(39/100178233)

پرسش:امام باقرع:حيوةوموت دومخلوق ازمخلوقات خدايند/آيامرگ همان عدم حيات نيست.

پاسخ:

مرگ در نظر منكران برزخ و معاد، يعنی عدم حیات، امّا در نظر معتقدان به برزخ و معاد، مرگ یعنی حالتی که در آن حالت، انسان از حیات مادّی ترقّی می کند به حیات برتر برزخی. پس مرگ آن حقیقتی است که انسان را به درجه برتر حیات می رساند. وقتی عزرائیل(ع) کسی را اماته می کند، از نسبت فعل او با فرد میّت (ترقّی کرده به برزخ) مفهومی انتزاع می شود به نام موت یا مرگ. لذا موت، وجود رابط است؛ و وجود رابط، قائم است به طرفین ربط.