(11/100117366)-   

پرسش:براهين اثبات عدم وجود خدا استدلالهايي هستند که بي خدايان براي اثبات بي خدايي اقامه مي کنند، براهين اثبات عدم وجود خدا را به دو دسته مي توان تقسيم کرد: 1- براهين منطقي براهيني: سعي در رد وجود خدا از لحاظ متافيزيکي دارند، يعني نشان مي خواهند نشان دهند که وجود خدا منطقاً محال است. چنين برهانهايي معمولاً از اصل تناقض سود مي جويند. همچنين ساير براهيني که مبتني بر مشاهده نيستند را ميتوان در رده براهين منطقي به شمار آورد. مهم ترين براهين منطقي اثبات عدم وجود خدا عبارتند از: برهان ناسازگاري صفات الهي اين دسته از براهين تلاش مي کنند که نشان دهند ميان صفاتي که براي خدا در نظر گرفته مي شود مانند عليم بودن، قدير بودن و ماوراء طبيعي بودن تناقضات و ناسازگاري هايي وجود دارد و بر اساس اصل تناقض موجودي که در ذاتش تناقض داشته باشد نمي تواند وجود داشته باشد و ممتنع الوجود است. همچنين در اين دسته از براهين گاهي تنها در مورد يک ويژگي خدا بحث مي شود و سعي مي شود نشان داده شود که موجودي با چنين ويژگي قابل تصور نيست. ايراد بر امکان قرار گرفتن خدا در يک رابطه عِلي اين براهين سعي مي کند نشان دهند که خدا به دليل ويژگي هايي که دارد نميتواند در يک رابطه علي به عنوان علت قرار گيرد. 2-براهين شهودي اثبات عدم وجود خدا براهيني هستند که درستي آنها مبتني بر شهود يعني مشاهده است. اين براهين از قطعيتي کمتر نسبت به براهين منطقي برخوردار هستند. در اين دسته از براهين اثبات عدم وجود خدا ميتوان از برهانهاي زير نام برد. برهان شر تلاش مي کند نشان دهد که ميان وجود شر و وجود خدا رابطه تناقض برقرار است و از آنجا که شر وجود دارد خدا نمي تواند وجود داشته باشد. برهان پنهاني الهي تلاش مي کند نشان دهد که ميان پنهان بودن خدا و وجود او تناقض وجود دارد و از آنجا که خدا پنهان است نميتواند وجود داشته باشد. برهان کيهانشناسي تلاش مي کنند نشان دهند که خدا را نمي توان به عنوان خالق کائنات تصور کرد برهان اخلاقي وجود خدا با برخي از اصول اخلاقي در تناقض مي داند. در اين باره بي خدايان مي گويند اگر خدا بخشنده و مهربان است چرا بنده هايي دارد كه از گرسنگي و بي چيزي در فقر و نيستي بسر مي برند چنانچه اين براهين را قاطع نمي دانيد دليل خود را مبني بر عدم قاطعيت هرکدام از آنها تبيين کنيد با تشکر منتظر پاسخ شما هستم(خيليها معتقدن دليل قاطع براي رد اين براهين نيست)

پاسخ:

1ـ حتماً مستحضرید که برهان به استدلال یقینی گفته می شود که هم مقدّمات آن گزاره های یقینی باشند ، هم شکل استدلال از نظر منطقی شکل منتِج باشد. و هیچ استدلالی با این مشخّصات وجود ندارد که بتواند وجود خدا را ردّ نماید. لذا استدلالهایی که در این باره مطرح شده اند ، هیچ کدام برهان نیستند.

2ـ استدلالهایی که در آنها از اوصاف خدا استفاده شده ، همگی در یک جهت اشتراک دارند ؛ و آن اینکه اوصاف الهی را ، که اوصافی وجودی هستند ، مثل صفات انسانی ، اوصافی ماهوی تصوّر نموده اند ؛ به تعبیر دیگر خدا را انسان واره ای در نظر گرفته اند. کما اینکه اینان ذات خدا را هم موجودی ماهوی در نظر گرفته اند ؛ در حالی که خداوند متعال وجود است نه ماهیّت. مثلاً گوینده ی این جمله که اگر خدا بخشنده و مهربان است چرا بنده هايي دارد كه از گرسنگي و بي چيزي در فقر و نيستي بسر مي برند؟ آشکارا خدا را یک انسان واره تصوّره کرده است. چون خدا مهربان نیست بلکه خدا رحمان و رحیم و رئوف است که اوصافی وجودی اند ؛ و اینها غیر از مهربانی انسانی است که امری است امکانی و از سنخ ماهیّت. کما اینکه علم خدا نیز مثل علم انسانی از سنخ مفهوم نیست. اساساً باید دانست که ذات خدا امر واحدِ بسیط می باشد و تمام اوصاف او از همان ذات واحد انتزاع می شوند. لذا اوصاف الهی عین ذات او هستند و تنها در حدّ مفهوم تغایر با ذات و با یکدیگر دارند.

