(15/100152674)

پرسش:سلام . حال كه دربهشت ملال وزدگي ازنعمتهانيست پس چگونه بهشتيان ازيك نعمت دست كشيده وبه نعمت ديگرمي پردازندآياازآن خسته مي شوند؟

پاسخ:

اهل بهشت از هیچ نعمتی دست نمی کشند؛ بلکه در آن واحد از تمام نعمات برای همیشه استفاده می کنند.

بهشتی قادر است به هر تعداد که می خواهد برای خود بدن اراده کند؛ و با هر بدنی کار انجام دهد. پس تعدّد نعمات باعث نمی شوند که او به خاطر استفاده از نعمتی مجبور شود نعمت دیگر را رها کند.

از طرف دیگر، هر نعمتی باطن دارد؛ باطن آن هم باطن دارد، تا بی نهایت باطن. لذا استفاده از یک نعمت نیز هیچگاه تکراری نیست؛ بلکه اهل بهشت با استفاده از هر نعمتی به باطن آن نعمت منتقل می شوند؛ و این سیر از ظاهر به باطن، تا ابدیّت ادامه دارد؛ و از آنجا که هر نعمت بهشتی ظهور اسمی از اسماء الله است، لذا سیر در بواطن نعمات در واقع سیر در مراتب معرفت اسماء الله می باشد.