(1/100125063)- 

پرسش:نفس با بدن اتحاد وجودي دارد. آيا نفس با جسد (بدن مادي) نيز اتحاد وجودي دارد و نسبت نفس با جسم مادي از چه نوع ارتباطي است؟

پاسخ:
بدن ـ به معنی حقیقی آن ـ که همان صورت شخصی آدمی است ، مرتبه ی نازله ی خود نفس می باشد ، لذا سخن از اتَحاد وجودی بین بدن و نفس نیز کلاس پایین مطلب است. و این بدن ( مرتبه ی نازل نفس) می باشد که با مادَه ی بدن اتَحاد وجود داشته فعلیَت آن مادَه محسوب می شود. پس چون بدن از مادَه ی خویش قطع علاقه ی تدبیری نموده به برزخ خود رجوع کرد ، دیگر آن مادَه ، مادَه ی این بدن نخواهد بود و با صورت دیگری متَحد خواهد گشت ،که همان صورت میَت باشد. لذا میَت را مجازاً بدن شخص می گویند. شیء از مرتبه نازل خویش هرگز جدا نمی شود ؛ چون دو گانگی حقیقی در کار نیست ؛ امَا دو شیء متَحد می توانند از یکدیگر جدا گردند.