در خاتمه مقاله ای در باب تصوّر صحیح خدا ارائه می شود که ان شاء الله مفید خواهد بود.

3ـ همچنین اینان وقتی از قانون علیّت در استدلالهایشان کمک می گیرند ، معمولاً به تصوّری از علیّت تکیه می کنند که بسیار عوامانه و کودکانه می باشد. نظیر آن تصوّری که امثال هیوم یا راسل یا هیزنبرگ از علیّت دارند ؛ یا نظیر علّیّتی که برخی از متکلّمین اسلامی داشته اند.

4ـ حتماً اطّلاع دارید که از منظر حکمای اسلامی ، شرّ امر عدمی است ؛ و امر عدمی علّت نمی خواهد و به خدا هم نسبت داده نمی شود. امّا جنبه های وجودی امور شرّ ، خیر بوده معلول خدا هستند. پس چه تناقضی وجود دارد. کسانی که چنین دلائلی را ارائه داده اند در حقیقت شرّ را هم امر وجودی پنداشته اند. همچنین اینان مفهوم وجود را به درستی نیافته اند و نفهمیده اند که تضادّ و تناقض در حقیقت وجود راه نداشته و همه ی اینها احکام ماهیّت می باشند. بلی مفهوم وجود نقیض مفهوم عدم می باشد ؛ لکن مفهوم وجود که وجود نیست. عدم هم در خارج راه ندارد تا نقیض وجود باشد.

5ـ خدا پنهان نیست بلکه خدا موجودی است که از شدّت ظهورش در خفاست. یعنی شدّت ظهورش موجب شده که ادراک کنندگان توان ادراکش را نداشته باشند. مانند نور خورشید که ما همه چیز را با او می بینیم ، ولی اکثر اوقات غافلیم که ما با هر چیزی نور خورشید را هم می بینیم. لذا نمی گوییم: من درخت را با نور دیدم ، بلکه می گوییم : من درخت را دیدم.

6ـ اگر طالب بحث مفصّلتر درباره ی هر کدام از دلائل منکرین خدا بودید ، آنها را به صورت کامل و شسته و رفته و در قالب منطقی بیان فرمایید تا اشکالات محتوایی و قالبی آنها را بیان کنیم.

