(612/100147207)

پرسش: فرموديد اين روايت بر حسب مضمون اشكالي ندارد كه صد در صد بتوان آن را رد نمود. اما از نظر فلسفي چطور؟ آيا از نظر فلسفي درست است؟ احمد نراقي، در صفحه 476، حديثي آورده كه: حضرت سليمان إبن داود(ع)، پانصد سال آخرتي، كه هر روزي از آن مقابل هزار سال اين دنيا هست، بعد از ساير پيغمبران قدم در بهشت خواهد گذاشت.

 

پاسخ:

يوم يعني ظرف ظهور؛ يعني ورود به بهشت براي حضرت سليمان(ع) پانصد مرحله ي ظهوري بعد از ورود ديگر انبياء خواهد بود. چون ايشان بايد حساب تك تك اموال حلالش را بدهد. مال حلال حساب دارد، و مال حرام، عقاب.

زمان هم يكي از ظروف ظهور حقايق است؛ لكن ظرفيّت آن براي ظهور حقايق، هزار بار ضعيفتر از ظرفيّت آخرت است. نمونه