پرسش:سلام و تحيات در باره بحث هندسه خلقت و جايگاه پيامبر سوالي دارم،آيا روح كلي يا عقل اول همان روح پيامبر اسلام است؟يعني قبل از تولد پيامبر روح او خلق شده و پس از انعقاد نطفه ايشان به ايشان تعلق گرفته؟يا نه ايشان به اين مرتبه روحي رسده اند؟در مورد ما وضعيت چگونه است؟

 

پاسخ:

ـ روح كلّي غير از عقل كلّي است. روح كلّي فوق عقل كلّي است.

ـ روح كلّي و عقل كلّي نيز فرق دارند با روح جزئي و عقل جزئي.

ـ همه ي موجودات و تمام ارواح جزئي، تجلّيّات و ظهورات روح كلّي اند، امّا جلوه ها خود مراتب دارند؛ اعلي جلوه ي آن روح كلّي، روح جزئي رسول خدا(ص) است. لذا روح جزئي آن حضرت، عين روح كلّي بود. از اين رو آن روح كلّي را روح رسول الله(ص) مي گويند.

ـ همه ي موجودات و تمام عقول جزئي، تجلّيّات و ظهورات عقل كلّي اند، امّا جلوه ها خود مراتب دارند؛ اعلي جلوه ي آن عقل كلّي، عقل جزئي رسول خدا(ص) است. لذا عقل جزئي آن حضرت، عين عقل كلّي بود. از اين رو آن عقل كلّي را عقل رسول الله(ص) مي گويند.

ـ روح ما و عقل ما نيز ظهورات آن روح كلّي و عقل كلّي اند؛ لكن با آن اتّحاد تامّ ندارند. ارواح و عقول انبياء(ع) نيز از ظهورات آن كلّيّات سعي مي باشند؛ لكن در مراتبي خيلي بالا ولي ما دون آن تجلّي كه براي اهل بيت(ع) مي باشد. لذا ايشان(ع) شيعه ي اهل بيت(ع) هستند؛ يعني از شعاع ايشان بوده در پي ايشان آمده اند. در حقّ سلمان نيز از همين باب فرمود: « سلمان منّا اهل البيت». چه او نيز در مراتب بالايي با روح كلّي و عقل كلّي در ارتباط بود.