بگو خدای تو کسیت؟ تا بگویم که وجود دارد یا نه؟

بدون تصوّر یک موجود نمی توان در مورد او هیچ اندیشه و باوری داشت ؛ چرا که هر اندیشه و باوری دست کم باید در قالب یک قضیّه (جمله ی خبری) قابل بیان باشد ؛ و هر قضیّه ای مرکّب از موضوع (نهاد) و محمول (گزاره) است. لذا اگر ما تصوّری از یک موضوع خاصّ نداشته باشیم باوری نیز درباره ی آن نخواهیم داشت ـ چه باور مثبت و چه منفی ــ . بنا بر این ، درباره ی خدا نیز اگر تصوّری در ذهن شخص وجود نداشته باشد نمی تواند باوری درباره ی آن داشته باشد. ــ البته توجّه دارید كه مراد از تصوّر داشتن از خدا ، داشتن یك شكل و قالب ذهنی از خدا نیست بلكه تصوّر صرف عقلی مراد است كه فاقد هر گونه شكل خیالی است مثل تصوّر عقل و فكر و اراده و امثال این امور كه شكل ندارند ــ . پس هر كس در مورد خدا نفیاً یا اثباتاً سخن گفته ، قضیه ای را طرح می كند ، یقیناً تصوّری هر چند اجمالی از خدا دارد. امّا شكّی نیست كه اوّلاً تصوّر همگان از خدای حقیقی در یك مرتبه نیست و تصوّر برخی افراد عمیقتر و دقیقتر است. ثانیاً هر تصوّری از خدا لزوماً مطابق با خدای حقیقی نیست بلكه ممكن است تنها از جهاتی با خدای حقیقی تطابق داشته باشد. برای مثال تقریباً همه ی افرادی كه تصوّری از خدا دارند او را به عنوان خالق و پدید آورنده ی عالم تصوّر می كنند. این مقدار تصوّر اجمالی از خدا كافی است تا انسان بتواند وجود خدا را با براهینی چون برهان حدوث یا برهان حركت یا برهان نظم اثبات نماید ؛ ولی این مقدار تصوّر از خدا ممكن است آلوده به تصوّرات نادرستی نیز باشد ؛ مثلاً ممكن است كسی همین خدای خالق را جسمانی تصوّر نماید یا در تصوّر رابطه ی وجودی او با مخلوقات دچار اشتباهات فاحشی شود ، مثل مسیحیان یا یهودیان یا زرتشتیان كه اصل وجود خدا را به عنوان خالق ، درست تصوّر می كنند ولی آن را با تصوّرات نادرست دیگری آلوده می سازند كه نه تنها قابل اثبات نیست بلكه قابل ابطال نیز می باشد. لذا اگر تصوّر شخص از خدا ، از جهاتی نادرست  و غیر مطابق با واقع باشد روشن است که باور او نسبت به خدا نیز در همان جهات دچار مشكل خواهد بود. حتّی منكرین خدا هم كه خدا را به عنوان خالق تصوّر نموده و آنگاه منكر آن می شوند در حقیقت در تصوّر درست خدا مشكل دارند ، لذا خدای مورد نظر خود را انكار می كنند نه خدای واقعی موحّدان حقیقی را . بر این اساس از افرادی که معتقدند خدا موجود نیست باید پرسید منظورتان کدام خداست؟ چون چه بسا این افراد خدایی را انکار می کنند که هیچ ارتباطی به خدای خداپرستان و موحّدان حقیقی ندارد. همچنین آنان که می گویند خدا قابل دیدن است یا اعضاء و جوارح دارد ، در حقیقت مخلوقی را به جای خدا تصوّر نموده اند ؛ البته همراه با صفت خالقیت.

بر این اساس در سطور زیر ابتدا به سطوح مختلف تصوّر از خدا پرداخته و در انتها مقاله ای نسبتاً فلسفی تقدیم محضر حضرت عالی می شود که با مطالعه ی چندباره ی آن تصوّری عمیق از خدای مورد نظر حکیمان الهی و براهین وجود خدا به دست خواهید آورد.

ـ سطوح مختلف تصوّر خدا

الف ـ ابتدایی ترین فهمی كه خداباوران از خدا دارند ، تصویر خدای خالق و ایجاد كننده است ؛ خدایی كه وجودش بر اساس ساده ترین براهین ، یعنی برهان حدوث قابل اثبات است. هر انسان خالی الذهنی ، كه ذهنش آلوده به شبهات نگشته ، وقتی به موجودات مورد درك خود نظر می كند در می یابد كه این موجودات حادث و نوظهور می باشند ؛ یعنی زمانی نبودند و اكنون هست شده اند. از طرفی عقل حكم می كند كه هیچ موجود حادث و نوپدیدی نمی تواند سرخود به وجود آید ، بلكه حتماً مُحدِث و پدیدآورنده ای می خواهد. پس این موجودات حادث و نوپدید ، مُحدِث و پدید آورنده ای دارند كه خداباوران این پدید آورنده را خدا می نامند. این برهان ، ساده ترین دلیلی است كه هر صاحب عقلی آن را می فهمد و می داند ؛ البته ممكن است بسیاری افراد از بیان این برهان در قالب كلمات ناتوان باشند ولی این ناتوانی عملی دلیل بر ندانستن نیست. 

ب. یك مرتبه بالاتر از این تصویر از خدا ، تصویر خدای خالقی است بعد از خلق عالم ، آن را به حال خود رها نكرده بلكه گردش عالم را هم در اختیار دارد. كسانی كه خدا را اینگونه تصوّر می كنند افزون بر برهان حدوث از برهان حركت نیز برای اثبات وجود او بهر برده برده چنین استدلال می كنند كه: خورشید و ماه و ستارگان و كهكشانها و دیگر موجودات عالم و در كلّ همه عالم مادّه در حركت و تكاپو است ؛ و هر حركتی مُحَرّك (حركت دهنده) می خواهد. پس این عالم ، حركت دهنده ای دارد كه خداباوران نام او را خدا نهاده اند.

