(4/100124541)- 

پرسش:منظور از حرکت جوهري(نظريه ملا صدرا) چيست؟

پاسخ: حرکت یعنی خروج تدریجی جسم مادّی از حالت بالقوّه برای رسیدن به حالت بالفعل ؛ که اگر متحرّک ، عرض باشد ، مثل رنگ ، مزّه ، اندازه و ... ، حرکت آن را حرکت عرضی گویند ؛ و اگر متحرّک ، خودِ جوهر مثلا سیب یا درخت باشد ، آن را حرکت جوهری گویند. پس اگر سیب از درخت فرو افتاد (تغییر مکان داد) یا مزّه سیب یا رنگ آن در روند رشدش تغییر نمود ، حرکت عرضی رخ داده است ؛ امّا چرا این خواصّ سیب تغییر می کنند؟ چون ذات سیب ، در حرکت است ؛ یعنی وجود سیب ، یک وجود سیّال می باشد ؛ یعنی سیب خودش عین حرکت می باشد. لذا خصوصیّات آن نیز تغییر می کنند.