پرسش:چرا دين شما ميگويد خلايق عريان محشور ميشوند اين چه دينيست؟

پاسخ:

دين ما چنين نگفته است؛ دين ما گفته است: همه عريان محشور خواهند شدجز شيعيان علي(ع) يعني اهل بهشت. البته دين ما اين را هم گفته كه اهل جهنّم به صورت حيوانات و شياطين محشور خواهند شد. لذا آنها در آخرت، حيواناتي عريان خواهند بود. البته حيوانات در همين دنيا هم عريان هستند؛ بخصوص قسمتهايي كه بايد پوشيده باشند در حيوانات عريان است. آنكه در اين دنيا از حقّ و حقيقت عريان بوده، در آخرت نيز عريان خواهد بود. چون امور آخرت، ظهور باطن امور دنياست. آنكه در دنيا مثل حيوان سرش را انداخته است پايين و براي يافتن دين حقيقي خدا تحقيق نكرده است، حقيقتاً حيوان است؛ لذا در آخرت نيز حيوان خواهد بود؛ و البته حيوان، عريان است.

خلاصه آنكه، اهل بهشت، لباس دارند؛ لذا در قرآن كريم در آيات متعدّدي از جنس و رنگ لباسهاي بهشتيان صحبت شده است. مثلاً در آيات 21 الانسان (دهر) و 31 الكهف و 23 الحجّ و 33 فاطر.

ثانياً بگذريم از اينها حرفها، اگر انسانها عريان محشور شوند چه مي شود؟ مثلاً انسانها عريان متولّد مي شوند، آسمان به زمين مي افتد؟! آيا خدا نمي توانست انسانها را با لباس متولّد كند؟ يقيناً مي توانست ولي چنين نكرد. روز قيامت نيز، خدا اوست و هر چه صلاح بداند همان مي كند. ما مسلمانها، بخصوص شيعيان علي(ع) عادت نداريم مثل بني اسرائيل براي خدا تكليف تعيين كنيم كه چه بكند و چه نكند. مالك روز قيامت اوست، و هر چه اراده كند، انجام مي دهد.

ضمناً اينكه فرموده ايد: « دين شما » يك فحش است. دين مال خداست، ما كه باشيم كه دين داشته باشيم؟ بلي يهوديان و مسيحيان و ... دين دارند؛ چون دين خدا را رها نموده و خودشان براي خودشان دين ساخته اند. لذا دينشان مال خودشان است نه دين خدا. امّا ما دين نداريم بلكه ما تابع دين خدا هستيم.