پ ـ تصویر عمیقتر و كاملتر از دو تصویر پیشین ، تصویر خدای خالق و گردانده ای است كه ناظم هستی نیز می باشد و دارای علم و حكمت بی مانندی است. كسانی كه چنین دریافتی از خدا دارند افزون بر دو برهان سابق ، از برهان نظم نیز برای اثبات وجود وی كمك گرفته می گویند:جهان پدیده ها با این همه گوناگونی موجودات و حركات ، دارای هماهنگی و نظم حیرت آوری است كه نظمهای پدید آمده توسّط دانشمندان و نوابغ بشری در مقابل آن هیچ بوده و تنها اقتباس بسیار ناقصی از آن نظم شگرف است. و هر نظمی نیازمند ناظمی عالم و حكیم است. پس عالم با نظمی چنین عظیم و شگرف یقیناً ناظمی بسیار عالم و حكیم دارد كه در فرهنگ خداباوران ، خدا نامیده می شود.

ت ـ تصویر عمیقتر و دقیقتر از تصویر خدای ناظم و عالم و حكیم ،  تصویر خدایی است كه كمال مطلق ، علم مطلق ، قدرت مطلق ، حیات مطلق ، رحمت مطلق ، زیبایی مطلق و ... است. خدایی با این وی‍‍ژگی ها برای كسانی است كه خود را به نیكی شناخته و از مجرای وجود خویش خدا را یافته اند. اینان وقتی به خود نظر می كنند می یابند كه با تمام وجود عاشق كمال مطلق ، علم مطلق ، رحمت مطلق ، زیبایی مطلق ، قدرت مطلق و ... می باشند ؛ لذا هر چه علم و قدرت و زیبایی و ... داشته باشند باز میل به بیشتر از آن دارند ؛ اینان در می یابند كه از عمق وجودشان عاشق علم و قدرت و زیبایی و ... مطلق هستند و به كمتر از مطلق راضی نمی شوند. از اینجا می فهمند كه پس علم و قدرت و زیبایی و ... مطلق در عالم هستی وجود دارد ؛ چون عاشق و معشوق ، مثل بالا و پایین و راست و چپ ،  دو مفهوم متضائف هستند كه وجود یكی بدون دیگری ممكن نیست. اگر بالایی هست پس پایینی نیز وجود دارد ؛ طرف راست بدون  طرف چپ معنی ندارد ؛ عاشق نیز بدون معشوق نمی توان وجود داشته باشد. بنا بر این اگر علم و كمال و قدرت و حیات و زیبایی مطلق ، معشوق ماست و ما عاشق این امور هستیم ، پس این امور یقیناً وجود دارند چون عشق ما به این امور بالفعل موجود است. و چون وجود دو یا چند نامحدود ممكن نیست لذا همه ی این اوصاف نامحدود باید اوصاف یك وجود نامحدود باشند كه خدا نامیده می شود.    

ث ـ تصویر آخر از خدا ،تصویر خدای واجب الوجود می باشد كه خود دارای سطوح چندگانه ای است كه پرداختن به تك تك این سطوح نیازمند مقاله ای بسیار طولانی است لذا در ادامه ای بحث تنها به حدّ متوسّطی از این تصویر می پردازیم.


