(103/100137095)

 پرسش: چگونه مثلثي است كه 180درجه بودنش و سه زاويه داشتنش عرضي است؟منطقا اينها ذاتى است.

 

پاسخ:

1ـ منظورتان را متوجّه نمي شوم. شايد اشاره داريد به پاسخ سوالي. توجّه داشته باشيد كه افراد گوناگوني به سوالات جواب مي دهند؛ لذا وقتي به سوالي ايرادي داريد، مشخصات سوال يا مقداري از متن سوال را هم بفرستيد تا بتوانيم پاسخگو باشيم. بنده هر چه در سابقه ي سوالات شما گشتم چيزي نيافتم كه بنده را در فهم مقصود شما بزرگوار كمك كند.

 

2ـ از نظر منطقي،  سه زاويه داشتن، عرضي لازم مثلث است نه ذاتي آن؛ و اغلب افرادغير ماهر در منطق، عرضي لازم را با ذاتي اشتباه مي گيرند . 180 درجه بودن مجموع زواياي داخلي نيز عرضي مفارق مثلث است؛ چون در هندسه هاي نااقليدسي، مجموع زواياي يك مثلث مي تواند كمتر از 180 درجه يا بيشتر از 180 درجه باشد. بلي در هندسه ي اقليدسي، 180 درجه بودن مجموع زواياي داخلي مثلث، عرضي لازم است؛ آن هم عرضي لازم با واسطه.

آنچه ذاتي مثلث مي باشد، « سه ضلع دو به دو متقاطع» است. تعريف منطقي مثلث (تعريف به ذاتيّات مثلث) چنين است: « شكلي دو بعدي كه از تلاقي دو به دوي سه خطّ غير موازي حاصل مي شود.» اگر سه زاويه داشتن و 180 درجه بودن مجموع زواياي داخلي، جزء ذاتيّات مثلث بود، بايد در تعريف منطقي مثلث، مي آمد؛ ولي ملاحظه مي كنيد كه نيامده است.

لازمه ي منطقي اين تعريف آن است كه مثلث، سه زاويه هم داشته باشد. لذا سه زاويه داشتن، معلول سه ضلعي بودن مثلث است. پس عرض لازم آن است نه ذاتي آن.

180 درجه بودن مجموع زواياي داخلي مثلث نيز داخل در حققيقت مثلث اقليدسي نيست، بلكه عرض لازم عرض لازم آن است. يعني 180 درجه بودن، عارض بر سه زاويه است؛ و سه زاويه نيز عارض بر سه ضلعي بودن است. لذا 180 درجه بودن، با يك واسطه، عارض بر مثلث است.

به زبان ساده، بايد سه خط دو به دو متقاطع باشند كه زاويه موجود شود. پس موجوديّت سه زوايه، از حيث منطقي، در رتبه ي دوم است. و بايد سه زاويه باشد كه مجموع آنها 180 درجه شود. پس اين مطلب نيز در رتبه ي سوم است.

 

 

 

دقّت شود كه عدم انفكاك يك صفت از يك موصوف، به معني ذاتي بودن آن صفت نيست.

 

 

 

سخن آخر:

 

 

 

بزرگوارا! بي تعارف، هنوز خيلي مانده تا ذهنتان دقّت منطقي پيدا كند. بايد ابتدا علم منطق را بياموزيد، بعد عمري تمرين كنيد تا ذهنتان كمي تا قسمتي منطقي شود. ذهن منطقي يافتن، به اين راحتي ها نيست. بلي اكثر مردم ادّعاي منطقي بودن دارند، امّا كار به ادّعا راست نيايد. تفكّر منطقي يك مهارت است؛ لذا بايد آنقدر تمرين نمود كه اين مهارت، در ذهن ايجاد شود. كسي مادرزادي منطقي نمي شود. با منطق خواندن هم كسي منطقي نمي شود. مهارت، با آموختن به علاوه ي تمرين نمودن حاصل مي شود.