(54/100112633)- 

پرسش:ميگويند جهنم روي زمين است آيا اين موضوع صحيح هست؟

پاسخ:
تا گوینده که باشد؛اگرعوام گویند نادرست است؛ولی اگر حکیم وعارف گوید درست گفته است.جهنّم و اهل آن همگی در زمین و از زمینند؛و بهشت و اهل آن همگی در آسمان و از آسمانند؛امّا منظور از زمین و آسمان،همین زمین و آسمان مادّی نیست؛چون در روز قیامت بساط این عالم مادّی برچیده می شود.مقصود از زمین،طینت سجّینی و پست ، و مراد از آسمان،طینت علّیین می باشد.اهل سجّین گرایش به زمین وجودشان دارند که بدن وغرایز حیوانی است؛و اهل علّیین گرایش به آسمان وجودشان دارند که روح و فطرت الهی است.در فرهنگ دین وعرفان، بالا را آسمان و آسمانی و پایین را زمین و زمینی گویند.