ــ تصوّر خدا از منظر حكما

برای ورود به اصل این بحث نیاز به مباحث فلسفی مقدّماتی و نسبتاً سنگینی است كه چاره ای جز طرح آنها نیست ؛ لكن سعی می شود این مباحث همراه با مثال و در سطح پایینی مطرح شوند.
 ـ وجود و ماهیّت
انسان وقتی به درک اشیاء اطراف خود نائل می گردد ، دو مفهوم هستی و چیستی را از آنها ادراک می کند. برای مثال انسان از درک درخت ، ستاره ، آب ، عقل ، اراده و امثال اینها اوّلاً می فهمد که این امور وجود دارند. ثانیاً متوجّه می شود که این امور ، عین هم نیستند و باهم تفاوتهای ذاتی دارند. یعنی می فهمد که آب و ستاره و درخت و عقل و اراده و ... غیر از همدیگرند ولی همگی در وجود داشتن اشتراک دارند. همچنین انسان با اندکی تعمّق درمی یابد که نسبت وجود به همه ی این امور به یک نحو است ؛ لذا گفته می شود: درخت وجود دارد ، آب وجود دارد ، عقل وجود دارد ، اراده وجود دارد. همینطور با تعقلی عمیقتر ادراک می کند که مفهوم وجود در تمام این قضایا(جملات خبری) یکی است لذا صحیح است که برای همه موارد یک وجود نسبت داده شده و گفته شود: درخت و آب و ستاره و عقل و اراده وجود دارند. از همین جا دو مفهوم وجود و ماهیّت برای انسان حاصل می شود ؛ یعنی انسان متوجّه می شود که درخت بودن ، آب بودن ، عقل بودن و اراده بودن غیر از وجود داشتن است و الّا صحیح نبود که یک وجود را در آن واحد به چند موجود نسبت داد ؛ چرا که این موجودات ، تفاوت ذاتی با یکدیگر دارند. پس اگر وجود درخت عین خود درخت ، و وجود عقل عین خود عقل بود نمی شد گفت : درخت و عقل وجود دارند چون در آن صورت لازم می آمد که درخت و عقل یک چیز باشند. بنا بر این ، فلاسفه بین وجود و اموری مثل درخت بودن ، آب بودن ، عقل بودن و اراده بودن که باعث تفاوت موجودات از همدیگر می شوند ، تفاوت قائل شده ، این امور را ماهیّت(چگونگی) موجودات نامیدند.
ــ واجب الوجود و ممکن الوجود.
انسان بعد از پی بردن به این دو وجه در موجودات عالم ، باز متوجّه می شود که ماهیّت یک موجود ، بدون وجود نمی تواند تحقق خارجی پیدا کند. ماهیّتها مثل قالبهایی هستند که اگر محتوی وجود باشند موجود می شوند و اگر خالی از وجود باشند قالبهایی صرفاً ذهنی خواهند بود. مثل سیمرغ ، دیو ، اژدهای هفت سر و امثال آنها که ماهیّاتی هستند بدون وجود و قالبهایی هستند بدون محتوا. بنا بر این ، ماهیّت گاه موجود است مثل درخت ، انسان ، عقل و ... و گاه معدوم است مثل سیمرغ ، دیو و ... . همچنین ممکن است ماهیّتی در زمانی موجود و در زمانی دیگر معدوم باشد مثل انواع دایناسورها که روزی موجود بودند ولی اکنون تحقق خارجی ندارند ؛ یا مثل انسان که روزگاری وجود نداشت و اکنون موجود است. فلاسفه از این خصلت ماهیّت ، مفهوم دیگری انتزاع نموده آن را امکان نامیده اند. بنا بر این ، موجودات دارای ماهیّت ، همگی دارای امکان بوده ، ممکن الوجود هستند ؛ یعنی ممکن است تحقق خارجی داشته باشند و ممکن است تحقق خارجی نداشته باشد. به عبارت دیگر ، برای هر ماهیّتی ، فرض عدم جایز است همانطور که برای هر ماهیّتی فرض وجود نیز جایز است. برای مثال می توان نبود انسان یا ملائک یا عالم مادّه را فرض نمود ؛ کما اینکه فرض وجود برای سیمرغ و دیو بلامانع است. بر این اساس ، ممکن الوجود را تعریف کرده اند به موجودی که نسبتش به وجود و عدم یکسان است.
امّا برعکس ماهیّات ، که نسبتشان به وجود و عدم یکسان است ، خود وجود همواره تحقق خارجی دارد و محال است که موجود نباشد. چون از فرض نبود وجود ، تناقض لازم می آید ؛ چرا که وجود ، نقیض عدم است ؛ پس محال است وجود معدوم شود. فلاسفه از این خصلت وجود ، مفهومی به نام وجوب انتزاع نموده اند. بنا بر این ، واجب الوجود یعنی موجودی که عین وجود بوده فاقد ماهیّت است ؛ لذا عدم بردار نیست. به عبارت دیگر واجب الوجود یعنی وجود خالص ، بدون هیچ قالب و قید و حدّی. لذا وقتی گفته می شود واجب الوجود عبارت است از وجود محض و صرف و نامحدود مراد این است که او وجود خالص و بدون ماهیّت است. چرا که ماهیّت ، قالب و حدّ موجودات است. پس موجود فاقد ماهیّت یعنی موجود بدون حدّ (نامحدود) . بنا بر این ، نامحدود را نباید به معنی بی انتها یا بی نهایت گرفت.
حاصل مطلب اینکه خدا از نظر حکما و متکلّمین اسلامی عبارت است از وجود محض ، صرف ، خالص و بدون ماهیّت(نامحدود) ؛ که واژه ی واجب الوجود ، بار تمام این معانی را به دوش می کشد. مقابل واجب الوجود ، ممکن الوجود می باشد که عبارت از موجودی است که عین وجود نبوده برای تحقق خارجی نیازمند وجود است.
ــ ملاک احتیاج به علّت
از مطالب پیشین روشن شد که نسبت ممکن الوجود به وجود و عدم یکسان است. پس ، تا وجود به ماهیّت اعطا نشده موجود نخواهد شد ؛ بنا بر این ، امکان ، كه همان نه اقتضاء وجود داشتن و نه اقتضاء عدم داشتن است ، علّت احتیاج به علّت می باشد ؛ و کار علّت ، وجود دادن به ماهیّت و خارج نمودن او از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم است. امّا کیست که بتواند به ماهیّت وجود دهد؟ روشن است که ماهیّات نمی توانند به یکدیگر وجود دهند ، چون خودشان محتاج وجود دهنده هستند ؛ بنا بر این ، تنها کسی که می تواند به ماهیّت وجود دهد خودِ وجود است ؛ چون تنها وجود است که خودش عین موجودیّت بوده نیازمند به وجود دهنده نیست. از اینرو سزا نیست که پرسیده شود : پس به خودِ وجود ، چه کسی وجود داده است؟ کما اینکه سزا نیست گفته شود: خدا وجود دارد. چون خدا (واجب الوجود) عین وجود است نه اینکه چیزی است که وجود دارد. این ماهیّات و ممکن الوجودها هستند که وجود دارند. یعنی ماهیّاتی هستند که به آنها وجود داده شده است. لذا در مورد خدا می توان گفت: خدا وجود است ، امّا در مورد ممکن الوجودها نمی توان چنین تعبیری را استعمال نمود. لذا نمی توان گفت: انسان وجود است ؛ درخت وجود است و ...

