(43/100166946)

پرسش:اگر پدران هر شخصي با كسي غير از مادر فعليشان ازدواج مي كردند ايا فرزندانشان همين فرزندان فعلي مي شدند واز اول اين طور مقدر شده بود يا تغيير پيدا مي كرد؟

پاسخ:

به نظر حقير، در این حالت، شخص همان شخص می شد ولی ویژگی های جسمانی و برخی ویژگی های روانی اش فرق می كرد. وجود ذرّی هر کسی از زمان خلقت آدم(ع) خلق شده و این وجود ذرّی، به صورت ذرّه ای از پدری به پدر دیگر منتقل می شود تا در آخرین پدر، با جذب موادّ غذایی، به صورت سلول اسپرم در می آید. توجّه شود که این وجود ذرّی فرد، از همان ابتدای خلقتش دارای نفس است. لذا هویّت شخص، تابع وجود ذرّی اوست که حاملش پدران هستند. لکن در ویژگی های جسمانی، هم ژنهای مادر مؤثّر است هم ژنهای پدر. پس با تغییر مادر، باز همان شخص متولّد خواهد شد لکن با شکل و قیافه ای متفاوت.