(164/100143376)

پرسش: منظور از باريك بودن راه صراط چيست؟

 

پاسخ:

پل صراط، نمود آخرتي همان صراط المستقيم دنيايي است. صراط المستقيم در دنيا، يعني راه حقّ، يعني راه خدا، يعني راه انبياء و ائمه(ع).

راه حقّ دو ويژگي دارد؛ يكي اينكه شناختن آن و تشخيص حقّ در ميان اين همه باطلها، مثل پيدا نمودن يك موي خاصّ از بين انبوهي از موهاست؛ بلكه در مواردي مثل آن است كه بخواهي مو را در درازاي آن به دو نيم كني؛ يعني موشكافي كني. ويژگي ديگر راه حقّ، دشواري پيمودن آن است؛ پيمودن راه حقّ مثل آن است كه بخواهي روي طناب راه بروي و بلكه در مواردي مثل آن است كه بخواهي روي لبه ي تيز شمشير راه بروي.

همين دو ويژگي صراط المستقيم است كه در آخرت به صورت پل صراط جلوه گر مي شود كه از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است.

البته پل صراط براي همه اين گونه نيست، بلكه براي كساني اين گونه است كه در دنيا، دنبال شناختن حقّ و عمل به حقّ نرفته اند؛ امّا طبق روايات، آنها كه در دنيا اهل حقّ هستند، پل صراط براي آنها بسيار هم عريض است.