(16/100117923)-   

پرسش:آيا در آخرت ازدواج وجود دارد و فرزندي به دنيا مي آيد؟

پاسخ:
طبق آیات قرآن کریم، در بهشت، ازدواج وجود دارد؛هم بین خود بهشتیان وهم بین اهل بهشت و موجودات بهشتی همچون حورالعین.امّا شاهدی درباره فرزنددار شدن آنها نیافتیم.طبق مبانی حکمای اسلامی نیزامکان فرزنددار شدن درآخرت نیست.لکن نحوه خاصّی از ازدواج درعالم هستی وجود دارد که عرفا از آن بحث می کنند.طبق مبنای عرفا هر امری در عالم هستی زوجی دارد که از نکاح آنها فرزندی زاده می شود. لذا ایشان حتّی از نکاحات اسماء الهی نیز سخن گفته اند. طبق این مبنا اهل بهشت نیز فرزنددار می شوند ؛ لکن نه به معنای متعارف آن. حقیقت این بحث عرفانی را جز با تحصیل عرفان نمی توان یافت.