← پایه یک:

شرح صمدیه – استاد هاشمیان

دانلود جلسات صوتی شرح صمدیه توسط استاد سید مهدی هاشمیان

سیر آموزشی ادبیات عرب در سخن‌ها:

  1. صمدیه (استاد هاشمیان)
  2. سیوطی (استاد هاشمیان)
  3. مغنی اللبیب (استاد هاشمیان)

تعداد جلسات شرح صمدیه: ۹۴ جلسه

دانلود جلسات در ادامه:

ادامه‌ی مطلب

دانلود دروس پایه یک حوزه‌ی مجازی


حقق،رضایی)

دانلود دروس پایه یک حوزه‌ی مجازی

از اساتید محترم حوزه علمیه (آدینه وند،مدرس)

صرف (صرف ساده)

 

عربی ۱ – جامع المقدمات(شرح الامثله)
استاد : آدينه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شرح الامثله – جلسه ۱ ۱۱,۲۱۵ ۰۰:۴۷:۳۱
۲ شرح الامثله – جلسه ۲ ۱۰,۶۵۵ ۰۰:۴۵:۰۸
۳ شرح الامثله – جلسه ۳ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۴ شرح الامثله – جلسه ۴ ۷,۲۶۷ ۰۰:۳۰:۴۰
۵ شرح الامثله – جلسه ۵ ۱۳,۰۱۱ ۰۰:۵۵:۱۱
۶ شرح الامثله – جلسه ۶ ۱۳,۵۱۴ ۰۰:۵۷:۴۰
۷ شرح الامثله – جلسه ۷ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۸ شرح الامثله – جلسه ۸ ۱۳,۳۴۸ ۰۰:۵۶:۳۷
۹ شرح الامثله – جلسه ۹ ۱۳,۱۵۳ ۰۰:۵۵:۴۷
۱۰ شرح الامثله – جلسه ۱۰ ۱۳,۵۷۱ ۰۰:۵۷:۳۴
۱۱ شرح الامثله – جلسه ۱۱ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۱۲ شرح الامثله – جلسه ۱۲ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۱۳ شرح الامثله – جلسه ۱۳ ۱۳,۶۲۰ ۰۰:۵۷:۴۷
فایل مخصوص: sharh-amsale.ef2

 

عربی ۱ – جامع المقدمات(صرف مير)
استاد : آدينه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صرف مير – جلسه ۱ ۹,۱۴۲ ۰۰:۳۸:۴۰
۲ صرف مير – جلسه ۲ ۱۱,۹۷۶ ۰۰:۵۰:۴۶
۳ صرف مير – جلسه ۳ ۱۲,۲۱۲ ۰۰:۵۱:۴۶
۴ صرف مير – جلسه ۴ ۱۲,۱۲۹ ۰۰:۵۱:۲۵
۵ صرف مير – جلسه ۵ ۱۲,۵۴۷ ۰۰:۵۳:۱۲
۶ صرف مير – جلسه ۶ ۱۲,۰۴۷ ۰۰:۵۱:۰۴
۷ صرف مير – جلسه ۷ ۱۱,۳۸۱ ۰۰:۴۸:۱۴
۸ صرف مير – جلسه ۸ ۱۲,۹۸۶ ۰۰:۵۵:۰۴
۹ صرف مير – جلسه ۹ ۱۲,۵۶۷ ۰۰:۵۳:۱۷
۱۰ صرف مير – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۳۷ ۰۰:۴۹:۴۵
۱۱ صرف مير – جلسه ۱۱ ۱۱,۸۵۷ ۰۰:۵۰:۱۶
۱۲ صرف مير – جلسه ۱۲ ۱۱,۴۲۱ ۰۰:۴۸:۲۴
۱۳ صرف مير – جلسه ۱۳ ۱۲,۱۹۱ ۰۰:۵۱:۴۱
۱۴ صرف مير – جلسه ۱۴ ۱۱,۳۴۴ ۰۰:۴۸:۰۴
۱۵ صرف مير – جلسه ۱۵ ۱۱,۸۹۵ ۰۰:۵۰:۲۵
۱۶ صرف مير – جلسه ۱۶ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۷ صرف مير – جلسه ۱۷ ۱۱,۰۱۲ ۰۰:۴۶:۳۹
۱۸ صرف مير – جلسه ۱۸ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۱۹ صرف مير – جلسه ۱۹ ۱۰,۸۸۱ ۰۰:۴۶:۰۶
۲۰ صرف مير – جلسه ۲۰ ۱۱,۹۱۵ ۰۰:۵۰:۳۰
۲۱ صرف مير – جلسه ۲۱ ۱۰,۷۴۴ ۰۰:۴۵:۳۰
۲۲ صرف مير – جلسه ۲۲ ۹,۷۳۳ ۰۰:۴۱:۱۲
۲۳ صرف مير – جلسه ۲۳ ۱۰,۲۶۶ ۰۰:۴۳:۲۸
۲۴ صرف مير – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۹ ۰۰:۴۰:۰۷
۲۵ صرف مير – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۴ ۰۰:۴۸:۲۵
۲۶ صرف مير – جلسه ۲۶ ۱۰,۶۲۹ ۰۰:۴۵:۰۱
۲۷ صرف مير – جلسه ۲۷ ۱۱,۵۱۳ ۰۰:۴۸:۴۷
۲۸ صرف مير – جلسه ۲۸ ۱۱,۲۵۴ ۰۰:۴۷:۴۱
۲۹ صرف مير – جلسه ۲۹ ۱۰,۵۵۶ ۰۰:۴۴:۴۲
۳۰ صرف مير – جلسه ۳۰ ۱۰,۵۳۱ ۰۰:۴۴:۳۶
۳۱ صرف مير – جلسه ۳۱ ۱۱,۵۶۲ ۰۰:۴۹:۰۰
۳۲ صرف مير – جلسه ۳۲ ۱۱,۳۲۹ ۰۰:۴۸:۰۰
۳۳ صرف مير – جلسه ۳۳ ۱۰,۶۸۳ ۰۰:۴۵:۱۵
۳۴ صرف مير – جلسه ۳۴ ۹,۳۱۶ ۰۰:۳۹:۲۵
۳۵ صرف مير – جلسه ۳۵ ۱۱,۴۳۰ ۰۰:۴۸:۲۶
فایل مخصوص: sarf-mir-a.ef2