ـ براهین اثبات وجود خدا (واجب الوجود)
اقسام برهان
براهین به طور کلّی بر سه قسمند.
 
برهان اِنّی: که در آن از معلول به علّت پی برده می شود ؛ مثلاً از وجود دود بر وجود آتش استدلال می شود. این برهان از نظر منطقی پایین ترین حدّ یقین آوری را داراست. لذا فلاسفه اسلامی ،که در پی یقین صد در صدی هستند ، در اثبات وجود خدا از آن استفاده نمی کنند ؛ ولی متکلمین اسلامی که در صددند متناسب با فهم تمام اقشار بشری ، برهان اقامه کنند ، از این قسم برهان نیز استفاده می کنند.
برهان لِمّی: که در آن از وجود علّت بر وجود معلول استدلال می شود. این قسم برهان مفید یقین صد در صدی بوده ، خدشه ناپذیر است ؛ لکن از آنجا که مراد از خدا ، واجب الوجود(وجود صرف و بدون علّت) است ، این برهان برای اثبات وجود خدا کاربرد ندارد.
برهان از راه ملازمات عامّه: در این قسم برهان ، نه از علّت به معلول پی برده می شود نه بالعکس ؛ بلکه از وجود یکی از دو امر که ملازم یکدیگرند بر وجود امر دیگر استدلال می شود. برای مثال گفته می شود: اینجا طبقه بالای ساختمان است ؛ طبقه بالا وقتی معنی دارد که طبقه پایینی باشد. پس زیر این طبقه ، طبقه ی پایینی نیز هست. در این استدلال ساده ، بالا نه علّت پایین است نه معلول آن. بلکه بالا و پایین ، همواره باهم بوده ، ملازم همند. همه ی براهینی که فلاسفه اسلامی در فلسفه به کار می برند از این سنخ اند ؛ که یقین آوری آن حتّی از برهان لمّی هم بالاتر است. براهین سطوح بالای اثبات وجود خدا نیز از این قسم هستند.
اقسام خداجویان.
طالبان اثبات وجود خدا از نظر سطح ادراک پنج گروهند:
 
عوام مقلّد: که فاقد قوّه ی استدلال بوده ، وجود خدا را به تقلید از دیگران می پذیرند ؛ البته اینها براهین ساده ای چون برهان حدوث را می دانند ولی قادر به بیان آن نیستند.
عوام محقّق: که وجود خدا را با براهینی سطح پایین چون برهان نظم ، برهان حدوث و برهان حرکت پذیرفته اند.
خواصّ: که وجود خدا را با براهینی یقینی ولی به نوعی با توجّه به خلق او اثبات می کنند. خود این گروه نیز درجاتی دارند.
خاصّ الخواصّ: که در اثبات وجود خدا ، هیچ نظری به مخلوق نداشته از متن وجود ، بر وجود خدا استدلال می کنند.
اخصّ الخواصّ: که وجود خدا برایشان بدیهی بوده ، بی نیاز از اقامه برهانند ؛ و اگر برهانی می آورند برای دیگران است.
در مباحث سابق به برهان حدوث ، برهان حركت ، برهان نظم و برهان عشق یا حبّ اشاره ای شد ، كه متناسب با سطح عوام محقّق و خواصّ بودند ، حال به برهان وجوب و امكان و برهان صدّیقین می پردازیم كه از نظر یقین آوری در مراتب بالاتری قرار دارند.

