(1/100128959)- 

پرسش:مي خواستم کتابی در باب (اسلام و يهوديت) را برايم معرفی کنيد.

پاسخ:

آشنایی با ادیان بزرگ،حسین توفیقی ـ چند کتاب از اف.ئی پیترز، به ترجمه حسین توفیقی: یهودیت، مسیحیت و اسلام: اعمال روح ـ یهودیت، مسیحیت و اسلام: از عهد تا جامعه ـ یهودیت، مسیحیت و اسلام: کلمه و شریعت و قوم خدا ـ خداشناسی از دیدگاه یهود، نصاری و اسلام، ابراهیم پیشوایی ملایری ؛ تاریخ خداباوری: 4000 سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام، کارن آرمسترانگ، مترجم: بهاء الدین خرمشاهی؛ عبادات در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)،عباس اشرفی ؛ جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت، محمدرضا جلیلی؛