 

عربی ۲ – جامع المقدمات(تصريف)
اساتید : مدرس، آدینه وند و محقق
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱ ۱۳,۲۶۷ ۰۰:۵۶:۱۷
۲ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۲ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۳ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۳ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۴ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۴ ۱۴,۰۳۰ ۰۰:۵۹:۳۲
۵ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۵ ۱۴,۰۹۷ ۰۰:۵۹:۴۹
۶ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۶ ۱۳,۹۷۱ ۰۰:۵۹:۳۵
۷ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۷ ۱۴,۳۰۰ ۰۱:۰۰:۴۱
۸ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۸ ۱۴,۲۵۹ ۰۱:۰۰:۳۱
۹ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۹ ۱۳,۶۸۶ ۰۰:۵۸:۰۴
۱۰ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۰ ۱۴,۰۴۳ ۰۰:۵۹:۳۵
۱۱ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۱ ۱۴,۶۲۴ ۰۱:۰۲:۰۴
۱۲ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۲ ۱۳,۶۰۵ ۰۰:۵۷:۴۳
۱۳ تصریف – استاد مدرس – جلسه ۱۳ ۱۴,۱۹۹ ۰۱:۰۰:۱۵
۱۴ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱ ۱۲,۹۶۳ ۰۰:۵۴:۵۹
۱۵ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲ ۱۳,۵۹۸ ۰۰:۵۷:۴۱
۱۶ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۳ ۱۱,۱۶۸ ۰۰:۴۷:۱۹
۱۷ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۴ ۱۲,۲۲۱ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۸ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۵ ۱۳,۸۲۷ ۰۰:۵۸:۴۰
۱۹ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۶ ۱۲,۲۸۸ ۰۰:۵۲:۰۶
۲۰ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۷ ۱۲,۸۸۲ ۰۰:۵۴:۳۸
۲۱ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۸ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۲۲ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۹ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۲۳ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۰ ۱۱,۰۴۰ ۰۰:۴۶:۴۶
۲۴ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۱ ۱۳,۶۱۸ ۰۰:۵۷:۴۶
۲۵ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۲ ۱۳,۷۱۳ ۰۰:۵۸:۱۱
۲۶ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۳ ۱۲,۸۸۹ ۰۰:۵۴:۴۰
۲۷ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۴ ۱۳,۴۶۳ ۰۰:۵۷:۰۷
۲۸ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۱ ۰۰:۵۰:۴۵
۲۹ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۶ ۱۲,۷۹۵ ۰۰:۵۴:۱۶
۳۰ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۷ ۱۱,۵۸۶ ۰۰:۴۹:۰۶
۳۱ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۸ ۱۳,۳۰۸ ۰۰:۵۶:۲۷
۳۲ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۱۹ ۱۳,۳۷۵ ۰۰:۵۶:۴۴
۳۳ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۰ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۳۴ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۱ ۱۳,۷۶۷ ۰۰:۵۸:۲۴
۳۵ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۲ ۱۲,۱۶۷ ۰۰:۵۱:۳۵
۳۶ تصریف – استاد آدینه وند – جلسه ۲۳ ۱۱,۱۴۱ ۰۰:۴۷:۱۲
۳۷ تصریف – استاد محقق – جلسه ۱ ۱۴,۱۵۸ ۰۱:۰۰:۰۵
۳۸ تصریف – استاد محقق – جلسه ۲ ۱۴,۰۱۰ ۰۰:۵۹:۲۷
۳۹ تصریف – استاد محقق – جلسه ۳ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۴۰ تصریف – استاد محقق – جلسه ۴ ۱۳,۸۵۴ ۰۰:۵۸:۴۷
۴۱ تصریف – استاد محقق – جلسه ۵ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۴۲ تصریف – استاد محقق – جلسه ۶ ۱۳,۷۰۶ ۰۰:۵۸:۰۹
۴۳ تصریف – استاد محقق – جلسه ۷ ۷,۰۷۱ ۰۰:۲۹:۵۰
۴۴ تصریف – استاد محقق – جلسه ۸ ۱۳,۷۱۹ ۰۰:۵۸:۱۲
۴۵ تصریف – استاد محقق – جلسه ۹ ۱۴,۱۱۸ ۰۰:۵۹:۵۴
۴۶ تصریف – استاد محقق – جلسه ۱۰ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۴۷ تصریف – استاد محقق – جلسه ۱۱ ۲۲,۰۴۲ ۰۱:۳۳:۴۳
فایل مخصوص: tasrif.ef2

 

