(55/100146038)

پرسش: مجادله يعني چه؟

 

پاسخ:

مجادله از ريشه ي « جدل» است. اهل لغت گفته اند: جدال و مجادله يعنى گفتگو و نزاع و ستيزه و چيرگى بر يكديگر كه اصلش از، « جَدَلْتُ الحبل- يعنى ريسمان و طناب را محكم تاباندم» است. امّا در اصطلاح فنّ منطق، جدل و جدال و مجادله به معنى گفتگو و بحث با مخالف است تا از نظر خود برگردد و تسليم نظر طرف مقابل شود. در مجادله يا جدل، فرد مجادله كننده سعي مي كند از سخن و نظريّه ي طرف مقابل استفاده كند براي ابطال همان سخن و نظريّه. مثلاً مسيبحي مي گويد: خدا به صورت عيسي(ع) در آمد. مسلماني كه با او مجادله مي كند، مي پرسد: آيا تو خدا را نامحدود مي داني يا نه؟ او مي گويد: بلي خدا نامحدود است. مسلمان مي گويد: شكّ نيست كه عيسي(ع) موجود محدودي بود، پس اگر خدا به صورت عيسي در آمده، پس نامحدود، محدود شده است؛ و اين تناقض است. اين سبك بحث را مي گويند مجادله.