(76/100130783)

پرسش:

رابطه بين گمراه شدن با حرام زاده عموم و خصوص من وجه است يا عموم و خصوص مطلق؟

 

پاسخ:

هر ولد الزنايي، گمراه است؛ امّا به سور عمومي نه به سور كلّي؛ يعني اغلب قريب به اتّفاق ولد الزناها، گمراه مي شوند.

پس بين گمراه بودن و ولدالزنا بودن، عموم و خصوص مطلق عرفي و عموم و خصوص من وجه منطقي وجود دارد.

لذا دقّت شود كه جملات بيان شده در قالبهاي عرفي با جملات بيان شده در قالبهاي منطقي خلط نشود. در منطق، يك قضيّه ي حمليّه يا كلّي است يا جزئي، امّا در زبان عرف، يك قضيّه ي حمليّه، حالات متعدّدي دارد؛ يا كلّي است يا جزئي، يا عامّ است يا خاصّ، يا مطلق است يا مقيّد، يا مهمل است يا مسوّر. تازه خود اينها نيز انواع و اقسام دارند. مثلاً عام مجموعي داريم، عام استغراقي داريم و عامّ بدلي.

لذا در بررسي آيات و احاديث، دانستن علم منطق، كافي نيست؛ بلكه بايد علم اصول فقه هم بدانيد؛ چون اين گونه مباحث در علم اصول فقه بيان مي شوند.

همچنين هيچ ولد الزنايي، بهشت نمي رود، حتّي اگر هيچ گناهي نكند و تمام تكاليفش را انجام دهد باز هم بهشت نمي رود. امّا كدام بهشت؟ زنازاده، به بهشت حلال زاده ها نمي رود؛ چون زنازاده هاي صالح، بهشت مخصوص خود را دارند. پس اگر جايي ديديد كه زنازاده ها به بهشت نمي روند، معنايش اين نيست كه به جهنّم مي روند؛ بلكه آنها بهشت مخصوص خود را دارند كه مادون بهشت حلال زاده ها و مافوق جهنّم است.