عربی ۳ – صرف و نحو
استاد رضایی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صرف و نحو – جلسه ۱ ۱۱,۹۴۴ ۰۰:۵۰:۳۸
۲ صرف و نحو – جلسه ۲ ۱۱,۸۲۹ ۰۰:۵۰:۰۸
۳ صرف و نحو – جلسه ۳ ۱۴,۰۹۷ ۰۰:۵۹:۴۹
۴ صرف و نحو – جلسه ۴ ۱۷,۶۹۵ ۰۱:۱۵:۱۰
۵ صرف و نحو – جلسه ۵ ۱۱,۰۴۷ ۰۰:۴۶:۴۸
۶ صرف و نحو – جلسه ۶ ۱۸,۹۵۱ ۰۱:۲۰:۳۲
۷ صرف و نحو – جلسه ۷ ۱۵,۲۱۸ ۰۱:۰۴:۳۶
۸ صرف و نحو – جلسه ۸ ۱۷,۰۹۵ ۰۱:۱۲:۳۶
۹ صرف و نحو – جلسه ۹ ۱۷,۵۴۷ ۰۱:۱۴:۳۲
۱۰ صرف و نحو – جلسه ۱۰ ۱۱,۶۲۰ ۰۰:۴۹:۱۵
۱۱ صرف و نحو – جلسه ۱۱ ۱۶,۳۸۶ ۰۱:۰۹:۳۵
۱۲ صرف و نحو – جلسه ۱۲ ۱۸,۶۶۷ ۰۱:۱۹:۱۹
۱۳ صرف و نحو – جلسه ۱۳ ۱۷,۶۵۵ ۰۱:۱۵:۰۰
۱۴ صرف و نحو – جلسه ۱۴ ۱۵,۸۸۰ ۰۱:۰۷:۲۵
۱۵ صرف و نحو – جلسه ۱۵ ۱۶,۱۴۳ ۰۱:۰۸:۳۳
۱۶ صرف و نحو – جلسه ۱۶ ۱۷,۲۵۰ ۰۱:۱۳:۱۶
۱۷ صرف و نحو – جلسه ۱۷ ۱۷,۲۹۰ ۰۱:۱۳:۲۶
۱۸ صرف و نحو – جلسه ۱۸ ۱۶,۱۴۳ ۰۱:۰۸:۳۳
۱۹ صرف و نحو – جلسه ۱۹ ۱۷,۹۸۶ ۰۱:۱۶:۲۴
۲۰ صرف و نحو – جلسه ۲۰ ۱۶,۶۲۰ ۰۱:۱۰:۳۵
۲۱ صرف و نحو – جلسه ۲۱ ۱۶,۰۳۳ ۰۱:۰۸:۰۵
۲۲ صرف و نحو – جلسه ۲۲ ۱۹,۰۸۴ ۰۱:۲۱:۰۶
۲۳ صرف و نحو – جلسه ۲۳ ۱۹,۵۹۰ ۰۱:۲۳:۱۶
۲۴ صرف و نحو – جلسه ۲۴ ۱۵,۹۹۲ ۰۱:۰۷:۵۵
۲۵ صرف و نحو – جلسه ۲۵ ۱۴,۵۷۵ ۰۱:۰۱:۵۲
۲۶ صرف و نحو – جلسه ۲۶ ۱۵,۵۶۷ ۰۱:۰۶:۰۶
۲۷ صرف و نحو – جلسه ۲۷ ۱۶,۲۸۹ ۰۱:۰۹:۲۹
۲۸ صرف و نحو – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۱۸ ۰۱:۱۲:۱۷
۲۹ صرف و نحو – جلسه ۲۹ ۱۸,۰۳۸ ۰۱:۱۶:۳۸
۳۰ صرف و نحو – جلسه ۳۰ ۱۶,۰۳۳ ۰۱:۰۸:۰۵
۳۱ صرف و نحو – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۹۲ ۰۰:۵۱:۴۲
۳۲ صرف و نحو – جلسه ۳۲ ۱۶,۴۷۸ ۰۱:۰۹:۵۹
۳۳ صرف و نحو – جلسه ۳۳ ۱۲,۰۳۰ ۰۰:۵۱:۰۰
۳۴ صرف و نحو – جلسه ۳۴ ۱۶,۲۴۹ ۰۱:۰۹:۰۰
۳۵ صرف و نحو – جلسه ۳۵ ۱۷,۰۹۵ ۰۱:۱۲:۳۶
۳۶ صرف و نحو – جلسه ۳۶ ۱۵,۹۱۳ ۰۱:۰۷:۳۴
۳۷ صرف و نحو – جلسه ۳۷ ۱۶,۱۸۳ ۰۱:۰۸:۴۳
۳۸ صرف و نحو – جلسه ۳۸ ۱۴,۹۱۴ ۰۱:۰۳:۱۸
۳۹ صرف و نحو – جلسه ۳۹ ۱۶,۹۳۳ ۰۱:۱۱:۵۵
۴۰ صرف و نحو – جلسه ۴۰ ۱۰,۶۲۸ ۰۰:۴۵:۰۱
۴۱ صرف و نحو – جلسه ۴۱ ۱۳,۷۸۷ ۰۰:۵۸:۳۰
۴۲ صرف و نحو – جلسه ۴۲ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۴۳ صرف و نحو – جلسه ۴۳ ۱۲,۳۸۳ ۰۰:۵۲:۳۰
۴۴ صرف و نحو – جلسه ۴۴ ۱۵,۷۵۱ ۰۱:۰۶:۵۲
۴۵
صرف و نحو – جلسه ۴۵
۵,۳۵۰ ۰۰:۲۲:۳۰
۴۶ صرف و نحو – جلسه ۴۶ ۱۰,۵۶۷ ۰۰:۴۴:۴۵
۴۷ صرف و نحو – جلسه ۴۷ ۱۰,۱۸۹ ۰۰:۴۳:۰۹
۴۸ صرف و نحو – جلسه ۴۸ ۱۴,۴۲۸ ۰۱:۰۱:۱۴
۴۹ صرف و نحو – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۷ ۰۱:۰۲:۲۰
۵۰ صرف و نحو – جلسه ۵۰ ۲۱,۶۵۸ ۰۱:۳۲:۰۴
۵۱ صرف و نحو – جلسه ۵۱ ۱۹,۶۷۳ ۰۱:۲۳:۳۶
فایل مخصوص: sarf-nahv.ef2

