(23/100117935)ـ   

پرسش:لطفا يك سير مطالعاتي منظم (با توجه به اولويت­ بندي­ ها و پيش نيازها) در زمينه «معرفت­ شناسي» و «فلسفه» (اسلامي و غرب) معرفي نماييد.

پاسخ:

معرفت شناسی

ـ مسئله شناخت، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، تهران
ـ آموزش فلسفه ، مصباح یزدی ، قسمتی از جلد اوّل
ـ تئورى شناخت در فلسفه ما شهيد سيد محمد باقر صدر
ـ معرفت شناسي، حسن معلمي، کانون انديشه جوان، تهران
ـ معرفت شناسي در قرآن، حضرت آيت الله جوادي آملي، مرکز نشر اسراء، قم

فلسفه اسلامی
ـ جلد پنجم مجموعه آثار شهید مطهری
ـ آموزش فلسفه محمد تقى مصباح يزدى
ـ مقالات فلسفى شهيد مطهرى
ـ فلسفتنا ، شهيد سيد محمد باقر صدر
ـ بدایة الحکمة ، علامه طباطبایی
ـ نهایة الحکمة ، علامه طباطبایی
ـ اصول فلسفه و روش رئاليسم علامه طباطبائي ـ شهيد مطهري

آشنایی با فلسفه غرب
ـ مبانی و تاریخ فلسفه غرب ، ر.ج. هالینگ دیل ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ
ـ سیر حکمت در اروپا ، محمّد علی فروغی