(155/100159052)

پرسش:سلام.اينكه هر چيزي خزائنش نزد خداست، افكار پليد،اشعار پليد،نغمات پليد و... خزائنش كجاست؟

 

پاسخ:

امور پليد دو جنبه دارند؛ يك جنبه ي وجودي دارند كه جزائن آن نزد خداست؛ و وجود خير است. يك جنبه ي عدمي هم دارند؛ كه عنوان پليدي از اين جنبه انتزاع مي شود. امر عدمي نيز چيزي نيست كه نزد خدا باشد. اساساً گناه يعني نقص و و عدم. ما همان گونه كه توهّم مي كنيم سايه يا چاه يا شكاف يا سوراخ چيزي هستند، به همين نحو توهّم مي كنيم كه گناه و پليدي هم چيزي است. در حالي كه سايه همان عدم نور است. چاه همان عدم خاك است. شكاف و سوراخ نيز عدم چيزي هستند. دروغ دو جنبه دارد؛ از آن حيث كه صوت است حقيقت وجودي اش نزد خداست؛ امّا از آن حيث كه خبري است غير مطابق با واقع، امر عدمي است. يعني عنوان دروغ، از «عدم مطابقت با واقع» انتزاع شده است. فتأمّل!