 

عربی ۴ – صرف میر
استاد مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صرف میر – جلسه ۱ ۱۴,۲۱۹ ۰۱:۰۰:۲۰
۲ صرف میر – جلسه ۲ ۱۰,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۳ صرف میر – جلسه ۳ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۴ صرف میر – جلسه ۴ ۶,۲۰۲ ۰۰:۲۶:۰۸
۵ صرف میر – جلسه ۵ ۷,۷۶۶ ۰۰:۳۲:۴۸
۶ صرف میر – جلسه ۶ ۹,۸۵۴ ۰۰:۴۱:۴۳
۷ صرف میر – جلسه ۷ ۱۰,۲۷۸ ۰۰:۴۳:۳۱
۸ صرف میر – جلسه ۸ ۱۰,۴۹۵ ۰۰:۴۴:۲۷
۹ صرف میر – جلسه ۹ ۵,۴۸۹ ۰۰:۲۳:۰۵
۱۰ صرف میر – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۰۷ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۱ صرف میر – جلسه ۱۱ ۹,۰۳۳ ۰۰:۳۸:۱۳
۱۲ صرف میر – جلسه ۱۲ ۱۰,۲۹۳ ۰۰:۴۳:۳۵
۱۳ صرف میر – جلسه ۱۳ ۱۱,۲۴۵ ۰۰:۴۷:۳۹
۱۴ صرف میر – جلسه ۱۴ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۱۵ صرف میر – جلسه ۱۵ ۱۱,۱۳۴ ۰۰:۴۷:۱۱
۱۶ صرف میر – جلسه ۱۶ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۷ صرف میر – جلسه ۱۷ ۶,۹۷۰ ۰۰:۲۹:۲۴
۱۸ صرف میر – جلسه ۱۸ ۱۱,۳۱۷ ۰۰:۴۷:۵۷
۱۹ صرف میر – جلسه ۱۹ ۹,۰۷۶ ۰۰:۳۸:۲۳
۲۰ صرف میر – جلسه ۲۰ ۹,۲۵۱ ۰۰:۳۹:۰۸
۲۱ صرف میر – جلسه ۲۱ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۲ صرف میر – جلسه ۲۲ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۲۳ صرف میر – جلسه ۲۳ ۷,۶۷۸ ۰۰:۳۲:۲۶
۲۴ صرف میر – جلسه ۲۴ ۵,۸۵۶ ۰۰:۲۴:۳۹
۲۵ صرف میر – جلسه ۲۵ ۷,۳۲۱ ۰۰:۳۰:۵۴
۲۶ صرف میر – جلسه ۲۶ ۶,۸۳۵ ۰۰:۲۸:۵۰
۲۷ صرف میر – جلسه ۲۷ ۵,۰۸۰ ۰۰:۲۱:۲۱
۲۸ صرف میر – جلسه ۲۸ ۸,۷۰۳ ۰۰:۳۶:۴۸
۲۹ صرف میر – جلسه ۲۹ ۶,۰۴۸ ۰۰:۲۵:۲۸
۳۰ صرف میر – جلسه ۳۰ ۱۰,۵۷۴ ۰۰:۴۴:۴۷
۳۱ صرف میر – جلسه ۳۱ ۶,۹۹۰ ۰۰:۲۹:۳۰
۳۲ صرف میر – جلسه ۳۲ ۹,۴۰۶ ۰۰:۳۹:۴۸
۳۳ صرف میر – جلسه ۳۳ ۶,۷۲۰ ۰۰:۲۸:۲۰
۳۴ صرف میر – جلسه ۳۴ ۳,۱۷۶ ۰۰:۱۳:۱۳
۳۵ صرف میر – جلسه ۳۵ ۱۰,۴۱۹ ۰۰:۴۴:۰۷
۳۶ صرف میر – جلسه ۳۶ ۸,۳۶۰ ۰۰:۳۵:۲۰
۳۷ صرف میر – جلسه ۳۷ ۸,۵۸۳ ۰۰:۳۶:۱۷
۳۸ صرف میر – جلسه ۳۸ ۸,۱۹۸ ۰۰:۳۴:۳۹
۳۹ صرف میر – جلسه ۳۹ ۷,۹۰۱ ۰۰:۳۳:۲۳
۴۰ صرف میر – جلسه ۴۰ ۶,۹۴۹ ۰۰:۲۹:۱۹
۴۱ صرف میر – جلسه ۴۱ ۹,۵۵۵ ۰۰:۴۰:۲۶
۴۲ صرف میر – جلسه ۴۲ ۷,۰۷۱ ۰۰:۲۹:۵۰
۴۳ صرف میر – جلسه ۴۳ ۷,۳۹۵ ۰۰:۳۱:۱۳
۴۴ صرف میر – جلسه ۴۴ ۱۳,۶۷۹ ۰۰:۵۸:۰۲
۴۵
صرف میر – جلسه ۴۵
۱۴,۱۶۵ ۰۱:۰۰:۰۶
۴۶ صرف میر – جلسه ۴۶ ۱۴,۷۲۵ ۰۱:۰۲:۳۰
۴۷ صرف میر – جلسه ۴۷ ۱۲,۲۷۵ ۰۰:۵۲:۰۳
۴۸ صرف میر – جلسه ۴۸ ۸,۲۰۵ ۰۰:۳۴:۴۱
فایل مخصوص: sarf-mir-m.ef2

 

