(1/100124528)- 

پرسشچرا انسان موجودي هدفمند است؟ آيا هدفش را در زندگي خودش انتخاب ميکند يا برايش تعيين شده است؟

پاسخ:

1ـ نه تنها انسان بلکه موجود مادّی هدفمند می باشد. چون هدف یعنی کمال وجودی یک موجود که آن موجود در حال حاضر فاقد آن می باشد ، لذا تلاش می کند تا به آن برسد. پس هر موجودی که دارای اختیار بوده امکان تکامل دارد ، محال است که هدف (کمال مطلوب ) نداشته باشد.

2ـ هدف آفرینش هر موجودی چیز جز وجود خود آن شیء نیست تا برایش تعیین شده باشد ؛ بلکه خلق یک موجود مادّی عین خلق هدف او نیز می باشد. هدف حقیقی هر موجود مادّی ، مرتبه ی عالی خود اوست که هنوز به آن نرسیده است. پس چون اوج کمال و مرتبه ی عالی وجود انسانها همانا مقام خلیفة اللّهی و مظهر تامّ اسماء الله شدن است ، لذا هدف ذاتی آنها نیز همین است. بر این اساس همه ی انسان جویای همین هدف می باشند ؛ لکن خیلی ها در تشخیص مصداق یا راه رسیدن به این هدف دچار اشتباه می شوند. برای همین است که خداوند متعال انبیاء و کتب آسمانی را فرستاده تا مردم دچار اشتباه نشوند و نقشه ی مسیر درست را داشته باشند.

همه انسانها دنبال دستیابی به علم مطلق ، قدرت مطلق ، زیبایی مطلق ، دارایی مطلق ، لذّت مطلق و ... هستند ، امّا هر کسی این امور را در چیزی می بیند و دنبال آن می رود. پس انسانها در انتخاب مصداق و راه رسیدن به هدف حقیقی مختارند ؛ و به همین علّت است که عدّه ای به آن می رسند و عدّه ای دنبال سراب می روند . لذا هدف را همه ی انسانها ذاتاً و فطرتاً می شناسند و همه هم از جان و دل آن را می خواهند ، ولی در تشخیص مصداق این امور و در تشخیص راه دستیابی به آنها دچار خطا می شوند. پس در این راه باید دست به دست کسی دهند که خودش تمام این مسیر را طیّ نموده و به هدف رسیده است.

3ـ البته توجّه شود که آنچه گفتیم مربوط به انسان بود نه مربوط به اعضای او . لذا شکم انسان نیز هدفی دارد ، چشم او و قوّه ی خیال او نیز اهدافی دارند ؛ که این اهداف اگر درست انتخاب شوند در مسیر هدف نهایی انسان خواهند بود ، امّا اگر در تشخیص هدف اینها اشتباه شود ، باز هدف اصلی انسان با خطر مواجه می شود. لذا در اسلام برای هر کدام از اعضای انسان نیز تکالیفی مشخّص شده تا همگی در مسیر هدف نهایی انسان قرار گیرند.