(58/100143376)

 پرسش: هدف از ازدواج بقا است در بهشت كه بقا ابديست چرا زناشويى است؟

پاسخ:

درست است كه يكي از اهداف ازدواج، بقاء نسل بشر مي باشد، امّا اين تنها هدف از ازدواج نيست؛ بلكه بسياري از افراد، هنگام ازدواج اصلاً توجّهي به بقاء نسل ندارند. قويترين عاملي كه بشر را به سمت ازدواج سوق مي دهد، تمايل مرموزي است كه در خود احساس مي كند به جنس مكمّلش. اين تمايل شگفت انگيز، همان گونه كه در دنيا وجود دارد، در آخرت و در بهشت هم وجود خواهد داشت. لذا آنجا نيز ازدواج مطرح است.

امّا اين ميل دروني بين مرد و زن از كجا ناشي مي شود؟

ريشه ي اين تمايل دروني، در اسماء الله است. اسماء الله دو گونه اند، اسماء جلالي و اسماء جمالي. تمام موجودات عالم نيز مظاهر اسماء الله هستند؛ لكن در هر موجودي يك يا چند اسم غلبه دارد. در مردان اسماء جلالي غلبه دارند، لذا مرد داراي ابهّت و هيبت و قدرت و شوكت و جلالت و غيرت و امثال اين گونه شده است؛ ولي در زنها، اسماء جماليّه غالبند؛ لذا در آنها رأفت، لطافت، زيبايي، حياء و امثال اينها نمود بيشتري دارد. از آن سو بايد دانست كه اسماء جلاليّه و اسماء جماليّه جاذب همديگرند؛ و اقتضاي اتّحاد دارند. لذا مظاهر اين اسماء نيز نسبت به همديگر نوعي تمايل دروني احساس مي كنند. البته اين ويژگي مختّص انسان نيست؛ بلكه تمام امور عالم، نسبت به همديگر اين حالت را دارند؛ يعني مظاهر اسماء جماليّه و مظاهر اسماء جلاليّه، جاذب يكديگرند. لذا در بهشت هم مرد و زن به همديگر متمايلند؛ بلكه آنجا اين تمايل، بسيار قويتر خواهد بود.