عربی ۵ – شرح تصريف
استاد مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شرح تصریف – جلسه ۱ ۹,۰۶۲ ۰۰:۳۸:۲۰
۲ شرح تصریف – جلسه ۲ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۳ شرح تصریف – جلسه ۳ ۱۲,۸۳۵ ۰۰:۵۴:۲۶
۴ شرح تصریف – جلسه ۴ ۱۲,۰۴۶ ۰۰:۵۱:۰۴
۵ شرح تصریف – جلسه ۵ ۱۲,۸۸۳ ۰۰:۵۴:۳۸
۶ شرح تصریف – جلسه ۶ ۱۰,۲۳۷ ۰۰:۴۳:۲۱
۷ شرح تصریف – جلسه ۷ ۱۲,۱۲۷ ۰۰:۵۱:۲۵
۸ شرح تصریف – جلسه ۸ ۱۰,۰۸۸ ۰۰:۴۲:۴۳
۹ شرح تصریف – جلسه ۹ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۱۰ شرح تصریف – جلسه ۱۰ ۱۱,۱۸۸ ۰۰:۴۷:۲۴
۱۱ شرح تصریف – جلسه ۱۱ ۱۰,۹۶۶ ۰۰:۴۶:۲۷
۱۲ شرح تصریف – جلسه ۱۲ ۹,۷۷۱ ۰۰:۴۱:۲۱
۱۳ شرح تصریف – جلسه ۱۳ ۱۱,۳۹۱ ۰۰:۴۸:۱۶
۱۴ شرح تصریف – جلسه ۱۴ ۱۰,۷۱۶ ۰۰:۴۵:۲۳
۱۵ شرح تصریف – جلسه ۱۵ ۱۱,۸۰۳ ۰۰:۵۰:۰۲
۱۶ شرح تصریف – جلسه ۱۶ ۱۱,۹۳۱ ۰۰:۵۰:۳۴
۱۷ شرح تصریف – جلسه ۱۷ ۱۲,۰۱۹ ۰۰:۵۰:۵۷
۱۸ شرح تصریف – جلسه ۱۸ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۱۹ شرح تصریف – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۱۸ ۰۰:۴۳:۴۱
۲۰ شرح تصریف – جلسه ۲۰ ۹,۲۵۸ ۰۰:۳۹:۱۰
۲۱ شرح تصریف – جلسه ۲۱ ۱۱,۳۱۷ ۰۰:۴۷:۵۷
۲۲ شرح تصریف – جلسه ۲۲ ۱۰,۱۷۶ ۰۰:۴۳:۰۵
۲۳ شرح تصریف – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۲۴ شرح تصریف – جلسه ۲۴ ۷,۵۶۴ ۰۰:۳۱:۵۶
۲۵ شرح تصریف – جلسه ۲۵ ۶,۲۶۱ ۰۰:۲۶:۲۳
۲۶ شرح تصریف – جلسه ۲۶ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۴۳:۲۶
۲۷ شرح تصریف – جلسه ۲۷ ۸,۴۶۸ ۰۰:۳۵:۴۸
۲۸ شرح تصریف – جلسه ۲۸ ۱۰,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۲۹ شرح تصریف – جلسه ۲۹ ۱۱,۳۶۴ ۰۰:۴۸:۰۹
۳۰ شرح تصریف – جلسه ۳۰ ۱۲,۶۴۰ ۰۰:۵۳:۳۶
۳۱ شرح تصریف – جلسه ۳۱ ۷,۹۶۲ ۰۰:۳۳:۳۸
۳۲ شرح تصریف – جلسه ۳۲ ۷,۶۶۵ ۰۰:۳۲:۲۲
۳۳ شرح تصریف – جلسه ۳۳ ۹,۶۱۶ ۰۰:۴۰:۴۲
۳۴ شرح تصریف – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۹۵ ۰۱:۰۱:۰۵
۳۵ شرح تصریف – جلسه ۳۵ ۱۳,۲۸۸ ۰۰:۵۶:۲۲
۳۶ شرح تصریف – جلسه ۳۶ ۱۳,۵۳۱ ۰۰:۵۷:۲۴
۳۷ شرح تصریف – جلسه ۳۷ ۱۳,۳۳۵ ۰۰:۵۶:۳۴
۳۸ شرح تصریف – جلسه ۳۸ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۳۹ شرح تصریف – جلسه ۳۹ ۶,۴۷۰ ۰۰:۲۷:۱۶
۴۰ شرح تصریف – جلسه ۴۰ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۴۱ شرح تصریف – جلسه ۴۱ ۶,۳۳۵ ۰۰:۲۶:۴۲
۴۲ شرح تصریف – جلسه ۴۲ ۱۱,۴۹۹ ۰۰:۴۸:۴۴
۴۳ شرح تصریف – جلسه ۴۳ ۱۱,۷۴۹ ۰۰:۴۹:۴۸
۴۴ شرح تصریف – جلسه ۴۴ ۱۳,۴۲۹ ۰۰:۵۶:۵۸
۴۵
شرح تصریف – جلسه ۴۵
۷,۰۸۴ ۰۰:۲۹:۵۴
۴۶ شرح تصریف – جلسه ۴۶ ۱۳,۱۳۹ ۰۰:۵۵:۴۴
۴۷ شرح تصریف – جلسه ۴۷ ۱۲,۸۷۶ ۰۰:۵۴:۳۶
۴۸ شرح تصریف – جلسه ۴۸ ۹,۰۲۸ ۰۰:۳۸:۱۱
۴۹ شرح تصریف – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۵۰ شرح تصریف – جلسه ۵۰ ۱۳,۶۷۹ ۰۰:۵۸:۰۲
۵۱ شرح تصریف – جلسه ۵۱ ۱۳,۳۶۹ ۰۰:۵۶:۴۲
۵۲ شرح تصریف – جلسه ۵۲ ۴,۷۵۶ ۰۰:۱۹:۵۸
۵۳ شرح تصریف – جلسه ۵۳ ۱۳,۴۴۳ ۰۰:۵۷:۰۱
۵۴ شرح تصریف – جلسه ۵۴ ۱۳,۵۰۴ ۰۰:۵۷:۱۷
۵۵ شرح تصریف – جلسه ۵۵ ۱۳,۰۰۴ ۰۰:۵۵:۰۹
۵۶ شرح تصریف – جلسه ۵۶ ۲۱,۲۸۶ ۰۱:۳۰:۲۹
۵۷ شرح تصریف – جلسه ۵۷ ۱۳,۰۳۱ ۰۰:۵۵:۱۶
۵۸ شرح تصریف – جلسه ۵۸ ۱۳,۲۷۴ ۰۰:۵۶:۱۸
۵۹ شرح تصریف – جلسه ۵۹ ۱۲,۱۹۴ ۰۰:۵۱:۴۲
۶۰ شرح تصریف – جلسه ۶۰ ۱۲,۵۷۹ ۰۰:۵۳:۲۰
۶۱ شرح تصریف – جلسه ۶۱ ۱۳,۰۷۲ ۰۰:۵۵:۲۶
۶۲ شرح تصریف – جلسه ۶۲ ۱۳,۶۰۵ ۰۰:۵۷:۴۳
۶۳ شرح تصریف – جلسه ۶۳ ۱۳,۷۲۰ ۰۰:۵۸:۱۲
۶۴ شرح تصریف – جلسه ۶۴ ۲۰,۹۷۶ ۰۱:۲۹:۱۰
۶۵ شرح تصریف – جلسه ۶۵ ۱۳,۴۸۳ ۰۰:۵۷:۱۲
۶۶ شرح تصریف – جلسه ۶۶ ۱۴,۲۳۳ ۰۱:۰۰:۲۴
۶۷ شرح تصریف – جلسه ۶۷ ۱۳,۷۸۷ ۰۰:۵۸:۳۰
۶۸ شرح تصریف – جلسه ۶۸ ۱۳,۱۱۹ ۰۰:۵۵:۳۹
۶۹ شرح تصریف – جلسه ۶۹ ۱۴,۲۱۲ ۰۱:۰۰:۱۸
۷۰ شرح تصریف – جلسه ۷۰ ۷,۱۳۱ ۰۰:۳۰:۰۶
۷۱ شرح تصریف – جلسه ۷۱ ۷,۰۴۴ ۰۰:۲۹:۴۳
۷۲ شرح تصریف – جلسه ۷۲ ۱۰,۲۳۶ ۰۰:۴۳:۲۱
فایل مخصوص: sharh-tasrif.ef2

