جلسه ۱۱ ۱۵,۲۴۱ ۰۱:۰۴:۴۲
۱۲ اصول فقه – جلسه ۱۲ ۱۲,۲۳۲ ۰۰:۵۱:۵۱
۱۳ اصول فقه – جلسه ۱۳ ۱۰,۶۶۲ ۰۰:۴۵:۱۰
۱۴ اصول فقه – جلسه ۱۴ ۹,۱۴۲ ۰۰:۳۸:۴۰
۱۵ اصول فقه – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۶ ۰۰:۵۰:۴۶
۱۶ اصول فقه – جلسه ۱۶ ۱۲,۲۱۲ ۰۰:۵۱:۴۶
۱۷ اصول فقه – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۲۸ ۰۰:۵۱:۲۵
۱۸ اصول فقه – جلسه ۱۸ ۱۲,۵۴۶ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۹ اصول فقه – جلسه ۱۹ ۱۲,۰۴۷ ۰۰:۵۱:۰۴
۲۰ اصول فقه – جلسه ۲۰ ۱۱,۳۸۱ ۰۰:۴۸:۱۴
۲۱ اصول فقه – جلسه ۲۱ ۱۲,۹۸۶ ۰۰:۵۵:۰۴
۲۲ اصول فقه – جلسه ۲۲ ۱۲,۵۶۷ ۰۰:۵۳:۱۷
۲۳ اصول فقه – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۳۷ ۰۰:۴۹:۴۵
۲۴ اصول فقه – جلسه ۲۴ ۱۱,۸۵۷ ۰۰:۵۰:۱۶
۲۵ اصول فقه – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۰ ۰۰:۴۸:۲۴
۲۶ اصول فقه – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۹۱ ۰۰:۵۱:۴۱
۲۷ اصول فقه – جلسه ۲۷ ۱۱,۳۴۴ ۰۰:۴۸:۰۴
۲۸ اصول فقه – جلسه ۲۸ ۱۱,۸۹۵ ۰۰:۵۰:۲۵
۲۹ اصول فقه – جلسه ۲۹ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۳۰ اصول فقه – جلسه ۳۰ ۱۱,۰۱۲ ۰۰:۴۶:۳۹
۳۱ اصول فقه – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۳۲ اصول فقه – جلسه ۳۲ ۱۰,۸۸۱ ۰۰:۴۶:۰۶
۳۳ اصول فقه – جلسه ۳۳ ۱۱,۹۱۵ ۰۰:۵۰:۳۰
۳۴ اصول فقه – جلسه ۳۴ ۱۰,۷۴۳ ۰۰:۴۵:۳۰
۳۵ اصول فقه – جلسه ۳۵ ۹,۷۳۳ ۰۰:۴۱:۱۲
۳۶ اصول فقه – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۶۶ ۰۰:۴۳:۲۸
۳۷ اصول فقه – جلسه ۳۷ ۹,۴۷۹ ۰۰:۴۰:۰۷
۳۸ اصول فقه – جلسه ۳۸ ۱۱,۴۲۴ ۰۰:۴۸:۲۵
۳۹ اصول فقه – جلسه ۳۹ ۱۰,۶۲۹ ۰۰:۴۵:۰۱
۴۰ اصول فقه – جلسه ۴۰ ۱۱,۵۱۲ ۰۰:۴۸:۴۷
۴۱ اصول فقه – جلسه ۴۱ ۱۱,۲۵۴ ۰۰:۴۷:۴۱
۴۲ اصول فقه – جلسه ۴۲ ۱۰,۵۵۶ ۰۰:۴۴:۴۲
۴۳ اصول فقه – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۳۱ ۰۰:۴۴:۳۶
۴۴ اصول فقه – جلسه ۴۴ ۱۱,۵۶۱ ۰۰:۴۹:۰۰
۴۵ اصول فقه – جلسه ۴۵ ۱۱,۳۲۹ ۰۰:۴۸:۰۰
۴۶ اصول فقه – جلسه ۴۶ ۱۰,۶۸۳ ۰۰:۴۵:۱۵
۴۷ اصول فقه – جلسه ۴۷ ۹,۳۱۵ ۰۰:۳۹:۲۵
۴۸ اصول فقه – جلسه ۴۸ ۱۱,۴۳۰ ۰۰:۴۸:۲۶
۴۹ اصول فقه – جلسه ۴۹ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۵۰ اصول فقه – جلسه ۵۰ ۱۱,۴۶۵ ۰۰:۴۸:۳۵
۵۱ اصول فقه – جلسه ۵۱ ۱۰,۲۰۸ ۰۰:۴۳:۱۳
۵۲ اصول فقه – جلسه ۵۲ ۱۱,۳۴۳ ۰۰:۴۸:۰۴
۵۳ اصول فقه – جلسه ۵۳ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۵۴ اصول فقه – جلسه ۵۴ ۱۰,۲۷۷ ۰۰:۴۳:۳۱
۵۵ اصول فقه – جلسه ۵۵ ۱۱,۰۴۵ ۰۰:۴۶:۴۸
۵۶ اصول فقه – جلسه ۵۶ ۱۰,۶۸۶ ۰۰:۴۵:۱۶
۵۷ اصول فقه – جلسه ۵۷ ۱۱,۵۵۰ ۰۰:۴۸:۵۷
۵۸ اصول فقه – جلسه ۵۸ ۱۰,۴۶۵ ۰۰:۴۴:۱۹
۵۹ اصول فقه – جلسه ۵۹ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۶۰ اصول فقه – جلسه ۶۰ ۱۱,۴۳۸ ۰۰:۴۸:۲۸
۶۱ اصول فقه – جلسه ۶۱ ۱۰,۸۴۳ ۰۰:۴۵:۵۶
۶۲ اصول فقه – جلسه ۶۲ ۱۱,۵۶۴ ۰۰:۴۹:۰۱
۶۳ اصول فقه – جلسه ۶۳ ۱۱,۵۰۰ ۰۰:۴۸:۴۴
۶۴ اصول فقه – جلسه ۶۴ ۹,۱۰۸ ۰۰:۳۸:۳۲
۶۵ اصول فقه – جلسه ۶۵ ۱۱,۰۳۸ ۰۰:۴۶:۴۶
۶۶ اصول فقه – جلسه ۶۶ ۱۰,۸۸۹ ۰۰:۴۶:۰۸
۶۷ اصول فقه – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۳۰ ۰۰:۴۸:۵۲
۶۸ اصول فقه – جلسه ۶۸ ۱۱,۳۸۳ ۰۰:۴۸:۱۴
۶۹ اصول فقه – جلسه ۶۹ ۱۰,۲۵۳ ۰۰:۴۳:۲۵
۷۰ اصول فقه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۰۹ ۰۰:۵۵:۱۰
۷۱ اصول فقه – جلسه ۷۱ ۱۰,۲۳۹ ۰۰:۴۳:۲۱
۷۲ اصول فقه – جلسه ۷۲ ۱۰,۸۰۲ ۰۰:۴۵:۴۶
فایل مخصوص: osul-feghh-ebteda-amr-nahy.ef2

