(3/100126283)- 

پرسشآيا واقعا خداوند انسان را عذاب ميكند؟

پاسخ:
خداوند متعال کسی را عذاب نمی کند ؛ عذاب چیزی جز ظهور نقصها و عدمها نیست. خداوند متعال برای بشر دین فرستاد تا بر اساس آن خود را کامل بسازد. حال اگر کسی خود را کامل نکرد و با وجودی ناقص و بالفعل نشده وارد عالم برزخ یا آخرت شد ، خود را در قیاس با آنچه باید می شد ، ناقص می یابد و این نقصها و نبودها هستند که شعله بر جان او زده عذاب او می شوند. لذا خداوند کسی را عذاب نمی کند بلکه هر کسی را تسلیم داشته ها و نداشته های خود می کند. داشته هایش بهشت او و نداشته هایش عذابش می شوند. هر که ذرّه ی خوبی کرده همان خوبی برایش تجسّم می یابد و هر ذرّه ای بدی نموده ، همان بدی برایش ظهور می یابد. ( ر.ک: سوره زلزال) لذا آنکه حرام می خورد ، او را جهنّم نمی برند بلکه او همین الآن آتش می خورد و آن آتش جزء جان و تن او می گردد ؛ و در برزخ و آخرت ، این حقیقت برایش روشن خواهد شد که جان و تنش با آتش آمیخته گشته است. لذا فرمود: إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‏ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً ــــ كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى‏خورند، غیر از این نیست که آتش مى‏خورند؛ و بزودى در شعله‏هاى آتش مى‏سوزند. (النساء:10) ؛ یعنی همین الآن او آتش می خورد و در برزخ یا قیامت فقط پرده از این حقیقت برداشته می شود. لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد ــــ (به او خطاب مى‏شود:) تو از اين غافل بودى و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت كاملاً تيزبين است (ق:22)

البته از آنجا که تجسّم حقیقت اعمال سنّت و قانونی الهی است ؛ خدا این تجسّم اعمال را فعل خود شمرده و گاه از عذاب نمودن بندگان نیز سخن می گوید ؛ همانگونه که اگر کسی در دنیا از پشت بام افتاد و مرد ، می تواند انداختن او از پشت بام را به خدا نسبت داد ؛ چرا که افتادن نتیجه ی وجود جاذبه ی زمین است که خدا آن را در طبیعت زمین قرار داده است.