 

نحو ۱ (نحو مقدماتي ، هدايه ، صمديه)

 

عربی ۶ – شرح عوامل في نحو
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱ ۱۴,۹۱۴ ۰۱:۰۳:۱۸
۲ شرح عوامل في نحو – جلسه ۲ ۱۴,۱۵۲ ۰۱:۰۰:۰۳
۳ شرح عوامل في نحو – جلسه ۳ ۱۴,۸۶۰ ۰۱:۰۳:۰۴
۴ شرح عوامل في نحو – جلسه ۴ ۱۴,۷۹۳ ۰۱:۰۲:۴۷
۵ شرح عوامل في نحو – جلسه ۵ ۱۴,۸۶۷ ۰۱:۰۳:۰۶
۶ شرح عوامل في نحو – جلسه ۶ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۷ شرح عوامل في نحو – جلسه ۷ ۱۲,۴۶۴ ۰۰:۵۲:۵۱
۸ شرح عوامل في نحو – جلسه ۸ ۱۳,۵۷۱ ۰۰:۵۷:۳۴
۹ شرح عوامل في نحو – جلسه ۹ ۱۳,۵۶۴ ۰۰:۵۷:۳۳
۱۰ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۰ ۱۴,۸۰۶ ۰۱:۰۲:۵۱
۱۱ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۱ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۱۲ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۲ ۱۲,۸۴۲ ۰۰:۵۴:۲۸
۱۳ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۳ ۶,۰۸۵ ۰۰:۲۵:۳۸
۱۴ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۴ ۱۳,۹۰۲ ۰۰:۵۸:۵۹
۱۵ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۵ ۱۴,۹۲۱ ۰۱:۰۳:۲۰
۱۶ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۶ ۱۴,۴۵۵ ۰۱:۰۱:۲۱
۱۷ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۷ ۱۳,۴۰۲ ۰۰:۵۶:۵۱
۱۸ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۸ ۱۵,۰۱۶ ۰۱:۰۳:۴۴
۱۹ شرح عوامل في نحو – جلسه ۱۹ ۷,۵۹۱ ۰۰:۳۲:۰۳
فایل مخصوص: sharh-avamel-fi-nahv.ef2

 

