(707/100159052)

پرسش:سلام و رحمه الله.طيب الله انفاسكم.رزقكم الله جنات النعيم.

1- فرق خون مجرد با خون مادي چيست؟آيا خون مجرد هم مايه حيات جسم مجرد است يا خير؟

2- آيا جسم برزخي ، مثالي و جسم اخروي ،جبروتي است؟

3- فرق جسم برزخي و اخروي چيست؟

4- جسم اخروي كه مجرد محض است پس چطور صورت (انساني يا حيواني)و مقدار دارد؟ايندو متضاد نيستند؟

5- آيا بهشتي كه در قران ترسيم شده كه نهرهاي روان و حور و... همان بهشت مثالي و برزخيست؟يعني اكثر مردم پس از حسابرسي تنزل به بهشت مثالي مي كنند؟مگر بهشت برزخي(عالم برزخ) پس از قيامت برچيده نمي شود؟

6- بهشت جبروتي و لاهوتي هم داريم؟ و آيا در اينها ديگر خبري از نعمات مختلف و صورتها و تصاوير و نغمات و غذاها و ... نيست؟

 

پاسخ:

1ـ خون مجرّد، همان خون است الّا اينكه مادّه ندارد. مگر در بدن مادّي، حيات انسان، به خون است كه در برزخ نيز چنين باشد؟ حيات، وصف ذاتي وجود است. لذا اصلاً موجود غير زنده، تعبير متناقضي است مثل «دايره ي چهارضلعي». خون در دنيا، صرفاً وسيله ي تغذيه ي سلولهاست نه وسيله ي حيات. در آخرت نيز چه بسا واسطه ي فيض باشد براي تغذيه ي صور اخروي سلولها. تك تك موجودات جهان، كه به تجرّد مي رسند، رزق خاصّ خودشان را خواهند داشت.

 

2ـ جسم مثالي، همان جسم برزخي است، كه ملكوتي است نه جبروتي. جسم اخروي اغلب افراد نيز همان جسم برزخي است. چون بعد از قيامت (فروپاشي عالم مادّه)، عالم برزخ، جزئي از عالم آخرت خواهد بود. چون برزخيّت وقتي معنا دارد كه شيء، بين دو چيز باشد. پس وقتي يك طرف برزخ يعني دنيا، فاني شد، خود برزخ نيز از برزخيّت خارج خواهد شد.

امّا جسم جبروتي، در واقع همان جسم كلّ است، كه از او تعبير به عرش هم مي كنند. كسي كه به اين جسم متّصل شود، تمام اجسام، تحت ولايت او قرار مي گيرند؛ چون تمام اجسام، ظهورات آن جسم كلّ مي باشند. اجسام جزئي دنيايي و برزخي، را اگر تشبيه كنيم به صور خيالي انسان، جسم كلّ در حكم خود قوّه ي خيال است، كه صور خيالي، تعيّنات گوناگون آن هستند.

 

3ـ گفتيم.

 

4ـ جسم اخروي، مجرّد محض نيست؛ مگر اينكه منظورتان جسم كلّ باشد، كه گفتيم.

 

5ـ بلي همان بهشت مثالي است، لكن در ظرف آخرت. اين بهشت، قبل قيامت، فقط در حدّ اجمال براي اهلش ظهور مي كند، امّا بعد از قيامت، به تفصيل براي اهلش ظهور مي كند. لذا تنزّل نمي كنند بلكه از اجمال به تفصيل، ترقّي مي كنند. هذه حكمة عرشيّه.

 

6ـ بهشت جبروتي، همان ملاقات جبروتيان است؛ و نعمت موجود در آن، علم خالص است. بهشت لاهوتيان، ملاقات اسماء الله است، و رزقشان فناست. شراب طهوري كه عبد را از غير خدا پاك مي سازد. رزقنا الله و ايّاكم.