(1/100124705)-   

پرسش:چرا خداوند در قرآن خود را ما ناميده است؟مثلا گفته است (ماخلقنا)

پاسخ:
در چنین مواردی خداوند
متعال در مقام اسماء الله سخن می گوید که مقام واحدیّت و کثرت تعیّنات اسمائی است ، نه از مقام احدیّت که کثرت تعیّن بر نمی دارد. توضیح مطلب آنکه هر امری یا از مقام احدیّت صادر می شود یا از مقام واحدیّت. پس آنگاه که از مقام احدیّت صادر شود ، سخن از هو و انّی امثال آن می باشد ؛ امّا آنجا که از مقام اسماء (مقام واحدیّت)، حقیقتی تنزّل یابد ، سخن از نحن و انّا و امثال آن خواهد بود. وساطت انسان کامل و ملائک نیز در مقام اسماء می باشد ؛ انسان کامل در اسماء ذاتیّه و فعلیّه و ملائک تنها در اسماء فعلیّه. لذا اگر گفته شود: در چنین تعبیراتی انسان کامل و ملائک و به طور کلّی وسائط فیض نیز ملحوظ می باشند ، سخنی خلاف گفته نشده است ؛ بلکه حقیقت هر دو مطلب یکی است.