عربی ۶ – كتاب عوامل
استاد :
محقق
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ کتاب عوامل – جلسه ۱ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۲ کتاب عوامل – جلسه ۲ ۱۴,۰۹۱ ۰۰:۵۹:۴۷
۳ کتاب عوامل – جلسه ۳ ۱۴,۱۳۸ ۰۰:۵۹:۵۹
۴ کتاب عوامل – جلسه ۴ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۵ کتاب عوامل – جلسه ۵ ۱۴,۱۸۵ ۰۱:۰۰:۱۲
۶ کتاب عوامل – جلسه ۶ ۱۴,۱۳۸ ۰۰:۵۹:۵۹
۷ کتاب عوامل – جلسه ۷ ۱۳,۷۶۷ ۰۰:۵۸:۲۴
۸ کتاب عوامل – جلسه ۸ ۸,۴۵۵ ۰۰:۳۵:۴۴
۹ کتاب عوامل – جلسه ۹ ۱۳,۸۲۸ ۰۰:۵۸:۴۰
۱۰ کتاب عوامل – جلسه ۱۰ ۱۳,۹۴۲ ۰۰:۵۹:۰۹
۱۱ کتاب عوامل – جلسه ۱۱ ۱۴,۰۳۷ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۲ کتاب عوامل – جلسه ۱۲ ۱۴,۰۸۴ ۰۰:۵۹:۴۶
۱۳ کتاب عوامل – جلسه ۱۳ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۱۴ کتاب عوامل – جلسه ۱۴ ۱۳,۶۲۵ ۰۰:۵۷:۴۸
۱۵ کتاب عوامل – جلسه ۱۵ ۱۳,۸۱۴ ۰۰:۵۸:۳۷
۱۶ کتاب عوامل – جلسه ۱۶ ۱۳,۹۹۰ ۰۰:۵۹:۲۱
۱۷ کتاب عوامل – جلسه ۱۷ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۱۸ کتاب عوامل – جلسه ۱۸ ۱۴,۱۳۱ ۰۰:۵۹:۵۸
۱۹ کتاب عوامل – جلسه ۱۹ ۱۳,۶۳۲ ۰۰:۵۷:۵۰
۲۰ کتاب عوامل – جلسه ۲۰ ۱۴,۱۷۹ ۰۱:۰۰:۱۰
۲۱ کتاب عوامل – جلسه ۲۱ ۱۰,۹۶۶ ۰۰:۴۶:۲۷
فایل مخصوص: ketab-avamel.ef2

 

عربی ۶ – كتاب عوامل ملا حسن
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱ ۱۱,۷۴۲ ۰۰:۴۹:۴۶
۲ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲ ۹,۴۵۴ ۰۰:۴۰:۰۰
۳ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۳ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۴ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۴ ۱۱,۸۰۹ ۰۰:۵۰:۰۳
۵ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۵ ۱۰,۸۹۱ ۰۰:۴۶:۰۸
۶ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۶ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۷ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۷ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۸ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۸ ۱۱,۳۲۳ ۰۰:۴۷:۵۹
۹ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۹ ۷,۷۱۹ ۰۰:۳۲:۳۶
۱۰ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۰ ۱۰,۵۰۰ ۰۰:۴۴:۲۸
۱۱ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۱ ۶,۵۱۱ ۰۰:۲۷:۲۷
۱۲ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۲ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۱۳ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۳ ۱۱,۵۱۹ ۰۰:۴۸:۴۹
۱۴ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۴ ۱۱,۰۸۰ ۰۰:۴۶:۵۷
۱۵ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۵ ۱۲,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۰۹
۱۶ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۸۰ ۰۰:۴۶:۵۷
۱۷ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۰۰ ۰۰:۵۱:۱۸
۱۸ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۸ ۹,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۵۷
۱۹ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۱۹ ۱۲,۲۴۸ ۰۰:۵۱:۵۶
۲۰ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۰ ۱۲,۴۷۸ ۰۰:۵۲:۵۴
۲۱ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۱ ۱۱,۹۷۱ ۰۰:۵۰:۴۵
۲۲ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۲ ۱۰,۷۲۳ ۰۰:۴۵:۲۵
۲۳ كتاب عوامل ملا حسن – جلسه ۲۳ ۵,۴۲۴ ۰۰:۲۲:۴۹
فایل مخصوص: ketab-avamel-mola-hasan.ef2

 

عربی ۷ – هدايه
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ هدایه – جلسه ۱ ۱۱,۴۱۱ ۰۰:۴۸:۲۱
۲ هدایه – جلسه ۲ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۳ هدایه – جلسه ۳ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۴ هدایه – جلسه ۴ ۱۲,۴۳۷ ۰۰:۵۲:۴۴
۵ هدایه – جلسه ۵ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۶ هدایه – جلسه ۶ ۸,۱۱۷ ۰۰:۳۴:۱۸
۷ هدایه – جلسه ۷ ۱۳,۰۴۵ ۰۰:۵۵:۲۰
۸ هدایه – جلسه ۸ ۴,۸۹۷ ۰۰:۲۰:۳۴
۹ هدایه – جلسه ۹ ۱۱,۲۹۰ ۰۰:۴۷:۵۰
۱۰ هدایه – جلسه ۱۰ ۱۲,۰۷۹ ۰۰:۵۱:۱۲
۱۱ هدایه – جلسه ۱۱ ۹,۰۳۵ ۰۰:۳۸:۱۳
۱۲ هدایه – جلسه ۱۲ ۱۲,۳۹۷ ۰۰:۵۲:۳۴
۱۳ هدایه – جلسه ۱۳ ۱۱,۵۱۲ ۰۰:۴۸:۴۷
۱۴ هدایه – جلسه ۱۴ ۸,۲۵۲ ۰۰:۳۴:۵۳
۱۵ هدایه – جلسه ۱۵ ۱۱,۵۳۹ ۰۰:۴۸:۵۴
۱۶ هدایه – جلسه ۱۶ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۱۷ هدایه – جلسه ۱۷ ۱۱,۹۷۸ ۰۰:۵۰:۴۷
۱۸ هدایه – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۹۳ ۰۰:۴۹:۰۸
۱۹ هدایه – جلسه ۱۹ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۲۰ هدایه – جلسه ۲۰ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۲۱ هدایه – جلسه ۲۱ ۹,۸۱۱ ۰۰:۴۱:۳۲
۲۲ هدایه – جلسه ۲۲ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۲۳ هدایه – جلسه ۲۳ ۸,۶۶۴ ۰۰:۳۶:۳۸
۲۴ هدایه – جلسه ۲۴ ۱۰,۹۴۵ ۰۰:۴۶:۲۲
۲۵ هدایه – جلسه ۲۵ ۹,۰۷۶ ۰۰:۳۸:۲۳
۲۶ هدایه – جلسه ۲۶ ۹,۷۴۴ ۰۰:۴۱:۱۵
۲۷ هدایه – جلسه ۲۷ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۲۸ هدایه – جلسه ۲۸ ۸,۴۷۵ ۰۰:۳۵:۵۰
۲۹ هدایه – جلسه ۲۹ ۶,۴۶۳ ۰۰:۲۷:۱۵
۳۰ هدایه – جلسه ۳۰ ۶,۰۳۸ ۰۰:۲۵:۲۶
۳۱ هدایه – جلسه ۳۱ ۹,۷۹۱ ۰۰:۴۱:۲۷
۳۲ هدایه – جلسه ۳۲ ۶,۹۲۲ ۰۰:۲۹:۱۲
۳۳ هدایه – جلسه ۳۳ ۵,۳۵۶ ۰۰:۲۲:۳۱
۳۴ هدایه – جلسه ۳۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۳۵ هدایه – جلسه ۳۵ ۱۰,۲۳۰ ۰۰:۴۳:۱۹
۳۶ هدایه – جلسه ۳۶ ۸,۷۶۵ ۰۰:۳۷:۰۴
۳۷ هدایه – جلسه ۳۷ ۶,۹۴۹ ۰۰:۲۹:۱۹
۳۸ هدایه – جلسه ۳۸ ۵,۰۴۶ ۰۰:۲۱:۱۲
۳۹ هدایه – جلسه ۳۹ ۵,۷۶۸ ۰۰:۲۴:۱۷
۴۰ هدایه – جلسه ۴۰ ۱۱,۴۰۴ ۰۰:۴۸:۲۰
۴۱ هدایه – جلسه ۴۱ ۸,۸۹۳ ۰۰:۳۷:۳۷
۴۲ هدایه – جلسه ۴۲ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۴۳ هدایه – جلسه ۴۳ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۴۴ هدایه – جلسه ۴۴ ۵,۳۰۲ ۰۰:۲۲:۱۸
فایل مخصوص: hedaye.ef2

