← استاد شهریار زرشناس:

دانلود مجموعه سخنرانی‌ها و جلسات علمی استاد شهریار زرشناس

غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس

دانلود جلسات یکی از بهترین کلاس‌های غرب‌شناسی تحلیلی با موضع نقد ایدئولوژی‌های مدرن در ۲۱ جلسه:

غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس
غرب شناسی و ایدئولوژی مدرن-استاد زرشناس

موضوعات: معنا و حقیقت ایدئولوژی، ایدئولوژی و نسبت آن با تفکر، ویژگی‌های ایدئولوژی مدرن، سرمایه داری و اقتصاد مدرن و…

نقد و بررسی انواع ایدئولوژی‌های مدرن: لیبرالیسم، نئو لیبرالیسم، سوسیالیسم، سکولاریسم، اومانیسم، فمنیسم، فاشیسم، آنارشیسم، اکولوژیسم، محافظه کاری، صهنونیسم، سوسیال دموکراسی، مائویسم و…

ادامه‌ی مطلب