(1/100152592)

پرسش:آيا ارواح بد در اين دنيا مي توانند به صورت روح هاي سرگرداني باشند؟ و در جاهايي مثل قبرستانه و بيابانها مردم را مورد آزار خود قرار دهند؟ اگر اين ارواح وجود دارند آيا مي توانند با انسانها ارتباط برقرار كنند؟ آيا ارواح طيبه نيز مي توانند سرگردان باشند؟ اصلا به چه روحهايي سرگردان مي گويند ؟ آيا منظور از سرگرداني ،سرگرداني در برزخ است يا در دنيا هم روح سرگردان وجود دارند ؟ اينكه در تلويزيون ما و در فيلم ها اينهمه به اين مدل ارواح اشاره مي شود صحت دارد يانه؟

 

پاسخ:

1ـ آنچه در فيلمهاي ايراني مي بينيم اين است كه روح فرد در حالت كما يا مرگ مغزي، سرگردان مي ماند؛ امّا در فيلمهاي غربي، حتّي مرده ها نيز روح سرگردان دارند؛ که هر دو از توهّمات فیلمسازان است. البته آنچه در این فیلمها روح می نامند روح نیست، بلکه بدنی غیر مادّی است. چون روح اساساً شکل و رنگ و اندازه ندارد.

2ـ حالت كما حالت ناهوشياري است، ولي مرگ مغزي نيست. در حالت كما تمام اعضاي بدن كار مي كنند، درست مثل حالت خواب؛ با اين تفاوت كه در مغز مشكلي پيش آمده و مانع از هوشيار شدن شخص مي شود.

در حالت كما، مثل حالت خواب، شخص ممكن است خواب ببيند؛ كه اين خوابها درست مثل حالت خواب ديدن عادي، سه حالت دارند؛ يا رؤياي صادقه اند، كه بسيار كمياب مي باشند، يا ناشي از القائات شياطين جنّي هستند، يا ناشي از قوّه ي خيال هستند كه با مونتاژ نمودن خاطرات شخص، اموري را برايش نمايش مي دهد. اگر فرد كما رفته از كما بيرون آيد، مثل كسي خواهد بود كه از خواب بيدار شده است.

خلاصه آنكه خارج شدن روح از بدن در حال كما، و پرسه زدن آن در دنيا، به آن شكلي كه در برخي فيلمهاي غربي و به تبع آنها در برخي فيلمهاي ايراني ملاحظه مي كنيد، به قول معروف، كشك است. نهايت چيزي كه براي فرد در حال كما رخ مي دهد، خواب ديدن است؛ كه آن نيز معلوم نيست رؤياي صادقه باشد. چون درصد پاييني از مشاهدات هنگام خواب و كما، رؤياي صادقه اند، مگر در اولياي الهي، كه اغلب مشاهداتشان، رؤياي صادقه است. دقّت كنيد! مي گوييم اولياي الهي نه هر مؤمني.

3ـ امّا در حالت مرگ مغزي، كه با كما فرق دارد. در اين حالت، باز بدن شخص، زنده است؛ و حتّي بخشهايي از مغز نيز زنده اند؛ امّا از نظر علمي، امكان هوشيار شدن شخص وجود ندارد. لذا كسي تا به حال از مرگ مغزي خلاص نشده كه ببينيم آيا خواب مي ديده يا نه؟ ولي به هر حال خروج از بدن در اين حال هم وجود ندارد. چون هنوز بدن زنده است؛ و تا بدن زنده است، روح دست از تدبير بدن بر نمي دارد.

پس آنچه باز در برخي فيلمها درباره ي افراد مرگ مغزي ادّعا مي شود، مستند به هيچ اصل فلسفي يا علمي یا دینی اثبات شده نيست. بلكه صرفاً يك فرض است.

4ـ اساساً روح، شكل ندارد؛ چون روح، مجرّد فوق برزخي است. لذا آنچه در فيلمها به شكل شبح هايي به شكل انسان نشان داده و آن را روح مي نامند، گزافه است.

بلي انسان بعد از مردن، بدن هم دارد؛ كه بدني است شبيه بدن دنيايي شخص، لكن مادّي نيست؛ يعني جسم است، امّا جسم مجرّد و غير مادّي، كه آن را بدن برزخي يا بدن مثالي گويند. اين بدن نيز در عالم برزخ است؛ و همين الآن هم وجود دارد. لذا اينكه بدن برزخي انسان در دنيا راه بيفتد و اين ور و آن ور پرسه بزند، باز از تخيّلات فيلمسازهاست. بدن برزخي، بدن برزخي است نه بدن دنيايي. بلي ممكن است برخي افراد، بدن برزخي فردي را ببينند؛ امّا اين بدان معنا نيست كه آن بدن برزخي به دنيا آمده است؛ بلكه روح اين شخص بيننده است كه در عالم برزخ، با بدن برزخي شخص مرده ملاقات مي كند. برخي اولياي الهي، نه تنها مي توانند بدن برزخي مردگان را در برزخ ببينند، بلکه بدن برزخي زندگان را هم می توانند ببینند.

5ـ يكي از گزافه ها كه برخي فيلمهاي غربي اختراع كرده اند و برخي فيلمهاي ايراني هم از رويش كپي زده اند، اين است كه روح شخص از بدنش خارج مي شود ولي به عالم برزخ هم نمي رود، بلكه بين اين دو سرگردان است؛ كه آن را روح سرگردان مي نامند. در حالي كه طبق براهين فلسفي، هيچ عالمي بين دنياي مادّي و عالم برزخ واسطه نيست تا اين شبح ها در آن گشت و گذار كنند. يك موجود، يا مادّي است يا برزخي يا فوق برزخي. لذا نمي شود يك موجود نه مادّي باشد نه برزخي يا فوق برزخي.

6ـ گزافه ي ديگري كه باز غربي ها اختراع نموده اند و ايراني ها از رويش كپي زده اند، اين است كه موجود برزخي نمي تواند در دنيا كاري انجام دهد؛ در حالي كه طبق براهين فلسفي، موجودات برزخي اگر بخواهند و از جانب خدا و ملائك، اجازه داشته باشند، تصرّف نمودن در امور دنيا برايشان بسيار آسانتر از خود اهل دنياست. چون موجود برزخي، بسيار قويتر از موجود دنيايي است؛ به نحوي كه تصرّفش در اشياء، فقط با اراده است. امّا طبق روايات، وجود برزخي اموات از جانب خدا اذن تصرّف در امور دنيا را ندارند مگر در مواردي خاصّ؛ كه آن موارد خاصّ نيز نصيب ارواح مؤمنين خاصّ مي شود نه ارواح افراد بد.