 

عربی ۷ – صمديه
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صمدیه – جلسه ۱ ۱۱,۴۱۸ ۰۰:۴۸:۲۳
۲ صمدیه – جلسه ۲ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۱
۳ صمدیه – جلسه ۳ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۴ صمدیه – جلسه ۴ ۹,۱۴۳ ۰۰:۳۸:۴۱
۵ صمدیه – جلسه ۵ ۱۰,۶۰۱ ۰۰:۴۴:۵۴
۶ صمدیه – جلسه ۶ ۱۰,۱۷۶ ۰۰:۴۳:۰۵
۷ صمدیه – جلسه ۷ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۸ صمدیه – جلسه ۸ ۱۰,۹۳۲ ۰۰:۴۶:۱۹
۹ صمدیه – جلسه ۹ ۲۰,۳۰۱ ۰۱:۲۶:۱۷
۱۰ صمدیه – جلسه ۱۰ ۱,۵۴۹ ۰۰:۰۶:۱۷
۱۱ صمدیه – جلسه ۱۱ ۱۱,۰۹۴ ۰۰:۴۷:۰۰
۱۲ صمدیه – جلسه ۱۲ ۱۹,۴۵۰ ۰۱:۲۲:۳۹
۱۳ صمدیه – جلسه ۱۳ ۲,۴۳۳ ۰۰:۱۰:۰۳
۱۴ صمدیه – جلسه ۱۴ ۱۰,۱۰۲ ۰۰:۴۲:۴۶
۱۵ صمدیه – جلسه ۱۵ ۸,۹۱۴ ۰۰:۳۷:۴۲
۱۶ صمدیه – جلسه ۱۶ ۹,۵۴۱ ۰۰:۴۰:۲۳
۱۷ صمدیه – جلسه ۱۷ ۹,۷۳۷ ۰۰:۴۱:۱۳
۱۸ صمدیه – جلسه ۱۸ ۸,۳۱۰ ۰۰:۳۵:۲۷
۱۹ صمدیه – جلسه ۱۹ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۲۰ صمدیه – جلسه ۲۰ ۱۰,۴۴۶ ۰۰:۴۴:۱۴
۲۱ صمدیه – جلسه ۲۱ ۷,۹۶۲ ۰۰:۳۳:۳۸
۲۲ صمدیه – جلسه ۲۲ ۱۰,۶۸۹ ۰۰:۴۵:۱۶
۲۳ صمدیه – جلسه ۲۳ ۷,۰۹۱ ۰۰:۲۹:۵۵
۲۴ صمدیه – جلسه ۲۴ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۲۵ صمدیه – جلسه ۲۵ ۹,۰۸۲ ۰۰:۳۸:۲۵
۲۶ صمدیه – جلسه ۲۶ ۷,۹۱۵ ۰۰:۳۳:۲۶
۲۷ صمدیه – جلسه ۲۷ ۱۲,۸۴۹ ۰۰:۵۴:۲۹
۲۸ صمدیه – جلسه ۲۸ ۹,۴۸۷ ۰۰:۴۰:۰۹
۲۹ صمدیه – جلسه ۲۹ ۱۲,۶۹۴ ۰۰:۵۳:۵۰
۳۰ صمدیه – جلسه ۳۰ ۱۱,۲۹۶ ۰۰:۴۷:۵۲
۳۱ صمدیه – جلسه ۳۱ ۱۲,۸۰۲ ۰۰:۵۴:۱۷
۳۲ صمدیه – جلسه ۳۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۳۳ صمدیه – جلسه ۳۳ ۱۳,۷۶۷ ۰۰:۵۸:۲۴
فایل مخصوص: samadie.ef2

برای دانلود یکجای فایل های هر جدول، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید
سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

منبع لینک‌های دانلود: سایت آوینی