(203/100127572)

 پرسش: آيا كساني كه نابينا هستند وقتي خواب ميبيند بينا هستند؟

 

پاسخ:

روانشناسان مي گويند حتي نابينايان هم خواب مي بينند . آنها در خواب ديدن به سه دسته تقسيم مي شوند :

اول نابيناياني كه از بدو تولد نابينا نبوده اند و بعدها بينايي خود را از دست داده اند . اين افراد خاطره مناظر و تصاوير را دارند و همانها را در خواب مي بينند .

دوم نابيناياني كه مادرزادي نابينا هستند، اما بخش تجسم بينايي آنان در مغزشان سالم است ، اينها هم در خواب اجسام را تصوير سازي مي كنند؛ اگر چه تصاوير مبهمي مي سازند.

سوم گروهي كه علاوه بر چشمها و مسير بينايي ، بخش بينايي در مغزشان هم از كار افتاده است؛ اينها در خواب چيزي نمي بينند ولي خواب مي شنوند يا خواب مي بويند، يعني خوابهايي دارند كه مربوط به بوها و صداها و امور لمسي است. البته افراد بينا هم كه خواب مي بينند، فقط نمي بينند، بلكه بوها و صدها و امور لمسي را هم در خواب، ادراك مي كنند.

گفته شده : كساني كه پيش از پنج سالگي بينايي شان را از دست مي دهند، در خوابشان چيزي نمي بينند، هر چند روياهايشان از نظر جزييات ، احساسات و روايت ، دست كمي از روياهاي مردم بينا ندارد.

افرادي كه بعد از 7 سالگي نابينا مي شوند، تا بيست ، سي سال بعد از نابينايي ، همچنان خوابهايي با مولفه هاي تصويري الهام گرفته از خاطرات كودكي مي بينند، كه البته به مرور زمان ، مانند عكسهاي يك آلبوم قديمي ، وضوح و شفافيت خود را از دست مي دهند.