(49/100119244)- 

پرسش:در آيات و روايات حضرت آدم(ع) اولين انسان روي زمين معرفي شده است ولي اين در حالي است که در زمين انسان هايي از نژادهاي مختلف زندگي مي کنند و غيرممکن است همگي از يک پدر و مادر متولد شده باشند. چه طور اين امکان پذير است؟ در ضمن در روايتي از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده که قبل از حضرت آدم هم انسان هايي روي زمين زندگي مي کرده اند. چرا اکنون اثري از بر جا نمانده است؟

پاسخ:

1ـ در روایات متعدّدی آمده که قبل از آدم(ع) هفت نسل شبه انسان در زمین زیست نموده و منقرض شده اند. و گفته شده که اوّلین فرد همه ی آنها مثل آدم(ع) از خاک آفریده شده است. فسیلهای یافت شده نیز تأیید می کنند که در گذشته های دور، موجوداتی شبه انسان وجود داشته اند. یکی از این آدم نماها را نژاد نئاندرتال می گویند که گمان می شد اجداد اروپائیان باشند؛ لکن تحقیقاتی که روی ژنهای یافت شده از آنها در آلمان انجام شد، معلوم نمود که آنها هیچ رابطه ی نسلی با انسان امروزی ندارند.

2ـ نژادهایی که امروزه روی زمین وجود دارند، از نظر ژنتیکی کاملاً به همدیگر ربط دارند؛ و از نظر علم ژنتیک، شکّی نیست که تمام انسانهای امروزی جدّی مشترک داشته اند.

3ـ آیا ممکن است نژادهای موجود امروزی فرزندان یک جدّ مشترک باشند؟

از نظر زیست شناسی، جواب مثبت است. عمده تفاوت این نژادها در رنگ پوست، و حالات چهره است؛ نژادهای انسانی یقیناً همگی از یک نوعند؛ چون تعداد کروموزمهای برابر دارند؛  و از تفاوتهای ژنتیکی اساسی نیز برخوردار نمی باشند. این مقدار تفاوت ژنتیکی جزئی که اکنون موجود است نیز امری طبیعی است. چون فرزند، ژنهای خود را از پدر و مادر به ارث می برد؛ لذا نه کاملاً شبیه مادر است و نه کاملاً شبیه پدر. لذا اوّلین تفاوت ژنتیکی در نخستین فرزند آدم(ع) نمودار شد. آنگاه فرزند بعدی زاده شد، و باز ساختمان ژنتیکی او، با فرزند نخست متفاوت بود. چون فرزندان به یک صورت ژنها را به ارث نمی برد؛ اگر به یک صورت به ارث می برد، مثل دو قلوها شبیه هم می شدند. آنگاه آن فرزندان باهم ازدواج نمودند؛ و نسل آنها بازهم از وابدین خود ژنها را به ارث بردند. روشن است که تفاوت ژنتیکی این نسل دوم با آدم و حوّا باز هم بیشتر شد. نسل سوم بازهم تفاوت بیشتری را ایجاد نمود و هر چه پیش می رفت این تفاوتها بیشتر می شدند و قیافه ها متنوّع می گشند؛ لکن همچنان همه یک تیپ قیافه داشتند.

پس عامل نخست در گوناگونی چهره ها و هیکلها، این است که فرزندان با نسبتهای مختلف، ژنهای والدین خود را به ارث می برند. لکن این مقدار تفاوت، نمی تواند نژادها را ایجاد کند.

عامل دوم که در ژنها تأثیر دارد، جهشهای ژنی است. عواملی در طبیعت وجود دارند، مثل اشعه ی کیهانی، برخی موادّ شیمیایی موجود در گیاهان و خاک و ... که می توانند موجب جهش برخی از ژنها شوند. این عامل باعث می شود که نوع دیگری از تفاوت نیز در فرزندان به وجود آیند. مثلاً گاه هم پدر سالم است هم مادر، امّا در اثر جهش ژنتیکی، فرزند دارای شش انگشت می شود؛ یا کر و لال به دنیا می آید، یا رنگ پوستش تیره تر از والدینش می شود؛ یا برعکس رنگ پوستش روشنتر از والدینش می شود. اگر دقّت کرده باشید، گاه افرادی ایرانی را می بینید که چشمانی شبیه ژاپنی ها دارند در حالی که نه پدرشان چنین است نه مادرشان.

در حقیقت همین عامل است که نژادهای گوناگون را پدید آورده است. طبق برخی روایات، حضرت حوّا(ع) رنگی گندمگون داشته است. واژه ی حوّا نیز به زن گندمگون گفته می شود. این رنگ در حقیقت ترکیبی چند نوع رنگدانه است؛ که عبارتند از رنگدانه سیاه، سفید، زرد و سرخ. لذا در ژنتیک جدّه ی ما بالقوّه این چهار رنگ وجود داشته اند. چه بسا آدم(ع) نیز چنین بوده است. پس کافی بوده که در نسل آن حضرت، یک جهش ژنتیکی رخ دهد و رنگ سیاه را غلبه دهد؛ و به این طریق، سیاهپوستان پدیدار شوند. در یک جهش دیگر، رنگ سرخ غالب می شود، و پدر سرخپوستان زاده می شود؛ و ... . این اتّفاق حتّی اکنون نیز رخ می دهد. شاید دیده باشید که گاه فرزندی از والدینی سفید پوست به دنیا می آید که خالی بسیار بزرگ روی بدن اوست؛ یعنی قسمتی از بدن او سیاهپوست می باشد. اگر آن اتّفاق ژنتیکی که برای تکّه ای از پوست شخص می افتد برای کلّ پیکر او اتّفاق بیفتد، آنگاه یک سیاهپوست خواهیم داشت از والدینی سفید پوست. همینطور شاید دیده باشد که گاه قسمت بزرگی از بدن یک شخص رنگی سرخ دارد، که باز اگر این اتّفاق ژنتیکی برای کلّ پیکر او می افتاد، سرخپوست می شد.

همچنین است شکل چشمها و بینی ها و ... ؛ که همگی با جهشهای ژنتیکی ساده قابل پیدایش می باشند. حتّی در اثر جهشهای ژنتیکی مردانی بدون مو و دارای صدای زنانه، و زنانی با ریش و سبیل کامل نیز به وجود آمده اند.

در احادیث اهل بیت(ع) آمده: سیاهپوستان از فرزندان حام بن نوح می باشند؛ و زرد پوستان (نژاد چینی و ژاپنی و مغول و امثال آنها) از فرزندان یافث بن نوح می باشند؛ و سفید پوستان از فرزندان سام بن نوح هستند. در این احادیث آمده که یافث و حام، آن هنگام که در کشتی نوح بودند، جرمی مرتکب شدند که حضرت نوح(ع) را غضبناک کرد و آن حضرت ایشان را عاقّ نمود و نفرین کرد که خدایا! نطفه ی اینان را دگرگون ساز ! پس نفرین او مستجاب شد و در نطفه ی آنها دگرگونی حاصل شد؛ که موجب پیدایش این نژادها شد. یعنی جهشی در ژنهای نطفه ی آنها پیدا شد که منشاء این نژادها گشت.

خلاصه ی مطلب آنکه:

پیدایش نژادهای کنونی در اثر جهش ژنتیکی از منظر زیست شناسی نوین، امری است کاملاً ممکن؛ بلکه شواهد آماری که از ژنهای نژادها گرفته اند، به وضوح نشان می دهد که اینها جدّ مشترک داشته اند.