(17/100120799)

پرسش: يك سير مطالعاتي براي فلسفه دين لطفا بگيد؟

 

پاسخ:

در زمينه ي فلسفه دين، سير مطالعاتي چندان راه ندارد. كسي كه مي خواهد وارد اين بحث شود، لابد مباحث كلام اسلامي را پشت سر گذاشته است؛ و كسي كه اين مرحله را طيّ نموده باشد، هر كتابي را در حيطه ي فلسفه ي دين، مي تواند بخواند. سير مطالعاتي براي كساني است كه توان محدودي در فهم يك علم دارند؛ لذا براي آنها يك سير از آسان به دشوار ترتيب مي دهند.

در زمينه ي فلسفه ي دين، كتب زير پيشنهاد مي شوند.

 

ـ مسائل جديد كلامي و فلسفه دين، عبدالحسين خسروپناه ، ناشر: انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي - 26 مهر، 1388

ـ آشنايي با كلام جديد و فلسفه دين، علي رباني گلپايگاني، ناشر: واريان - 1383

ـ فلسفه دين و كلام جديد، محمدصفر جبرئيلي (به اهتمام)، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي - 11 آذر، 1387

ـ فلسفه دين، احمد بهشتي، ناشر: بوستان كتاب قم - 14 اسفند، 1386

ـ فلسفه ي دين، علي اكبر رشاد، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي - 22 مرداد، 1385

ـ فلسفه دين، محمدتقي جعفري تبريزي، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي - 20 مرداد، 1388