(131/100159052)

پرسش:وجدان كردن يعني چه؟

پاسخ:

واژه ي «وجدان» از واژه ي «وجود» گرفته شده و در لغت به معني يافتن و واجد شدن و دارا شدن است. مثلاً وقتي گفته مي شود:« من گرسنگي خود را وجدان مي كنم» يعني من مي يابم كه گرسنه ام. يا وقتي گفته مي شود: « من وجدان مي كنم كه عاقلم» يعني من بي شكّ واجد عقل هستم يا داراي عقل هستم.

وجدان كردن در كتب منطقي و فلسفي و كلامي(اعتقادي) نيز اغلب به معني دريافت مطلب و حقيقتي است با علم حضوري و حسّ دروني، يا به عبارتي با دريافت قلبي و باطني. مثلاً وقتي گفته مي شود: « انسان، خوبي ايثار را وجدان مي كند.» منظور اين است كه انسان، با حسّ دروني و با دريافت باطني و قلبي مي يابد كه ايثار صفت خوبي است.

البته شدّت دريافت وجداني در افراد، متفاوت است؛ همان گونه كه شدّت فهم عقلي هم در انسانها متفاوت است. درجات بالاي وجدان را فراست، و بالاتر از آن را مكاشفه گويند.