(29/100117923)-   

پرسش:چگونه ممکن است که حضرت علي (ع) يا ائمه به چشم تمام کساني که در حال مرگ هستند در يک زمان ديده شود؟

پاسخ:
همان گونه که ممکن است دهها و صدها نفر در آن واحد شما را در خواب ببینند ؛ چون دیدن در خواب ، با چشم سر نیست بلکه با چشم برزخی است ؛ البته برزخ متّصل نه برزخ منفصل. فرد در حال مرگ نیز با چشم سر نمی بیند بلکه با چشم برزخی نظاره می کند ؛ و درعالم برزخ نیز زمان معنی ندارد. زمانمندی از ویژگیهای دنیاست. زمان بُعد چهارم اجسام مادّی است.