(2/100127106)- 

پرسشلطفاً كتابهايي كه در زمينه‌هاي(انسان‌شناسي) منتشر شده را برايم معرفي نماييد.

پاسخ:
ــ تفسیر انسان به انسان ، آیة الله جوادی آملی
ــ درآمدی بر انسان شناسی ، کلود ریویر، ناصر فکوهی (مترجم)
ــ حیات حقیقی انسان در قرآن ، عبدالله جوادی آملی
ــ شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی ، علّامه محمد تقی جعفری
ــ هدف زندگی ، علّامه محمّد تقی جعفری
ــ مشکلات روانی انسان مدرن ، کارل گوستاو یونگ، محمود بهفروزی (مترجم)
ــ تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی ، ناصر فکوهی
ــ انسان شناسی عمومی ، اصغر عسکری خانقاه، محمدشریف کمالی
ــ انسان شناسی شهری ، ناصر فکوهی
ــ انسان از دیدگاه اسلام ، احمد واعظی
ــ انسان موجود ناشناخته آلکسس کارل، عنایت الله شکیباپور (مترجم)
ــ انسان شناسی فرهنگی، مردم شناسی فرهنگی ، امان الله قرائی مقدم
ــ انسان شناسی از دیدگاه اسلام ، محمدرحیم نوری
ــ برگی از دفتر انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه ، ابوالقاسم طاهری
ــ تاریخ اندیشه های انسان شناسی و مردم شناسی، شاخه زرین ، محمدعلی یوسفی زاده
منابع بیشتر را می توانید از آدرس زیر جستجو نمایید:
http://www.adinebook.com/gp/search.html/384-4201109-8424183