 

فقه ۳

 

( شرح لمعه – از متاجر تا پايان جلد اول)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ متاجر – جلسه ۱ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ متاجر – جلسه ۲ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ متاجر – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ متاجر – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ متاجر – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ متاجر – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ متاجر – جلسه ۷ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ متاجر – جلسه ۸ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ متاجر – جلسه ۹ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
متاجر – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ متاجر – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ متاجر – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۳ متاجر – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۱۴ متاجر – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۵ متاجر – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۶ متاجر – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۷ متاجر – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۴ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۸ متاجر – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۹ متاجر – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۰ متاجر – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۱ متاجر – جلسه ۲۱ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۲۲ متاجر – جلسه ۲۲ ۷,۵۳۷ ۰۰:۳۱:۴۹
۲۳ متاجر – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۲۴ متاجر – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۲۵ متاجر – جلسه ۲۵ ۸,۱۶۴ ۰۰:۳۴:۳۰
۲۶ متاجر – جلسه ۲۶ ۸,۵۲۲ ۰۰:۳۶:۰۲
۲۷ متاجر – جلسه ۲۷ ۷,۶۵۱ ۰۰:۳۲:۱۹
۲۸ متاجر – جلسه ۲۸ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۲۹ متاجر – جلسه ۲۹ ۸,۰۵۶ ۰۰:۳۴:۰۳
۳۰ متاجر – جلسه ۳۰ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۱ متاجر – جلسه ۳۱ ۵,۱۸۸ ۰۰:۲۱:۴۸
۳۲ متاجر – جلسه ۳۲ ۸,۷۱۱ ۰۰:۳۶:۵۰
۳۳ متاجر – جلسه ۳۳ ۱۰,۸۹۸ ۰۰:۴۶:۱۰
۳۴ متاجر – جلسه ۳۴ ۸,۷۶۵ ۰۰:۳۷:۰۴
۳۵ متاجر – جلسه ۳۵ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۶ متاجر – جلسه ۳۶ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۳۷ متاجر – جلسه ۳۷ ۹,۶۲۹ ۰۰:۴۰:۴۵
۳۸ متاجر – جلسه ۳۸ ۹,۳۷۳ ۰۰:۳۹:۴۰
۳۹ متاجر – جلسه ۳۹ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۴۰ متاجر – جلسه ۴۰ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴۱ متاجر – جلسه ۴۱ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۲ متاجر – جلسه ۴۲ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
فایل مخصوص: feghh3-sharh-lome-mtajer-j2.ef2

