(7/100129974)- 

پرسشدر ادامه بحث تفسیر نبوی: در نوشته های(م.ش) مطالبی نظیر اینکه خدا از طریق زبان محدود عربی نمی توانسته با پیامبر صحبت کند و اینکه همگانی بودن قرآن، ارتباط برای کسانی که مسلمان نیستند یا به خدا ایمان ندارند باید از طریق یک انسان صورت پذیرد تا راه برای دیگران محدود نشود و همین طور توصیفی بودن آیات؛ در این باره توضیح دهید.

پاسخ:

متأسفانه سوال حضرت عالی بسیار مبهم می باشد. لذا خواهشمندیم که سوالات را با وضوح بیشتری ارسال فرمایید. اگر مطالب سوال را از مقاله ای استخراج می نمایید ، بهتر است کلّ مقاله را به عنوان سوال ارسال کنید تا بتوان نقدی منسجم و همه جانبه ارائه داد.

خلاصه ی نظریّه شبستری در این باب آن است که الفاظ قرآن کریم از جانب خداوند متعال نیست ؛ چرا که علم نامحدود الهی در الفاظ محدود قرآن جای نمی گیرد. لذا رسول خدا (ص) آن حقیقتی را که با قلب شهود نموده ، خودش متناسب با زبان عصر و قوم خویش ، در الفاظ عربی ریخته است. لذا قرآن کریم ، قرائت نبوی از عالم است ؛ نه اینکه خداوند ، عین همین الفاظ را در سامعه ی او خلق کرده باشد.