(148/100162620)

پرسش: سلام آيا خلقت حضرت عيسي نقص و عيب در خلقت نيست و كلا هدف خدا از اين كار چه بود؟

 

پاسخ:

1ـ چرا نقص و عيب است؟ چه فرقي مي كند كه يك انسان، با وجود پدر و مادر خلق شود مثل اكثر انسانها، يا فقط با مادر خلق شود مثل عيسي(ع) يا بدون وجود پدر و مادر خلق شود مثل آدم(ع) و حوّا(س)؟

حتّي در بين حيوانات هم انواعي وجود دارد كه تك جنسي هستند؛ يعني فرزندان از دو جنس و نر و ماده حاصل نمي شوند؛ بلكه مادر و پدر، يك موجود است. اين گونه موجودات را باكره زا مي گويند.

 

2ـ چرا خداوند متعال، عيسي(ع) را به آن شكل خاصّ متولّد نمود؟

اوّلاً خواست عظمت مريم(س) را نشان دهد.

ثانياً خواست وجود عيسي(ع) خودش معجزه ي خودش باشد.

ثالثاً در آن عصر، مرد سالاري بسيار شديد بود؛ و مردم خيال مي كردند كه زن هيچ نقشي در پيدايش فرزند ندارد و فرزند، فقط و فقط از نطفه ي مرد حاصل مي شود. لذا خداوند متعال فرزندي را فقط از يك زن به دنيا آورد تا نشان دهد كه اين پندار، پندار باطلي است؛ و اگر خدا اراده كند، حتّي فرزندي از مادر تنها هم زاده مي شود؛ و چنين نيست كه خدا در آفرينش انسانها، محتاج مردان باشد.