(12/100131791)- 

پرسش:با توجه به بی نهایت قیامتی که بر پا شده، آیا بعد از قیامت این دوران ما آن موجودات را در بهشت و جهنم می بینیم؟

پاسخ: هرمخلوقی را باطنی است که برزخ آن مخلوق است؛ و برزخش را باطنی است که آخرت اوست. همچنین هرجهانی باطنی دارد که برزخ آن است؛ و برزخ آن را نیز باطنی است که آخرت آن جهان می باشد؛ و برزخ و آخرت تک تک مخلوقات آن جهان، از شئونات برزخ و آخرت همان جهان است. تک تک جهانهای گذشته و آینده نیز جزئی از جهان اکبرند که سر و ته ندارد. لذا این جهان اکبر را نیز برزخ اکبر است و آخرت اکبر، که تمام برزخها و آخرتها از شئونات آن برزخ اکبر و آخرت اکبر می باشند. جهانها به حکم زمانی بودن از یکدیگر غایبند، امّا برزخها و آخرتها پیش هم حضور دارند؛ چرا که فرازمانی اند.