(13/100106691)- 

پرسش: كتاب عيون مسائل نفس ، چگونه كتابي است؟ براي چه كساني است؟ به زبان عربي است؟ آيا به فارسي، ترجمه شده است؟ برايمان مفيد است؟

پاسخ:

كتاب عيون مسائل نفس ، تالیف علّامه حسن زاده ی آملی ، کتابی است فلسفی درباره ی مساله ی نفس ، که از اهمّ مسائل فلسفه و از مشکلترین آنهاست ؛ لذا در کتبی مثل بدایةالحکمة و نهایةالحکمة که دو کتاب اوّل فلسفه به شمار می آیند به این بحث پرداخته نشده است. بنا بر این ، این کتاب برای افرادی نگاشته شده که دست کم دو کتاب مذکور را آموخته و آمادگی لازم برای استفاده از این بحث را یافته اند.

این کتاب به زبان عربی بوده ، شرحی از خود مؤلّف برای آن موجود است با عنوان « سرح العیون فی شرح العیون » که آن نیز به لغت عرب می باشد. اگر ترجمه ی فارسی این کتاب نیز موجود باشد بعید است افراد ناوارد در وادی فلسفه توان استفاده از آن را داشته باشند ؛ البته به استثنای افرادی که استعدادی ذاتی و جبلّی در علوم عقلیّه دارند.

برای افرادی که دارای استعداد فلسفی بوده و اطّلاعات اوّلیّه درباره ی فلسفه را دارا هستند ، کتاب سه جلدی علّامه ی حسن زاده آملی با عنوان « معرفت نفس » ، که به لغت پارسی می باشد ، مناسبتر است.