(1/100201233)

پرسش: اگر در بهشت زاد و ولد نيست وجود غريزه جنسي چه تو جيح عقلي و منطقي ايي مي تواند داشته باشد؟ لطفا پاسخ علمي بدهيد. با تشكر

 

پاسخ:

آيا مردم براي اينكه به توالت بروند بستني مي خورند؟

آيا مردم براي اينكه زنده بمانند بستني مي خورند؟

يا مردم به خاطر اينكه بستني خوش مزّه است آن را مي خورند؟

بلي غذا آدم را در مسير توالت هم قرار مي دهد امّا كسي براي توالت رفتن غذا نمي خورد.

بلي براي زنده ماندن، خوردن غذا ضروري است؛ امّا انسان در حالت عادي ـ نه در مواردي كه از گرسنگي رو به مرگ است ـ براي زنده ماندن غذا نمي خورد، بلكه غذا مي خورد چون از آن لذّت مي برد؛ يا از گرسنگي رنج مي برد. اگر مردم مي خواستند صرفاً براي زنده ماندن غذا بخورند، اين همه غذا درست كردن لازم نبود؛ بلكه با گوشت خام و يونجه و جعفري و نخود خام خيس خورده در آب و امثال اينها نيز شكم آدم سير مي شود و حياتش تضمين مي شود.

امور جنسي نيز همين گونه اند.

آيا مردم فقط براي اينكه صاحب فرزند شوند عمل جنسي انجام مي دهند؟

اگر اين گونه است، وقتي شخص به تعداد دلخواهش داراي فرزند شد بايد روابط جنسي را تعطيل كند؛ امّا چنين نمي كند. اغلب حيوانات فصل جفت گيري دارند و فقط براي بچّه دار شدن آميزش مي كنند و در باقي اوقات سال، ديگر روابط جنسي ندارند. امّا انسان چنين نيست؛ يعني بيش از 99 درصد روابط جنسي انسانها براي لذّت بردن است؛ و تنها درصد ناچيزي از آن براي بچّه دار شدن است.

پس كاركرد عمده ي غريزه ي جنسي، لذّت بخشي آن است. لذا اگر روابط جنسي لذّت نداشت، اغلب افراد اصلاً ازدواج نمي كردند. نهايتش اين بود كه برخي ها براي بقاء نسل، در طول عمرشان چند باري روابط جنسي برقرار مي كردند.

در بهشت نيز غريزه ي جنسي كاركرد توليد نسل ندارد، بلكه همان كاركارد غالب دنيايي اش را دارد؛ يعني توليد لذّت مي كند. همان گونه كه انواع خوردني ها و نوشيدني ها در بهشت، كاركرد حفظ حيات ندارد، بلكه كاركردش لذّت بخشي است.