(8/100137095)- 

پرسش:قرآن دلنشين و آرام بخش است يا موسيقي؟ چرا اکثريت مردم و حتي خودم به دلنشين و جذاب بودن موسيقي و نوحه نسبت به صوت قرآن بيشتر گرايش داريم؟ غزالي نيز موسيقي را دلنشين تر از قرآن مي داند؟ چرا؟ اکثريت مردم به محافل قرآني مي روند يا به تالارهاي موسيقي؟

پاسخ:

قرآن برای عقل و قلب خوش است و موسیقی برای قوّه ی خیال و حسّ. انسان گرایش به قرآن دارد؛ و بشر گرایش به موسیقی. در تعریف انسان گویند: « حیّ متألّه » و در تعریف بشر گویند: « حیوان الناطق». نطق ناشی از خیال است نه عقل. بشر را سه مرتبه روح است؛ روح جمادی، نباتی و حیوانی؛ چرا که نفس ناطقه از مراتب نفس حیوانی است. امّا انسان را چهار مرتبه روح است، یعنی روح الایمان را اضافه دارد؛ و آنکه روح الایمان دارد، گناه عمدی از او صادر نمی شود. امّا انبیاء و اوصیا را پنج مرتبه روح است، که روح القدس را افزون دارند؛ که به سبب آن عصمت از سهو و نسیان حاصل می شود.