 

فقه ۴

 

( شرح لمعه – از اجاره تا طلاق)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اجاره – جلسه ۴۳ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ اجاره – جلسه ۴۴ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ اجاره – جلسه ۴۵ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ اجاره – جلسه ۴۶ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ اجاره – جلسه ۴۷ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ اجاره – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ اجاره – جلسه ۴۹ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ اجاره – جلسه ۵۰ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ اجاره – جلسه ۵۱ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰ اجاره – جلسه ۵۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ اجاره – جلسه ۵۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ وکاله – جلسه ۵۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۳ وکاله – جلسه ۵۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۴ وکاله – جلسه ۵۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۵ وکاله – جلسه ۵۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۶ وکاله – جلسه ۵۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۷ وکاله – جلسه ۵۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۸ شفعه – جلسه ۶۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۹ شفعه – جلسه ۶۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۲۰ شفعه – جلسه ۶۲ ۹,۹۴۰ ۰۰:۴۲:۰۵
۲۱ شفعه – جلسه ۶۳ ۹,۸۳۲ ۰۰:۴۱:۳۷
۲۲ شفعه – جلسه ۶۴ ۹,۵۶۸ ۰۰:۴۰:۳۰
۲۳ شفعه – جلسه ۶۵ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۲۴ شفعه – جلسه ۶۶ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۵ سبق الرمايه – جلسه ۶۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۲۶ سبق الرمايه – جلسه ۶۸ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۲۷ سبق الرمايه – جلسه ۶۹ ۱۰,۴۸۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۲۸ سبق الرمايه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۹ سبق الرمايه – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۳۰ جعاله الرمايه – جلسه ۷۲ ۷,۹۸۹ ۰۰:۳۳:۴۵
۳۱ جعاله الرمايه – جلسه ۷۳ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۳۲ جعاله الرمايه – جلسه ۷۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۳۳ جعاله الرمايه – جلسه ۷۵ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۳۴ جعاله الرمايه – جلسه ۷۶ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۳۵ وصايا الرمايه – جلسه ۷۷ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۳۶ وصايا الرمايه – جلسه ۷۸ ۱۰,۶۶۹ ۰۰:۴۵:۱۱
۳۷ وصايا الرمايه – جلسه ۷۹ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۳۸ وصايا الرمايه – جلسه ۸۰ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۳۹ وصايا الرمايه – جلسه ۸۱ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۴۰ وصايا الرمايه – جلسه ۸۲ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۱ وصايا الرمايه – جلسه ۸۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۴۲ وصايا الرمايه – جلسه ۸۴ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۴۳ وصايا الرمايه – جلسه ۸۵ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۴۴ وصايا الرمايه – جلسه ۸۶ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۴۵ وصايا الرمايه – جلسه ۸۷ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۴۶ وصايا الرمايه – جلسه ۸۸ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۴۷ وصايا الرمايه – جلسه ۸۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۴۸ وصايا الرمايه – جلسه ۹۰ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۴۹ وصايا الرمايه – جلسه ۹۱ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۵۰ وصايا الرمايه – جلسه ۹۲ ۹,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۵۷
۵۱ وصايا الرمايه – جلسه ۹۳ ۱۱,۲۰۲ ۰۰:۴۷:۲۸
۵۲ وصايا الرمايه – جلسه ۹۴ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۵۳ وصايا الرمايه – جلسه ۹۵ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۵۴ وصايا الرمايه – جلسه ۹۶ ۱۰,۷۷۷ ۰۰:۴۵:۳۹
۵۵ وصايا الرمايه – جلسه ۹۷ ۹,۶۷۰ ۰۰:۴۰:۵۶
۵۶ وصايا الرمايه – جلسه ۹۸ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۵۷ وصايا الرمايه – جلسه ۹۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۵۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۵۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۶۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۶۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۶۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۴ ۱۰,۶۲۱ ۰۰:۴۴:۵۹
۶۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۵ ۷,۷۲۶ ۰۰:۳۲:۳۸
۶۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۶ ۹,۷۹۱ ۰۰:۴۱:۲۷
۶۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۷ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۶۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۸ ۹,۷۹۸ ۰۰:۴۱:۲۸
۶۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۲۴۳ ۰۰:۴۳:۲۲
۶۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۶۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۷۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۲ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۷۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۷۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۴ ۹,۶۴۳ ۰۰:۴۰:۴۹
۷۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۹۲۵ ۰۰:۴۶:۱۷
۷۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۸۹۱ ۰۰:۴۶:۰۸
۷۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۷ ۸,۶۰۳ ۰۰:۳۶:۲۳
۷۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۸ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۷۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۱۹ ۹,۸۹۲ ۰۰:۴۱:۵۳
۷۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۰ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۷۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۲ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۸۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۳ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۸۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۴ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۸۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۵ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۸۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۸۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۸۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۸ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۸۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۲۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۲ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۹۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۳ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۹۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۴ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۹۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۵ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۶ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۹۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۹۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۸ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۹۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۳۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۰۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۰۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۰۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۰۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۰۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۰۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۰۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۴۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۰۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۰۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۱۱۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۵ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۶ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۷ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۸ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۵۹ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۰ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۱ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۳ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۵ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۴ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۶ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۵ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۷ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۶ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۸ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۷ نكاح الرمايه – جلسه ۱۶۹ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۰ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۱ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۱ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۲ نكاح الرمايه – جلسه ۱۷۴ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
فایل مخصوص: feghh4-sharh-lome-ejare-talagh.ef2