ــ برهان وجوب و امکان
مقدّمات این برهان در عین این که بدیهی اند ولی تصوّر موضوع و محمول آنها ممکن است برای برخی افراد دشوار باشد. تقریر برهان وجوب و امکان چنین است.
ــ تقریر برهان ،مبتنی بر محال بودن تسلسل علل.
شکّی نیست که خارج از وجود ما موجودی هست. چون انکار این امر منجر به سفسطه می شود.

2ـ این موجود ، بنا به فرض عقلی از دو حال خارج نیست. یا واجب الوجود (عین وجود) است یا عین وجود نبوده ، ممکن الوجود می باشد که نسبتش به وجود و عدم یکسان است.

3ـ اگر این موجود عین وجود بوده ، واجب الوجود است ، مطلوب ثابت است ؛ امّا اگر ممکن الوجود بوده نسبتش به وجود و عدم یکسان است ؛ برای موجود شدن محتاج علّت(وجود دهنده) است.

4ـ حال علّت آن نیز یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود باشد ، مطلوب ثابت است ؛ امّا اگر ممکن الوجود باشد ، خود آن علّت نیز محتاج علّت دیگری است. به این ترتیب بحث منتقل می شود به آن علّت سوم و فرضهای قبلی در مورد آن نیز جاری می شود. همینطور بحث منتقل می شود به علّت چهارم و پنجم و... .

و چون تسلسل علل عقلاً محال است بنا بر این ، این سلسله ی علل نمی تواند بی نهایت باشد ؛ بلکه باید در جایی به علّتی برسیم که فوق آن علّتی نباشد. که آن همان واجب الوجود است.
ــ تقریر برهان بدون ابتناء به محال بودن تسلسل.
1ـ شکّی نیست که ممکن الوجودهایی هستند.

2ـ اگر مجموعه ی همه ممکن الوجودها را یکجا فرض کنیم به نحوی که هیچ ممکن الوجودی خارج از این مجموعه باقی نماند ، باز عقل حکم به ممکن الوجود بودن کلّ این مجموعه خواهد نمود. چون از اجتماع تعداد زیادی ممکن الوجود که همگی محتاج به علّت هستند ، واجب الوجود ، درست نمی شود. حتّی اگر تعداد اعضای این مجموعه بی نهایت باشند باز کلّ مجموعه ، ممکن الوجود خواهد بود. به تعبیر مثالی: از اجتماع بی نهایت ظرف خالی ، یک لیوان آب هم به دست نمی آید.

3ـ پس کلّ مجموعه ی ممکن الوجودها ، محتاج علّت است.

4ـ حال، علّت این مجموعه یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است.

5ـ امّا ممکن الوجود نمی تواند علّت این مجموعه باشد ؛ چون طبق فرض ما ، همه ی ممکن الوجودها داخل این مجموعه هستند و خارج از این مجموعه ، ممکن الوجودی نیست که علّت این مجموعه باشد ؛ پس لاجرم ، علّت این مجموعه واجب الوجود است.
ــ برهان صدّقین
برهان صدّقین که خالص ترین براهین است تقریرات فراوانی دارد که به برخی از آنها به اجمال و بدون توضیح اصطلاحات اشاره می شود. فهم عمیق و درست این براهین نیازمند تبحّر در حکمت متعالیه(مکتب فلسفی ملاصدرا) است.
ـ تقریر اوّل
1ـ انکار واقع مساوی با سفسطه است ؛ لذا شکّی نیست که واقعیّتی هست.

2ـ واقع نقیض عدم است.

3ـ بنا بر این ، اصل واقعیّت ، عدم بردار نیست.

4ـ چیزی که عدم بردار نیست واجب الوجود است.

5ـ پس واجب الوجود موجود بوده حاقّ واقع است.
ـ تقریر دوم
1ـ وجود ، حقیقت واحد اصیل است.

2ـ حقیقت وجود ، نقیض عدم است ؛ لذا عدم بردار نیست.

