(1/100122959)-   

پرسش:آيا بي ديني برابر است با بي خدائي؟

پاسخ:
خير ممكن است كساني وجود خدا را بپذيرند ولي دين به معناي خاصّ كلمه نداشته باشند ؛ يعني وجود يك پيامبر الهي و تعليمات الهي او را تصديق ننمايند.در گذشته بسياري از بت پرستان چنين حالتي را داشتند ؛ البته آنها نيز مراسماتي آييني را رعايت مي كردند ؛ ولي آن آيين را نمي توان دين به معني حقيقي كلمه دانست ؛ چون منشاء الهي نداشت و خودشان نيز به الهي بودن آيين خودشان قائل نبودند. امروزه نيز كساني هستند كه وجود خدا را قبول كرده و آيينهايي براي خودشان مي سازند. اينها بر اين باورند كه ـ معاذ الله ـ پيامبران نيز دين خودشان را خودشان ساخته بوده اند.