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع: سایت شهید آوینی

رسانه و ماهواره -استاد رائفی‌پور-دلیجان

موضوعات: منجی در رسانه‌های غربی، رسانه، سینما، مژده‌ی حضرت محمد و امام مهدی در تورات عبری ، دلیل دشمنی با شیعه، تفرقه در شیعه، آسیب شناسی ماهواره

دانلود:    پشت پرده‌ی رسانه در غربدلیجان ۹۲٫۱۲٫۱۹

خلاصه ونکات مهم: 

ادامه‌ی مطلب

دانلود مجموعه تلویزیونی راز (صوتی وتصویری)

دانلود مجموعه تلویزیونی راز (صوتی وتصویری)

نمایش عناوین و لینک‌های دانلود:

براهین اثبات وجود خدا-استاد احد ایمانی

موضوعات: معرفی اجمالی فلسفه، پاسخ به شبهات پیرامون خداشناسی، برهان صدیقین،

دانلود:   خداشناسی ۱انواع شک و ... نگاهی به برهان‌ها   خداشناسی ۲برهان ها   خداشناسی ۳برهان صدیقین   خداشناسی ۴پاسخ به شبهات

ادامه‌ی مطلب

بصیرت دشمن‌شناسی-استاد نقویان

عنوان زمان
استاد نقویان – بصیرت – دشمن شناسی ۱ ۴۷:۳۳
استاد نقویان – بصیرت – دشمن شناسی ۲ ۰۱:۰۲:۱۱
استاد نقویان – بصیرت – دشمن شناسی ۳ ۰۱:۰۶:۳۳
استاد نقویان – بصیرت – دشمن شناسی ۴ ۰۱:۰۶:۱

فلسفه اسلامی، جلد اول اسفار، استاد مهندسی

فلسفه اسلامی، جلد اول اسفار، استاد مهندسی

دانلود:

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط حجت‌الاسلام مهندسی/۸

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۷

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۶

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۵

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۴

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۳

دریافت نسخه‌های صوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۲

دریافت نسخه‌هایصوتی تدریس جلد اول اسفار توسط مرحوم حجت‌الاسلام مهندسی/۱

ادامه‌ی مطلب

دانلود جلسات شرح تفسیر المیزان-استاد عابدینی-جلسه اول

به بهترین کلاس تفسیر المیزان خوش آمدید…

موضوعات جلسه اول: شرح مقدمه‌ی المیزان، نکات کلیدی در فهم قرآن، ویژگی های تفسیر المیزان ، نگاه علامه در تفسیر ، نگاهی به تارخ تفسیر،نحوه ارتباط با قرآن

دانلود:  جلسه ۱المیزان استاد عابدینی

ادامه‌ی مطلب

مجموعه‌ی طرحی برای فردا(۱۳۹۲) – استاد رحیم پور ازغذی

نمایش عناوین و لینک‌های دانلود:

بیداری اسلامی – استاد رائفی‌پور

موضوعات: حکومت حضرت داوود – فتنه‌های آخرالزمان – مهدویت از نگاه وهابیت – بدل هایی برای امام زمان…

دانلود:  فتنه‌های آخرالزماناستاد رائفی-گرگان

خلاصه و نکات مهم: 

ادامه‌ی مطلب

پرسش و پاسخ هایی با موضوع: خداشناسی ، اثبات عدالت خدا ، اقسام عدل ، چرا عدل از اصول دین قرار گرفته است؟

پرسش:

چگونگي اثبات وجود عدل خداوند و تفاوت عدل با قسط؟ چرا در بين صفات خداوند عدل در اصول دين قرار گرفته است؟

پاسخ:

ادامه‌ی مطلب

دانلود بهترین سخنرانی‌ها، از بهترین استادها