(1/100201147)

 پرسش:اگر معصوميت فرع برتكليف است چراكودكان معصوم هستند؟

 

پاسخ:

كي گفته كه كودكان معصومند؟ اين اصطلاح عوام است كه مي گويند كودكان معصومند. اگر كودكان معصومند پس سنگ و چوب و حيوانات هم معصومند.

آيا درخت، كور است؟

آيا سنگ، كه عقل ندارد، احمق است؟

درخت، نه كور است نه بينا؛ چون كوري عدم ملكه هستند؛ يعني در مورد چيزي به كار مي رود كه شأنيّت بينا بودن را داشته باشد. درخت، شأنيّت بينايي را ندارد كه به سبب بينا نبودن، كور خوانده شود؛ امّا پلنگ مي تواند كور باشد؛ چون شأنيّت بينا بودن را دارد.

سنگ نيز نه عاقل است نه احمق؛ چون سنگ شأنيّت عاقل بودن را ندارد كه به سبب نداشتن عقل، احمق خوانده شود. پلنگ نيز نه عاقل است نه احمق؛ چون پلنگ نيز شأنيّت عاقل بودن را ندارد. كودك انسان را هم نمي توان احمق دانست، با اينكه عقل ندارد. چون كودك تا كودك است، شأنيّت عاقل بودن را ندارد.

عصمت نيز مكله است؛ و عدم عصمت، عدم ملكه است. لذا عصمت و عدم عصمت، در مورد موجودي به كار مي رود كه اين دو صفت را بتواند دارا شود. پس كودك، نه معصوم است نه غير معصوم؛ كما اينكه نه عادل است و نه ظالم.

پس مباحث عقلي و عميق را با توهّمات و اصطلاحات عوام خلط نفرماييد