3ـ پس حقیقت واحد وجود ، واجب الوجود است.
ـ تقریر سوم
وجود یا مستقلّ است یا رابط.

2ـ به علم حضوری شکّی نیست که وجود خود من ، وجود رابط است نه مستقلّ.

3ـ وجود رابط ، بدون وجود مستقل معنی ندارد.

4ـ پس وجود مستقلّ موجود است.

ـــ  نحوه ی انتزاع اسماء خدا از ذات واحد
طبق مباحث سابق معلوم شد که خدا یعنی وجود محض ، صرف ، بدون هیچ قید و حدّی ؛ و ثابت شد که چنین خدایی محقّق و موجود است. و روشن است که چنین وجودی ترکیب بردار نخواهد بود ؛ چون هر ترکیبی مستلزم نوعی دو گانگی است. و دوگانگی فرع بر وجود وجه تمایز است. و هر وجه تمایزی قید است. پس لازمه ی مرکّب بودن وجود محض ، مقیّد بودن است. و این خلف و تناقض است. چون مقیّد بودن یعنی غیر محض بودن که نقیض محض بودن است. پس وجود صرف ، منزّه از هر گونه ترکیب است ؛ چه ترکیب خارجی ، چه عقلی و چه وهمی. و چنین وجودی عین وحدت و یگانگی است. لذا از صرافت و وجوب وجود خدا ، اسم الاحد انتزاع می گردد.
همچنین چنین وجودی دوّمی بر نمی دارد. چون لازمه ی دومی نیز دوگانگی و تمایز و مقیّد بودن است. پس او دومی بردار نیست ؛ لذا واحد است. به این ترتیب اسم الواحد از ذات خدا انتزاع می شود.
و چون وجود محض زوال و عدم نمی پذیرد لذا او همواره ثابت است. و از اینجا اسم الثابت و الحقّ برای او انتزاع می گردد. چرا که حقّ نیز به معنی ثابت است.
و چون وجود محض به خودی خود ظهور دارد و ظهور ماهیّات نیز با اوست او را نور گفته اند. چون نور خود عین روشنی بوده دیگر امور را نیز روشن می کند.  همچنین چون ظهور نور نیز به اوست ، او را نور النّور و منوّر النّور و نور علی نور و نورٌ فوق کلّ نور و نور الانوار نیز می گویند.
و چون او نزد خود حاضر است و همه ی موجودات در محضر اویند او را عالِم و علیم گویند. چون علم یعنی حضور چیزی نزد چیز دیگر.
و چون هر مطلقی احاطه ی وجودی بر مقیّد دارد ، خدا را محیط نامند.
و چون وجود مقیّد در پیدایش و بقائش بند به وجود محض است خدا را قیّوم گویند.
و چون نامحدود است ، کرانه ندارد ؛ لذا صمد است.
و چون وجود محضی غیر او نیست لذا کسی نیست که شکست دهنده ی او باشد پس عزیز (شکست ناپذیر) است.
و چون از وجود نامحدود و بی کرانه چیزی جدا نمی شود پس لَم یَلِد ؛ و چون عین وجود از چیزی پدید نمی آید پس و لَم یُولَد.
و چون خلل در او و ظهوراتش نیست حکیم است.
و چون همه ی موجودات ظهور فعلی اویند رحمان است و چون در برخی امور ظهور خاصّ دارد ، رحیم است ؛ و چون هز چیزی را در جایگاه وجودی خود قرار داده ، عادل است. و چون حقایق را در مراتب طولی تنزّل می دهد ، منزّل است و چون در تنزّل وجود ، موجودات حدّ و مرز پیدا می کنند ، او را مقدّر و خالق گویند. و چون هر موجدی را به مبداء اسمی خودش باز می گرداند ، ربّ است. و ... .
و به همین ترتیب اسماء دیگر حقّ تعالی یک به یک از ذات واحد بسیط انتزاع می شوند. و چون آن اسماء را به تنهایی و صرف نظر از ذات لحاظ کنی صفات پدیدار شوند.
بنا بر این ، خدای تعالی یک حقیقت بیش نیست و آن وجود است. و اسماء و صفات از همین یک حقیقت انتزاع می شوند. لذا کثرتی در ذات احدی نیست. اگر کثرتی در اسماء و صفات او دیده می شود از ضعف ادراک انتزاع کننده است و الّا برای واصل به مقام احدیّت که مقام او ادنی است ، جز خدا هیچ نیست.