(12/100127345)-   

پرسش:چند کتاب آموزشي در زمينه فلسفه، منطق، اصول فقه ميخواستم. با اين علوم آشنايي خيلي زيادي ندارم.

 پاسخ:

 

منطق:

 

ـ آموزش منطق ، محسن غرویان . این کتاب ، ساده و خلاصه می باشد.

ـ منطق صوری ، دکتر محمد خوانساری. این کتاب ، ساده ، روان و در نوع خود جامع است. خواندن این کتاب شخص را از خواندن کتاب قبلی بی نیاز می کند.

ـ منطق کاربردی ، سيد علي اصغر خندان. سبک نگارش این کتاب بسیار جالب و در تحلیل افکار و نوشته ها بسیار کارآمد می باشد.

ـ مغالطات ، سيد علي اصغر خندان. این کتاب در حقیقت تفصیل بخش آخر کتاب منطق کاربردی است و کمک شایانی به شما خواهد نمود تا موفّق به کشف مغالطات رایج در مطبوعات و نوشته ها شوید.

 

فلسفه:

 

ـ آموزش فلسفه ، آیة الله مصباح یزدی ، دو جلدی. جلد نخست مربوط می شود به تاریخ فلسفه و شناخت شناسی ؛ و جلد دوم فقط فلسفه است ؛ البته مقداری از جلد اوّل هم فلسفه می باشد.

ـ کلّیّات فلسفه ، دکتر علی شیروانی.

ـ بدایة الحکمة ، علّامه طباطبایی ، بهتر است ترجمه و شرح چهار جلدی این کتار را مطالعه فرمایید که از دکتر علی شیروانی است.

ـ نهایة الحکمة ، علّامه طباطبایی ، بهتر است ترجمه و شرح این کتار را مطالعه فرمایید که از دکتر علی شیروانی است.

 

اصول فقه:

 

 ـ آشنایی با اصول فقه: دوره ی پیش دانشگاهی: رشته ی علوم و معارف اسلامی ، سعید سیدحسینی (تدوین)

 ـ خودآموز و راهنمای اصول فقه ، عیسی دانشور (تدوین)

 ـ مبادی فقه و اصول: مشتمل بر بخشی از مسائل آن دو علم ، علیرضا فیض

ـ آموزش اصول فقه، سطح مقدماتی ، سیدکاظم حکیم

کلیات علوم اسلامی: اصول فقه – فقه ، شهید مرتضی مطهری

ـ تحریر اصول فقه ، علی شیروانی

ـ اصول فقه: شرح مختصر و جامع اصول فقه ، محمدرضا مظفر، شارح:حمید فرجی

ـ شرح اصول فقه ، محمدرضا مظفر، مترجم: علی محمدی

ـ اصول اندیشه ی فقهی حقوقی، یا، شرح تحقیقی اصول فقه مظفر، جهت استفاده دانشجویان کارشناسی تا دکتری ، جواد سرخوش

ـ مبادی و اصطلاحات اصول فقه ، جلال جلالی زاده

ـ اصول فقه: ترجمه و شرح کامل الوسیط فی اصول الفقه ، در چهار جلد ، جعفر سبحانی تبریزی، مترجم:عباس زراعت

ـ مبانی استنباط حقوق اسلامی، یا، اصول فقه ، ابوالحسن محمدی