(7/100156849)

پرسش: روح حيوانات از چه نوعي است، آيا اوناهم قبض روح ميشن و چطور؟

 

پاسخ:

1ـ روح، انواع و اقسام ندارد؛ بلكه مراتب دارد. پايينترين مرتبه ي روح، روح جمادات است؛ بالاتر از آن، روح نباتات است؛ بالاتر از آن، روح حيوانات است، كه انسان غير مؤمن هم در حكم حيوانات است. بالاتر از روح حيواني، روح الايمان است، كه موجب ايمان به غيب مي شود. فراتر از آن، روح القدس است كه موجب عصمت مي شود.

 

2ـ قبض روح به اين معنا كه روح از بدن جدا گردد، توهّمي بيش نيست؛ حقيقت موت، جدا گشتن صورت است از مادّه اش؛ يعني صورت تمام موجودات مادّي، به هنگام مرگشان، از مادّه اش جدا گشته و برزخي مي شود. لذا هيچ موجود برزخي نيست كه بدن نداشته باشد؛ لكن بدني دارند غير مادّي، نظير بدنهايي كه در خواب مي بينيم يا در ذهنمان مجسّم مي كنيم. مراد از بدن نيز همين قالب قابل مشاهده است كه بر قامت مادّه پوشانده شده است؛ مي خواهد قالب بشري باشد يا قالب گوسفندي باشد يا قالب درختي باشد يا قالب سنگي و امثالهم.

واژه ي روح نيز استعمالات گوناگوني دارد؛ گاه در معني دقيقش به كار مي رود كه حقيقتي است فوق نفس و فوق عقل و فوق قلب و مادون سرّ و خفي و اخفي، و گاه در معناي نفس به كار مي رود؛ و نفس، خودش مراتبي دارد كه ادني مرتبه اش، همين صورت مشهود بدن است. لذا همان گونه كه هنگام مرگ انسان، بدن او از مادّه اش جدا شده و برزخي مي شود، هنگام مرگ يك حيوان يا گياه يا جماد هم، صورت جسماني آنها از مادّه شان جدا گشته و برزخي مي شود. لذا در تعبير «قبض روح» مراد از روح، معناي غير دقيق و عرفي آن است كه اغلب به همان كالبد مثالي (جسم برزخي) اطلاق مي شود. تعبير دقيقتر از «قبض روح»، تعبير « توفّي» مي باشد كه تعبير قرآني است. توفّي يعني باز پس گرفت تمام حقيقت شيء؛ و تمام حقيقت يك شيء شامل مادّه ي او نمي شود. چون «شيئيّت الشيء بصورته لا بمادّته».

 

3ـ تمام پروسه ي برزخي گشتن موجودات مادّي نيز تحت اراده ي حضرت عزرائيل(ع) و قواي عزرائيليّه است. و البته خود جناب عزرائيل(ع) نيز ظهور اسم المميت مي باشد.